3.2.10. Technická asistence programu

21.04.2009:  

Popis a zdůvodnění

II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL implementované v České republice ve zkráceném programovacím období 2004-2006 bude pro řídící orgán a organizace zapojené do rozvojových partnerství představovat vůbec první zkušenost s implementací Iniciativy Společenství v rámci pravidel pro řízení této formy pomoci ze strukturálních fondů EU.

Zkušenosti získané během přípravy a implementace I. kola Iniciativy Společenství EQUAL na základě pravidel Phare jsou pro MPSV, v jehož organizační struktuře byl pověřen řízením I. i II. kola Iniciativy Společenství EQUAL stejný útvar, a pro organizace zapojené do existujících rozvojových partnerství velkým přínosem, nicméně implementace Iniciativy Společenství EQUAL je v porovnání s mainstreamovými formami pomoci z ESF ještě náročnější, a proto je nezbytné zajistit kvalitní služby technické asistence pro celé období realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL je vymezena, v návaznosti na doporučení EK a dohodu učiněnou mezi EK a stávajícími členskými státy v průběhu přípravy programové dokumentace k I. kolu Iniciativy Společenství EQUAL ve stávajících členských státech, prostřednictvím samostatné priority.

Zaměření priority popisující technickou asistenci Programu Iniciativy Společenství EQUAL je průřezové, tj. podporuje realizaci všech priorit a opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL, což vyplývá z § 31 a dále § 59 Sdělení
Komise COM(2000)853, kde je technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL vymezena jako jedno z opatření, jehož prostřednictvím má být dosaženo cílů jednotlivých priorit programu vybraných z tématických oblastí definovaných
§ 16 Sdělení Komise COM(2000)853.

Globální cíl priority Technická asistence:

Zajištění řádné implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

Aktivity, které budou v rámci této priority Programu Iniciativy Společenství EQUAL financovány, lze v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1685/2000 a Sdělením Komise COM(2000)853 rozdělit do tří základních kategorií.

Kategorie A: aktivity vyplývající z § 46 Sdělení Komise COM(2000)853: Podpora rozvojových partnerství a síťových skupin - zejména půjde o činnosti zaměřené na konzultační a metodickou pomoc rozvojovým partnerstvím v průběhu vytváření RP a při zpracování návrhu projektu pro Akci 1, v průběhu Akce 1 a to zejména při hledání mezinárodních partnerů a uzavírání Smluv o národní a mezinárodní spolupráci, dále na podporu vyhodnocování činností jednotlivých RP, jejich získaných zkušeností a dosažených výsledků v průběhu Akce 2, na podporu vytváření tématických sítí a realizace jednotlivých aktivit tématických sítí v průběhu Akce 3 a na podporu vytváření tématických sítí na celoevropské úrovni a na podporu sdílení zkušeností s ostatními členskými státy EU a zástupci EK.

Kategorie B: aktivity vyplývající z pravidla č. 11(2) Nařízení Komise (ES)
č. 1685/2000: Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací Programu Iniciativy Společenství EQUAL - zejména půjde o činnosti zaměřené na přípravu zahájeni II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR, na hodnocení a výběr návrhů projektů do Akce 1 a na přezkoumání Smluv o národní a mezinárodní spolupráci před Akcí 2, monitorování, podporu sekretariátu Monitorovacího výboru, přípravu zpráv pro jednání Monitorovacího výboru, na audit a kontrolu na místě.

Kategorie C: aktivity vyplývající z pravidla č. 11(3) Nařízení Komise (ES)
č. 1685/2000: Ostatní oprávněné činnosti - zejména půjde o činnosti zaměřené na informační akce a propagaci Programu Iniciativy Společenství v rámci realizace Komunikačního akčního plánu programu, pořádání školení a seminářů, přípravu výzkumných studií a šetření zaměřených na další rozvoj programu, zajištění jednotlivých hodnocení, sledovacích studií, údržby a rozvoje monitorovacího a informačního systému.

Výše uvedené tři kategorie aktivit financovaných v rámci priority technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL budou představovat tři samostatná opatření, přičemž indikativní rozdělení rozpočtu priority technická asistence programu mezi tato tři opatření je ve vazbě na pravidlo č. 11.2.5 Sdělení Komise (ES)
č. 1685/2000 a § 48 Sdělení Komise COM(2000)853 vymezeno v následujícím rámečku.

Indikativní rozdělení rozpočtu priority technická asistence
mezi jednotlivá opatření

Označení opatření

Odpovídající kategorie aktivit

Rozdělení rozpočtu priority technické asistence

Opatření 1 - Podpora rozvojových partnerství a síťových skupin

Kategorie A

3 %

Opatření 2 - Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Kategorie B

2%

Opatření 3 - Ostatní oprávněné činnosti

Kategorie C

3%

V souladu s pravidlem č. 11.2.5 Sdělení Komise (ES) č. 1685/2000 a § 48 Sdělení Komise COM(2000)853 je maximální výše celkových nákladů na aktivity realizované v rámci opatření 1 a 2 priority technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL stanovena na úroveň 5 % celkového rozpočtu programu, nicméně s ohledem na rozsah a náročnost implementace Iniciativy Společenství EQUAL je maximální výše celkových nákladů na technickou asistenci Programu Iniciativy Společenství EQUAL stanovena na 8 %.

Alokace na Prioritu 6 je stanovena právě na úroveň 8 % celkové alokace programu z toho důvodu, že ačkoli bude Program Iniciativy Společenství EQUAL implementován ve zkráceném programovacím období 2004-2006, skutečná realizace programu bude vzhledem k uznatelnosti nákladů umožněné až do roku 2008 probíhat až do roku 2008. Nejde tedy o program realizovaný v tříletém období, nýbrž v období pětiletém, a povinností řídícího orgánu je zajistit kvalitní technickou asistenci programu pro celé období jeho realizace. Řídící orgán této formy pomoci z ESF musí navíc vzhledem k principu mezinárodní spolupráce zajistit širší sběr a přenos dat o implementaci jednotlivých projektů než je tomu u mainstreamových forem pomoci. Z tohoto důvodu je třeba zajistit spolehlivé monitorovací systémy. Dále je třeba v případě ČR zajistit průběžné hodnocení zahrnující nejen implementaci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL, nýbrž i implementaci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Výsledky průběžného hodnocení budou sloužit jako výchozí podklady k závěrečnému a ex-post hodnocení, které bude v případě České republiky zaměřeno jak na zhodnocení II. kola, tak na zhodnocení právě i I. kola Iniciativy Společenství EQUAL, neboť ačkoli ČR vstoupila již do kola prvního, nebude zpracováno hodnocení v polovině období (viz. část 4.5.2.). Proto bude Priorita 6 určena i k hrazení zvýšených nákladů na hodnocení obou těchto programů.

Podrobný popis činností financovaných v rámci priority technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL bude uveden v Programovém dodatku.

Národní podpůrná struktura

Smlouva s národní podpůrnou strukturou pověřenou poskytováním služeb technické asistence programu bude uzavřena na základě platné národní a evropské legislativy.

Hlavními úkoly národní podpůrné struktury (NPS) bude podpora efektivního řízení programu a podpora dosažení cílů Iniciativy Společenství EQUAL jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Na národní úrovni bude hlavním úkolem NPS vytvoření a zabezpečení vhodného a efektivního systému hodnocení návrhů projektů, přezkoumání Smluv o národní a nadnárodní spolupráci a dále monitorování jednotlivých projektů, včetně správy monitorovacích systémů a dále zabezpečení efektivní komunikace s řídícím orgánem.

V rámci technické pomoci poskytované NPS jednotlivým rozvojovým partnerstvím bude NPS poskytovat metodickou a poradenskou činnost při přípravě návrhu projektu pro Akci 1, při vytváření partnerství a uzavírání Smluv o národní a mezinárodní spolupráci, při přípravě pravidelných monitorovacích zpráv, při aktivitách realizovaných v rámci Akce 3 apod.

Také na všechny činnosti priority technická asistence, které nebudou vykonávány prostřednictvím NPS zajistí řídící orgán řádný výběr poskytovatele těchto služeb v souladu s platnou legislativou ČR a ES.


3.3. Vazby Programu Iniciativy Společenství EQUAL
s evropskými a národními strategickými dokumenty

Iniciativa Společenství EQUAL je forma pomoci financovaná v souladu s čl. 21(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 na základě principu monofondovosti a v souladu s čl. 31(2)(d) téhož Nařízení z prostředků strukturálních fondů pouze ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF).

V souladu s čl. 1 Nařízení Komise (ES) č. 1784/1999 a s § 7 Sdělení Komise COM(2000)853 jsou činnosti financované z ESF v návaznosti na čl. 146 a 158 Smlouvy o založení ES zaměřeny na podporu opatření k zamezení a potírání nezaměstnanosti, jakož i k rozvoji lidských zdrojů a sociální integrace do trhu práce, aby tak ESF napomáhal vysoké úrovni zaměstnanosti, rovnoprávnému postavení mužů a žen, trvalému rozvoji, jakož i hospodářské a sociální soudržnosti. V souladu s tímtéž článkem Nařízení Komise (ES) č. 1784/1999 přispívá ESF zejména k akcím, které jsou prováděny za účelem realizace ESZ a každoročně stanovovaných směrnic zaměstnanosti.

Věcné zaměření Iniciativy Společenství EQUAL je § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 vymezeno prostřednictvím 8 společných tématických oblastí definovaných v kontextu čtyř pilířů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ) a na základě § 17 Sdělení Komise COM(2000)853 v souladu s čl. 20(2)(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 také prostřednictvím jednoho povinného samostatného tématu definovaného v souladu s Joint Action Evropské komise z 26. dubna 1999.

Česká republika bude na základě vyhodnocení socioekonomické analýzy a vlastních zkušeností získaných v průběhu implementace I. kola Iniciativy Společenství EQUAL podporovat během II. kola Iniciativy Společenství EQUAL všech devět tématických oblastí vyhlášených v § 16 a 17 Sdělení Komise COM(2000)853.

Rozhodnutí o podpoře všech 9 tématických oblastí bylo v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL přijato v souladu s výše uvedeným i s ohledem na získané zkušenosti z I. kola Iniciativy Společenství EQUAL, dle kterých není v případě Iniciativy Společenství EQUAL vzhledem k vymezení jejího cíle a principů, které dosažení tohoto cíle napomáhají, nejvhodnější striktně dodržovat pravidlo koncentrace pomoci. Nicméně toto rozhodnutí České republiky bylo přijato i s ohledem na vazbu vyhlášených a v případě ČR i podporovaných tématických oblastí na vlastní opatření realizovaná ČR v návaznosti na společný rámec politiky rozvoje lidských zdrojů pro zkrácené programovací období 2004-2006 stanovený v Referenčním rámci politiky pro podporu lidských zdrojů v ČR a dále v návaznosti na opatření definovaná v Národním akčním plánu zaměstnanosti 2003 v souladu s ESZ.