3.2. Priority a opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
Česká republika se již roku 2001 zapojila do I. kola Iniciativy Společenství EQUAL, které je v ČR zaměřeno na 7 z celkového počtu 9 tématických oblastí definovaných § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. Počet podporovaných oblastí v rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byl v ČR zvolen v návaznosti na provedenou analýzu situace na trhu práce a také ve vazbě na celkový objem prostředků určených na realizaci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. V průběhu I. kola Iniciativy Společenství EQUAL je v rámci Akce 2 realizováno celkem 10 projektů, které se zaměřují na 6 z celkem 7 v ČR vybraných tématických oblastí pro I. kolo této Iniciativy. V souladu s hlavním cílem Iniciativy Společenstvím EQUAL definovaným § 3 Sdělení Komise COM(2000)853 je tato Iniciativa založena na principech, jejichž účelem je podpora dosažení hlavního cíle Iniciativy, tj. prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. S ohledem na cíl Iniciativy Společenství EQUAL a s ohledem na dosavadní zkušenosti získané v ČR se jeví jako vhodné provést rozšíření počtu podporovaných tématických oblastí. Zkušenosti potvrzují, že cíle Iniciativy Společenství EQUAL je možné lépe dosáhnout s pomocí realizace omezeného počtu větších projektů, které budou zaměřeny na větší počet priorit. Z tohoto důvodu se na základě vyhodnocení zkušeností získaných z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude v rámci II. kola této Iniciativy v ČR podporovat realizace většího počtu priorit, neboť aktivní zapojení do řešení problematiky vymezené jednotlivými tématickými oblastmi definovanými § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 umožňuje získávání cenných podnětů a poznatků z jiných států zapojených do implementace Iniciativy Společenství EQUAL. Uvedené vyhodnocení zkušeností z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vypovídá o skutečnosti, že v případě Iniciativy Společenství EQUAL není vzhledem k vymezení jejího cíle a principů, které dosažení tohoto cíle napomáhají, vhodné striktně dodržovat pravidlo koncentrace pomoci. (Podrobnější informace o I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR jsou uvedeny v Příloze č. 3). S ohledem na získané zkušenosti z realizace I. kola Iniciativy Společenství EQUAL a na doporučení EK implementovat v rámci Iniciativy Společenství EQUAL spíše méně velkých projektů bude Program Iniciativy Společenství EQUAL v České republice zaměřen na podporu všech devíti tématických oblastí definovaných § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. Proto bude v souladu s doporučeními Evropské komise 8 tématických oblastí definovaných v § 16 Sdělení Komise COM(200)853 v návaznosti na 4 pilíře ESZ považováno za opatření CIP EQUAL a čtyři pilíře ESZ spolu se samostatným tématem zaměřeným na pomoc žadatelům o azyl a s prioritou zaměřenou na zajištění technické asistence programu budou považovány za priority CIP EQUAL. Celkem bude tedy v ČR v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL podporováno těchto 6 priorit: Přehled priorit Programu Iniciativy Společenství EQUAL v České republice Priorita 1 - Zlepšování zaměstnatelnosti Priorita 2 - Rozvoj podnikání Priorita 3 - Podpora adaptability Priorita 4 - Rovné příležitosti mužů a žen Priorita 5 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce Priorita 6 - Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL Přehled opatření vymezených v rámci prvních čtyř priorit v návaznosti na § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 je uvedeno v následujícím rámečku. Přehled opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL v České republice vytyčených v návaznosti na jednotlivé pilíře ESZ Priorita 1: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: · Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné · Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce Priorita 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ: · Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin · Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst Priorita 3: PODPORA ADAPTABILITY · Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce · Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií Priorita 4: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN: · Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb · Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce Priorita 5: Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce Priorita 6: Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL V následující části CIP EQUAL je uveden popis jednotlivých tématických oblastí a Priority Technická asistence. Jak již bylo uvedeno v části 3.1.2. je vztah opatření (tématických oblastí) a priorit (jednotlivých pilířů ESZ) v případě Programu Iniciativy Společenství EQUAL do značné míry umělý. Navíc při aplikaci standardního přístupu pro přípravu mainstreamových forem pomoci, tedy přístupu, kdy se v operačním programu, resp. jednotném programovém dokumentu podrobně popisují jednotlivé priority, zatímco v Programovém dodatku jednotlivá opatření, by v případě CIP EQUAL došlo k odlišnému zpracování jednotlivých tématických oblastí, neboť tématické oblasti vymezené ve vazbě na čtyři pilíře ESZ jsou považovány za opatření, zatímco tématická oblast věnovaná pomoci žadatelům o azyl v přístupu na trh práce je považována za samostatnou prioritu. Z tohoto důvodu je největší důraz při přípravě CIP EQUAL kladen na popis tématických oblastí, a proto budou již na úrovni CIP EQUAL popisovány podporované tématické oblasti. Jednotlivé tématické oblasti vymezené v návaznosti na § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 budou implementovány prostřednictvím Akcí 1- 3 definovaných v § 32 - 45 Sdělení Komise COM(2000)853. Priorita 6 je v souladu s § 59 Sdělení Komise COM(2000)853 průřezovou prioritou napomáhající dosažení specifických cílů všech tématických oblastí, přičemž její vymezení odpovídá § 46-49 Sdělení Komise COM(2000)853 a čl. 19(3)(e) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1685/2000 a Sdělením Komise COM(2000)853 je Priorita 6 rozdělena do tří samostatných opatření (viz. dále v části 3.2.10). U každé popsané tématické oblasti vymezené v návaznosti na § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 jsou pro lepší pochopení jeho zaměření uvedeny příklady aktivit, na které bude možné v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL zaměřit jednotlivé projekty. Tyto aktivity vyplývají jednak z analýzy situace ČR ve vztahu k existující diskriminaci a nerovnostem na trhu práce (obsažené v části 2.2.) a jednak z analýzy zkušeností získaných na základě relevantně zaměřených programů či projektů, které byly dosud na území ČR realizovány (viz. část 2.3.). Úplný výčet aktivit podporovaných v rámci jednotlivých tématických oblastí bude uveden v Programovém dodatku, přičemž nevylučujeme, že ve zvlášť odůvodněném případě bude možné podpořit i jiné aktivity, které by pomohly řešit stávající problematické oblasti českého trhu práce (viz. úvodní část kapitoly 2.2.).