3.2.1. Tématická oblast č. 1

21.04.2009:  

Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Popis a zdůvodnění:

Podpora této tématické oblasti představuje pro ČR významnou možnost rozšíření existujících nástrojů a zvýšení jejich efektivnosti vedoucí ke snižování stávající vysoké úrovně nezaměstnanosti. V České republice dosahuje zejména míra dlouhodobé nezaměstnanosti vysokých hodnot, přičemž dlouhodobá nezaměstnanosti postihuje především osoby z diskriminovaných a znevýhodněných skupin na trhu práce.

V rámci této tématické oblasti proto budou řešeny specifické problémy a bariéry, kterým na trhu práce čelí osoby z diskriminovaných a znevýhodněných skupin, ať už se jedná o osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby starší, absolventy škol, osoby nízkokvalifikované, osoby se zdravotním postižením, resp. se sníženou pracovní schopností, romskou minoritu, migranty či další marginalizované skupiny osob.

Pro osoby z diskriminovaných a znevýhodněných skupin představuje podpora této tématické oblasti v ČR také významný prostředek k přímému zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

V rámci této tématické oblasti budou podporovány projekty zaměřené např. na tvorbu systému prevence a pomoci zaměřené na podchycení mládeže, která předčasně odchází ze vzdělávacího systému. Dále na projekty orientované na opětovné zapojení do trhu práce, inovativní postupy a podporu umístění pro dlouhodobě nezaměstnané, nízkokvalifikované a marginalizované skupiny, na podporu integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce, na komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny. Další skupina projektů může být zaměřena na motivování a zapojování zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů, např. odborových organizací do řešení problémů osob z diskriminovaných a znevýhodněných skupin na trhu práce, na zdokonalování integračních služeb a agentur atd. Stejně tak je nezbytné se zaměřit na aktivizaci a o zvýšení informovanosti orgánů místní a regionální samosprávy.

Podrobné vymezení jednotlivých aktivit, na které bude možné zaměřit projekty realizované v rámci této tématické oblasti, bude uvedeno v Programovém dodatku.

Globálním cílem tématické oblasti 1 je zvýšení míry zapojení osob ze znevýhodněných skupin do fungování trhu práce.