3.3.1. Vazby tématických oblastí Programu Iniciativy Společenství EQUAL s Referenčním rámcem politik

21.04.2009:  

Referenční rámec politiky pro podporu lidských zdrojů je vymezen čl. 9(c) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 jako rámec, ve kterém si jednotlivé členské státy EU vymezují vlastní kontext pro pomoc ze strukturálních fondů (zejména z ESF) ve vztahu k zaměstnanosti a rozvoji lidských zdrojů v rámci celého území daného členského státu.

Referenční rámec politiky pro podporu lidských zdrojů byl v ČR zpracován již během příprav Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 region NUTS II hl. m. Praha, přičemž společná strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR v něm vymezená je zárukou koordinace podpory lidských zdrojů v ČR financované z prostředků strukturálních fondů EU na celém území ČR a v rámci všech relevantních forem pomoci ze strukturálních fondů. Kromě maintreamových forem pomoci vychází ze strategie formulované v Referenčním rámci politiky pro podporu lidských zdrojů v ČR i Program Iniciativy Společenství EQUAL, ve kterém je však oproti ostatním formám pomoci z ESF připravovaným v ČR pro zkrácené programové období 2004-2006 zdůrazněn princip inovativnosti. Díky tomuto principu i díky dalším principům vlastním této formě pomoci z ESF dojde k vývoji, odzkoušení a prosazení nových metod či nástrojů boje s nerovnostmi či diskriminací na trhu práce v České republice. Tímto způsobem budou moci výstupy Iniciativy Společenství EQUAL přispět k naplnění cílů politiky rozvoje lidských zdrojů nejen ve zkráceném programovém období 2004 - 2006, ale i v programovém období následujícím.

Jako globální priority ČR pro podporu ze strukturálních fondů v oblasti lidských zdrojů byly v rámci Referenčního rámce politiky pro podporu lidských zdrojů vymezeny zvýšení míry zaměstnanosti a kvalifikace a flexibility pracovní síly, integrace sociálně vyčleněných skupin a zvýšení konkurenceschopnosti podniků.

Znázornění vazeb podporovaných tématických oblastí v Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR s podporovanými oblastmi rozvoje lidských zdrojů stanovenými Referenčním rámcem politiky pro podporu lidských zdrojů v ČR je uvedeno v následující přehledové tabulce.

Vazby tématických oblastí CIP EQUAL s prioritami Referenčního rámce politiky pro podporu lidských zdrojů

Podporované oblasti RLZ

Tématické oblasti CIP EQUAL

rozšíření nástrojů a zvýšení efektivity aktivní politiky zaměstnanosti k napomáhání rychlé integrace nezaměstnaných do trhu práce a prevence nezaměstnanosti

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 2 - Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce

snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím integrovaného přístupu a odstranění bariér bránících v účasti na trhu práce; zajištění rovného zacházení s muži a ženami na trhu práce

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

Tématická oblast 7 - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Tématická oblast 8 - Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce

Tématická oblast 9 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce

rozvíjení systému celoživotního učení zvyšováním kvality nabídky vzdělání a školení z hlediska potřeb společnosti založené na znalostech a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů ve vzdělávacím procesu

Tématická oblast 5 - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

podpora rozvoje flexibilní a inovační pracovní síly za účelem rozvoje efektivnosti a konkurenceschopnosti podniků a vytváření a udržování vhodných pracovních míst

Tématická oblast 3 - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií