3.2.9. Tématická oblast č. 9

21.04.2009:  

Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce

Popis a zdůvodnění:

Podpora zaměřená na pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce se jeví v České republice jako velmi významná forma předcházení sociálnímu vyloučení této skupiny obyvatel. Žadatelé o azyl pobývající na území České republiky, kteří mají přístup na trh práce nejdříve po 1 roce svého pobytu v ČR, jsou ve srovnání s českými žadateli o pracovní místo výrazně znevýhodněni jazykovou bariérou.

Po vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 lze navíc očekávat zvýšení počtu žadatelů o azyl v ČR. Jednou z forem pomoci této skupině by kromě programů zaměřených na překonávání jazykové bariéry, mohl být i cílený rozvoj dovedností umožňující lepší orientaci na trhu práce v České republice (včetně poskytnutí základních informací o právních úpravách jednotlivých forem zaměstnávání, o podmínkách zdravotního a sociálního systému ČR). Zvláštní pozornost by se měla také věnovat těm uchazečům o azyl, u nichž lze očekávat jejich případný návrat do vlasti. Takovýto rozvoj dovedností žadatelů o azyl by bylo vhodné zaměřit zejména na ty oblasti dovedností, které by žadatelé o azyl mohli dobře využít právě po svém návratu zpět do vlasti. V souladu s evropským plánem Joint Action
z 26. dubna 1999 bude proto tato tématická oblast zaměřena na předcházení sociálnímu vyloučení této skupiny osob nejen na území ČR, ale i na předcházení následným problémům při začlenění do trhu práce ve vlasti jednotlivých žadatelů o azyl.

Navíc podpora této tématické oblasti může výrazně přispět k řešení stávající velmi problematické situaci nezletilých cizích příslušníků bez dokladů a bez doprovodu rodičů, přičemž poskytování péče této skupině ze strany vzdělávacích a výchovných institucí by zároveň přispěla k dosažení cílů Koncepce umísťování, vzdělávání a výchovy dětí s jazykovou bariérou.

V rámci této tématické oblasti se bude možné zaměřit např. na některé z těchto aktivit:

  • Pomoc žadatelům o azyl, o jejichž žádosti nebude rozhodnuto do 1 roku, v přístupu na trh práce prostřednictvím speciálních kurzů zaměřených na rozvoj jazykových dovedností a využití dosavadních zkušeností v praxi.
  • Pomoc žadatelům o azyl při hledání uplatnění ve společnosti.
  • Rozvoj dovedností pro žadatele o azyl, u nichž je předpokládán návrat do vlasti.

Podrobné vymezení jednotlivých aktivit, na které bude možné zaměřit projekty realizované v rámci této tématické oblasti, bude uvedeno v Programovém dodatku.

Globálním cílem tématické oblasti 9 je usnadnit přístup žadatelů o azyl, o jejichž žádosti nebude rozhodnuto do 1 roku, na trh práce v ČR.