3.2.6. Tématická oblast č. 6

21.04.2009:  

Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

Popis a zdůvodnění:

Na straně podniků představuje jednu z možností, jak vytvořit pracovní příležitosti pro osoby ze znevýhodněných skupin na trhu práce, větší podpora rozvoje flexibilních forem práce. Tyto typy pracovních úvazků nejsou dosud v ČR příliš rozšířeny, ačkoli by umožnily zapojení do pracovního procesu osobám, které nemohou pracovat na plný pracovní úvazek, ať už jde o ženy pečující o člena rodiny, osoby se ZP, absolventy atd.

Na straně zaměstnanců z řad osob znevýhodněných na trhu práce se jeví jako jedna z nejvíce problematických otázka informační gramotnosti a špatné dostupnosti informačních technologií. Podpora rozvoje informační gramotnosti a překonání špatné dostupnosti informačních technologií pro osoby ze znevýhodněných skupin by zároveň přispěla k dosažení cílů Státní informační politiky, v jejímž rámci se již realizují programy počítačové gramotnosti na školách. Nicméně pro osoby ze znevýhodněných skupin je situace o to těžší, že většina z nich je již mimo školskou soustavu, a tudíž programy realizované ve školách na ně nemají přímý dopad. Proto určitou možnost zvyšování informační gramotnosti, která umožňuje nejen lepší orientaci v nabídkách práce, ale i zvyšuje pravděpodobnost získání pracovního místa, neboť představuje často nezbytnou součást kvalifikace, představuje podpora odpovídajících kurzů zaměřených na zvyšování počítačové gramotnosti.

V rámci této tématické oblasti se bude možné zaměřit např. na některé z těchto aktivit:

  •  Rozvoj malých a středních firem prostřednictvím jejich zasíťování a vazby na velké podniky.
  •  Rozvoj a řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích při využití distančních forem vzdělávání a metod jobrotation (sdílení pracovního místa) a s tím související řešení finanční motivace nezaměstnaných osob k účasti v těchto formách vzdělávání a metodách jobrotation.
  • Integrační programy pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci velkých firem.
  • Podpora rozvoje a široké přístupnosti informačních a komunikačních technologií.

Podrobné vymezení jednotlivých aktivit, na které bude možné zaměřit projekty realizované v rámci této tématické oblasti, bude uvedeno v Programovém dodatku.

Globálním cílem tématické oblasti 6 je zdokonalení aplikace moderních technologií při řešení strukturálních změn.