3.3.2. Vazby tématických oblastí Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ĆR s Evropskou strategií z

21.04.2009:  

Jak již bylo uvedeno výše, 9 tématických oblastí Programu Iniciativy Společenství EQUAL je vymezeno v návaznosti § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. V souladu s § 10 Sdělení Komise COM(2000)853 bylo 8 tématických oblastí definováno EK v návaznosti na čtyři pilíře ESZ.

V roce 2002 Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU vyhodnotila zkušenosti z realizace Evropské strategie zaměstnanosti v posledních pěti letech a připravila návrh inovované strategie zaměstnanosti. Nová podoba strategie zaměstnanosti je založena na třech zastřešujících a vzájemně se posilujících cílích (plná zaměstnanost, kvalita a produktivita práce a sociální soudržnost a začleňování) a deseti specifických směrech. Priority obsažené v původních čtyřech pilířích zůstaly zachovány, přibyly některé nové (např. boj proti práci načerno). Zároveň byly sladěny koordinační mechanismy hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti, aby se dosáhlo vyšší provázanosti těchto politik. Strategie je nyní dlouhodoběji orientovaná, cíle a doporučení budou v zásadě schvalovány v tříletých cyklech, což umožní lépe se v mezidobí zaměřit na jejich implementaci v praxi. Celý balík uvedených návrhů byl projednán Evropskou radou na jarním zasedání v Bruselu koncem března 2003 a následně schválen Radou ministrů 2. června a Evropskou radou na summitu v Soluni 20. června 2003. Tato tzv. nová generace Hlavních směrů zaměstnanosti se již bude plně vztahovat i na Českou republiku, která na jejich základě připraví Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2005. Ten bude v říjnu 2004 oficiálně předložen EK, a Česká republika se tak plně zapojí do tzv. otevřené metody koordinace, která je v případě EES uplatňována.

Ze situace na trhu práce a ze vstupu ČR do EU proto vyplývá, že bude nutné zpracovat střednědobé cíle a dlouhodobou koncepci národní politiky zaměstnanosti, která:

  •  bude respektovat principy a cíle Evropské strategie zaměstnanosti vyjádřené v nové generaci Hlavních směrů zaměstnanosti a cíle Lisabonského procesu;
  • stanoví národní představu o věcném a časovém dosažení cílů Lisabonského procesu v návaznosti na situaci a potřeby českého trhu práce do roku 2010;
  • stanoví cíle vlády v řešení nezaměstnanosti na dobu jejího funkčního období, jako střednědobý cíl.

Po schválení této koncepce vládou bude nutné její střednědobé a dlouhodobé cíle, vyjádřené v úkolech jednotlivých rezortů i dalších aktérů na trhu práce promítnout do koncepčních materiálů jako je Reforma veřejných rozpočtů nebo Střednědobý výhled státního rozpočtu, aby se tak vytvořily reálné předpoklady pro dosažení těchto cílů.

Realizace těchto náročných úkolů vyžaduje stanovit konkrétní odpovědnost za řízení celého procesu navrhování a realizace národní politiky zaměstnanosti, nejlépe na nejvyšší vládní úrovni. Přijetí těchto kroků následně umožní zpracovat kvalitní a zásadní opatření do Národního akčního plánu zaměstnanosti na příslušný rok, aby mohl naplnit své poslání základního nástroje na snížení nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti.

Z výše uvedených důvodů má Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2003 pouze omezený charakter, nepředkládá ještě opatření, která jsou schopna řešit nezaměstnanost v potřebném rozsahu. Předpokládá se však, že v průběhu roku bude doplněn o další opatření, která vyplynou z reakce vlády na situaci na trhu práce, případně která vláda přijme na základě rozhodnutí Rady EU, resp. Evropské komise pro kandidátské země v oblasti zaměstnanosti.

Popis vazeb tématických oblastí Programu Iniciativy Společenství EQUAL a aktuálního znění Národního akčního plánu zaměstnanosti 2003 je uveden v následující přehledové tabulce, ve které jsou k vybraným opatřením NAPZ 2003 uvedeny ty tématické oblasti CIP EQUAL, jejichž podpora v rámci zkráceného programovacího období 2004-2006 v ČR si klade za cíl vyvinutí inovativních nástrojů vhodných pro řešení problematiky uvedené v jednotlivých vybraných opatřeních NAPZ 2003.

Kromě přímých vazeb znázorněných následující tabulkou bude k naplnění některých opatření NAPZ 2003 významně napomáhat realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR také prostřednictvím plošného uplatnění základních principů Iniciativy Společenství EQUAL v rámci všech realizovaných projektů (principu partnerství, zapojování zástupců cílových skupin do řešení dané problematiky, gender mainstreaming apod.).

Vazby tématických oblastí CIP EQUAL s opatřeními NAPZ 2003

Vybraná opatření NAPZ 2003

Tématické oblasti CIP EQUAL

 

I. pilíř: zlepšování zaměstnatelnosti

Hlavní směr 1:

Rozvoj preventivních opatření a opatření na zvýšení zaměstnanosti s cílem předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti

Opatření 1.3 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci s úřady práce bude pokračovat v pilotním zkoušení podmínek dvou programů zaměřených na uchazeče ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, programu "První příležitost", pro mladé uchazeče o zaměstnání do 25 let věku před dosažením 6 měsíců jejich nezaměstnanosti, a programu "Nový start" pro dospělé uchazeče nad 25 let, před dosažením 12 měsíců jejich nezaměstnanosti.

Opatření 1.4 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci s úřady práce bude rozšiřovat aktivity zaměřené na prevenci před nezaměstnanosti, na aktivizaci uchazečů i zájemců o zaměstnání. ... Pro dlouhodobě nezaměstnané rozšíří programy speciálního poradenství pro zjištění a posouzení jejich možností a schopností uplatnit se na trhu práce.

Opatření 1.5 NAPZ 2003: MPSV bude spolupracovat s MPO, MMR, MF, sociálními partnery, krajskými orgány a regionálními agenturami na přípravě doprovodných sociálních programů, na základě usnesení přijatých vládou v rámci vládní politiky restrukturalizace a privatizace stanovených odvětví. Přijaté doprovodné sociální programy budou zaměřeny zejména na prevenci před nezaměstnaností, s využitím kombinací proaktivních opatření, aby bylo do zaměstnanosti vráceno co nejvíce uvolňovaných osob.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

Hlavní směr 2:

Případné přehodnocení systému daní a dávek s cílem zajištění podpory při hledání zaměstnání nebo zvýšení zaměstnatelnosti pro nezaměstnané nebo neaktivní osoby; snaha o vyšší podíl nezaměstnaných a neaktivních osob zařazených do aktivních opatření s cílem opětovného zařazení na trhu práce; podpora opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby s cílem zvýšení jejich kvalifikace či získání nových dovedností, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Opatření 2.1 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci s úřady práce budou rozšiřovat princip individuálního přístupu k nezaměstnaným osobám s cílem jejich aktivizace k přijetí zaměstnání. Budou pokračovat v realizaci pilotních projektů, zahájených v roce 2002, při kterém úřady práce nabízejí nezaměstnaným osobám uzavření dohody formou Individuálního akčního plánu.

Opatření 2.2 NAPZ 2003: MPSV bude rozšiřovat uplatňování modulu počítačové gramotnosti v rekvalifikačních programech pro uchazeče o zaměstnání, realizovanými prostřednictvím úřadů práce. MPSV bude ve spolupráci s Ministerstvem informatiky řešit možnost realizace modulu počítačové gramotnosti a informačních technologií pro občany, v rámci projektu "Nároční program počítačové gramotnosti", koordinovaného Ministerstvem informatiky.

Opatření 2.3 NAPZ 2003: MPSV zabezpečí, aby úřady práce zvýšily podíl finančních prostředků na realizaci rekvalifikace (z celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na aktivní politiku zaměstnanosti), dále zabezpečí zvýšení počtu uchazečů zařazených do rekvalifikace v celkovém počtu uchazečů zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné.

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

Hlavní směr 3:

Vypracování politiky aktivního stárnutí s cílem zvýšení možností a podnětů stimulujících starší pracovníky k tomu, aby zůstávali co nejdéle pracovně aktivní.

Opatření 3.1 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci s úřady práce zvýší podíl věkově starších uchazečů o zaměstnání zařazených do programů aktivní politiky zaměstnanosti, na celkovém počtu účastníků těchto programů. Jejich zařazování bude prováděno individuálně s ohledem na jejich předcházející pracovní zkušenosti, kvalifikaci a osobnostní předpoklady.

Opatření 3.2 NAPZ 2003: MPSV bude při jednáních s ostatními rezorty a sociálními partnery o restrukturalizaci odvětví a obsahu následných sociálních doprovodných programů předkládat řešení preferující udržení věkově starších zaměstnanců na trhu práce. Bude se jednat o rekvalifikační aktivity těchto zaměstnanců při přechodu do jiného zaměstnání a dále o upřednostnění jejich setrvání v pracovním poměru (včetně zabezpečení případ. rekvalifikací), s cílem umožnit jim odchod do starobního důchodu, po naplnění podmínek stanovených zákonem.

Opatření 3.3 NAPZ 2003: V rámci programu Phare budou preferovány výcvikové kursy zahrnující změnu profesní orientace pro věkově starší zaměstnance.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné.

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

Hlavní směr 4:

Zlepšení kvality školství a systémů pracovní přípravy, včetně zavedení vhodného poradenství v kontextu počátečního i celoživotního učení, modernizace a zefektivňování učňovských systémů a školení během zaměstnání, podpora vývoje kombinovaných vzdělávacích center za účelem vybavení mladých lidí základními schopnostmi odpovídajícími trhu práce; zvýšení gramotnosti a snížení počtu mladých lidí předčasně odcházejících ze škol; lepšího přístupu dospělých k celoživotnímu učení.

Opatření 4.1 NAPZ 2003: MŠMT zpracuje přehledovou a hodnotící studii o celoživotním vzdělávání, která bude charakterizovat možnosti alternativních vzdělávacích cest a identifikuje problémy spojené s jejich realizací, v návaznosti na materiál zpracovaný NÚOV "Transformace učebních a studijních oborů do celoživotního vzdělávání".

Opatření 4.6 NAPZ 2003: MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání zpracuje návrh soustavy oborů vzdělání, ve kterém bude podstatně snížen počet stávajících oborů. Vychází se přitom z navrhované soustavy pro Integrovaný systém typových pozic a požadavky trhu práce. Cílem je přispět k domácí i zahraniční transparentnosti vzdělávací soustavy i poskytovaných kvalifikací.

Opatření 4.7 NAPZ 2003: MŠMT zabezpečí, aby Národní ústav odborného vzdělávání pokračoval v realizaci projektu POSUN, jehož hlavním cílem je přizpůsobit obsah vzdělávání současným společenským a hospodářským požadavkům, a zvýšit tak kvalitu vzdělávání na školách.

Opatření 4.8 NAPZ 2003: MŠMT zabezpečí, aby Národní ústav odborného vzdělávání pokračoval v realizaci projektu KRAJ, jehož cílem je rozvoj celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském regionu a vytvoření podmínek pro všeobecně dostupný přístup k učení, který povede k získání a obnově dovedností potřebných k uplatnění občanů na měnícím se trhu práce.

Tématická oblast 5 - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

Hlavní směr 5:

Zlepšení dostupnosti elektronického vzdělávání pro všechny občany.

Opatření 5.1 NAPZ 2003: MŠMT ve spolupráci s krajskými orgány bude pokračovat ve školení učitelů v počítačové gramotnosti a v rámci svých možností naplňovat iniciativu e-Learning - podporu elektronického učení, zejména účinně začleňovat informační a komunikační technologie do vzdělávacích systémů, poskytovat příležitosti pro další vzdělávání učitelů a školitelů v oblasti informačních technologií a od roku 2004 urychlovat vybavení vzdělávacích center na školách.

Tématická oblast 5 - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

Hlavní směr 6:

Rozvíjení schopností služeb zaměstnanosti reagovat na nabídku a poptávku na trhu práce, zavádění politiky prevence nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, podpora profesní a geografické mobility, zlepšení fungování trhu práce zdokonalením databází pracovních a vzdělávacích příležitostí, které by měly být propojeny na celoevorpské úrovni, s využitím moderních informačních technologií a zkušeností, které jsou již dostupné na evropské úrovni.

Opatření 6.2 NAPZ 2003: MPSV bude ve spolupráci s Národní observatoří NVF pokračovat v rozvíjení metodiky a modelu sítě stálé prognózy kvalifikačních potřeb trhu práce.

Opatření 6.3 NAPZ 2003: MPSV bude do legislativy a řídící praxe promítat zkušenosti a poznatky získané v souvislosti s realizací pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

Opatření 6.4 NAPZ 2003: MPSV doplní do školících modulů pro zaměstnance úřadů práce problematiku vnitřního podnikového prostředí (ekonomika, organizace, marketing, personalistika apod.).

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Hlavní směr 7:

Identifikace a potlačování všech forem diskriminace v přístupu na trh práce a ke vzdělávání a výcviku, vývoj účinných preventivních opatření aktivního přístupu k podpoře rizikových nebo jinak znevýhodněných skupin i jednotlivců při integraci na trhu práce, přijetí vhodných opatření pro potřeby zdravotně postižených osob, etnických menšin a imigrantů z pohledu jejich zapojení do trhu práce.

Opatření 7.1 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci s úřady práce bude soustavně identifikovat uchazeče o zaměstnání, nejvíce ohrožené diskriminací, s cílem zvýšit jejich podíl v opatřeních aktivačních programů. Bude pokračovat v zařazování uchazečů nejvíce ohrožených na trhu práce, do všech programů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšeným uplatněním poradenství a znalosti komunikace s těmito skupinami, v souladu s úkoly "Národního akčního plánu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení" a s vládní "Koncepcí romské integrace".

Opatření 7.2 NAPZ 2003: MPSV navrhne nový nástroj na podporu zřizování nových pracovních míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností, s mírou nezaměstnanosti nad 14%, pro zaměstnavatele, který se v dohodě s úřadem práce zaváže ke zřízení minimálně 10 nových pracovních míst.

Opatření 7.4 NAPZ 2003: MPSV bude do legislativy a řídící praxe promítat zkušenosti a poznatky získané v souvislosti s realizací zásad Koncepce integrace cizinců na území ČR.

Opatření 7.5 NAPZ 2003: MPSV a úřady práce pověřené koordinací státní politiky zaměstnanosti v kraji se budou podílet na přípravě seminářů (kontaktních dnů) připravovaných v rámci Roku zdravotně postižených, s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech zaměstnávání zdravotně postižených osob a o způsobu plnění povinnosti zaměstnávat tyto osoby.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 2 - Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce

Tématická oblast 3 - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

Tématická oblast 5 - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

Tématická oblast 7 - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Tématická oblast 8 - Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce

Tématická oblast 9 - Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce

 

II. pilíř: rozvoj podnikání

Hlavní směr 8:

Podpora podnikání v celé společnosti a v učebních osnovách, vyhlášením jasného, stabilního a předvídatelného souboru pravidel a předpisů.

Opatření 8.2 NAPZ 2003: MPO bude pokračovat v programech podpory malého a středního podnikání, tj. na realizaci podnikatelských projektů začínajících podnikatelů (včetně pracovníků, kteří vstupují do podnikání po uvolnění ze zaměstnání při restrukturalizaci ekonomiky), na realizaci projektů podporující podniky v počátečním období jejich činnosti a na realizaci projektů podporující další rozvoj stávajících malých a středních podniků. Intenzivnější podpora bude poskytována podnikatelským záměrům realizovaných na území strukturálně postižených regionů, hospodářsky slabých regionů a regionů postižených povodněmi v srpnu 2002.

Tématická oblast 3 - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

Hlavní směr 9:

Podpora podnikatelské aktivity - prověřování podmínek podnikání s cílem omezit překážky zahájení podnikání a zakládání podniků, podpora vzdělávání pro podnikání, potlačování neoficiálního zaměstnání.

Opatření 9.1 NAPZ 2003: MMR ve spolupráci s MPSV, MPO a úřady práce bude pokračovat v zajišťování programu regionálních zaměstnaneckých agentur (RZA) které zabezpečují poradenskou činnost pro hromadně propuštěné zaměstnance. Cílem programu zaměstnaneckých agentur je poskytnout uvolňovaným pracovníkům bezprostředně po zařazení do organizační změny individuální služby, které jim umožní vyrovnat se psychicky se stresující situací, rychle se orientovat na trhu práce, získat nové dovednosti prostřednictvím rekvalifikací a tím zvýšit šanci na získání nového zaměstnání, pomoci jim při hledání zaměstnání i při zahájení vlastního podnikání.

Opatření 9.2 NAPZ 2003: MPO zabezpečí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky poskytování podpor malým a středním podnikatelům v rámci programů ZÁRUKA, KREDIT, START, TRH, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE a SPECIAL, prostřednictvím Agentury pro rozvoj podnikání podpory v rámci programu PORADENSTVÍ, prostřednictvím Design centra podpory v rámci programu DESIGN a prostřednictvím CzechTrade podpory v rámci programu MARKETING.

Opatření 9.3 NAPZ 2003: Pracovní mezirezortní tým MV, MPSV a MPO pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců zorganizuje vznik platformy spolupráce pro řešení této problematiky na krajské úrovni.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 3 - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

Hlavní směr 10:

Zajištění pozitivního prostředí pro podniky s novými inovačními přístupy. Obrovský potenciál představují zejména služby. Rozvoj podmínek, které umožní plně využít zaměstnaneckého potenciálu za účelem tvorby většího počtu kvalitnějších pracovních míst.

Opatření 10.3 NAPZ 2003: MMR bude v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu poskytovat dotace obcím a podnikatelům s cílem podpořit vznik nových nebo upevnění stávajících pracovních míst, v oblasti lázeňství, sportovně-rekreační infrastruktury, propagace ČR jako turistické destinace a budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na území městských památkových rezervací a zón.

Opatření 10.4 NAPZ 2003: MPSV zabezpečí ve spolupráci s MPO novelu nařízení vlády č. 103/2002 Sb., k investičním pobídkám s cílem zvýšit motivaci investorů k alokaci investic do regionů nejvíce postižených nezaměstnaností.

Opatření 10.5 NAPZ 2003: MPSV a MPO nabídnou investorům v nejvíce postižených regionech, kteří zároveň čerpají investiční pobídky na základě tzv. Memorand a na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, možnost podepsání dodatku k dohodě, kterým se investor zaváže ke zřízení dalších nových pracovních míst a jejich obsazení občany ČR, bez nutnosti realizace dalších investic.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

Hlavní směr 11:

Podpora místních a regionálních orgánů k rozvoji strategie zaměstnanosti s cílem plného využití možností nabízených tvorbou pracovních míst na místní úrovni a posílení spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, včetně zástupců občanské společnosti; prosazování opatření na zvýšení rozvoje kapacity sociální ekonomiky v oblasti tvorby pracovních míst; posílení role Služeb zaměstnanosti při identifikaci místních příležitostí zaměstnání a při zlepšování fungování místních trhů práce.

Opatření 11.1 NAPZ 2003: MPSV, MŠMT a sociální partneři budou spolupracovat s krajskými orgány s cílem zabezpečení náležitého zastoupení problematiky rozvoje lidských zdrojů v regionálních rozvojových strategiích.

Opatření 11.2 NAPZ 2003: MMR bude přispívat realizací programu podpory regionálního rozvoje k vytvoření nových pracovních míst a infrastruktury pro rozvoj podnikání ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech.

Opatření 11.3 NAPZ 2003: MPSV, MŠMT, MMR ve spolupráci s krajskými orgány budou podporovat programy výcviku a rozvoje pro regionální úřady, sociální partnery, úřady práce a další regionální účastníky zaměřené na řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci regionálních plánů. Cílem je zlepšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, účast, partnerství a spolupráce osob na regionální úrovni, meziregionální a přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti a trhu práce.

Opatření 11.5 NAPZ 2003: MPO a MPSV prověří pro rok 2004 možnost vzniku specifického nástroje podpory vzniku samosprávných místních a regionálních sociálních podniků a družstev, podílejících se na řešení zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením.

Tématická oblast 3 - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

Hlavní směr 12:

Přezkoumání dopadu daňového zatížení na zaměstnanost a následné úpravy daňového systému a cílem postupného snižování finančního tlaku na práce a náklady na nevýdělečnou činnost.

Opatření 12.1 NAPZ 2003: Ministerstvo financí ve spolupráci s ostatními rezorty a sociálními partnery bude dále pracovat, v rámci reformy veřejných rozpočtů, na úpravách daňového systému, mj. s cílem postupného snížení daňového zatížení práce.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 3 - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin

Tématická oblast 4 - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

 

III. pilíř: podpora adaptability

Hlavní směr 13:

Podpora dohod o modernizaci organizace práce, včetně pružných pracovních opatření s cílem zvýšení konkurenceschopnosti podnikání, dosažení požadované rovnováhy mezi pružností a bezpečností a zvyšování kvality pracovních míst.

Opatření 13.1 NAPZ 2003: MPSV předloží návrhy na úpravu legislativy v oblasti pracovněprávních vztahů, na úpravu právní úpravy nemocenského pojištění, na úpravu systému sociálních dávek a systému dávek v nezaměstnanosti.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Hlavní směr 14:

Přezkoumání stávajícího regulačního systému s cílem zajištění přínosu jednotlivých stimulů ke snižování překážek zaměstnanosti, k zavádění modernizované organizace práce a pomoci adaptaci trhu práce na strukturální změny ekonomiky; prověření začlenění pružnějších typů smluv do státní legislativy, zajištění odpovídajícího zabezpečení a vyššího zaměstnaneckého postavení osobám zaměstnaným pod těmito novými pružnými smlouvami; zlepšení úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti.

Opatření 14.1 NAPZ 2003: MPSV promítne do připravované novely zákoníku práce výsledky šetření stavu využívání forem organizace práce, pracovní doby a pracovně právních vztahů za období nabytí účinnosti novely zákoníku práce po 1. 1. 2001, včetně názorů zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 7 - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Hlavní směr 15:

Sociální partneři jsou na všech odpovídajících úrovních vyzváni k uzavírání dohod k celoživotnímu učení pro usnadnění přizpůsobivosti a inovace, zejména na poli informačních a komunikačních technologií.

Opatření 15.1 NAPZ 2003: MPO bude pokračovat ve zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu realizací programů podpory v rámci Sektorového operačního programu "Průmysl", jejichž součástí je podpora zavádění nových technologií, včetně rekvalifikace zaměstnanců a zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím.

Opatření 15.2 NAPZ 2003: MPO bude pokračovat v realizaci programů celoživotního učení prostřednictvím akreditovaných institucí a na částečné úhradě nákladů.

Opatření 15.3 NAPZ 2003: Úřad místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje při Úřadu vlády ve spolupráci se zástupci MPSV, MŠMT, MPO, MMR a svazů zaměstnavatelů a zaměstnanců zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody, bude iniciovat návrhy k vytvoření účinného motivačního prostředí pro zaměstnavatele o další vzdělávání zaměstnanců.

Tématická oblast 5 - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

 

IV. pilíř: rovné příležitosti mužů a žen

Hlavní směr 16:

Přijímání nediskriminačních opatření k podpoře procesu zavádění směrnic v rámci všech čtyř pilířů ESZ.

Opatření 16.1 NAPZ 2003: MŠMT bude pokračovat v proškolování výchovných poradců na školách v problematice rovných příležitostí mužů a žen, aby ji účinně uplatňovali při své poradenské činnosti.

Opatření 16.2 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci se zainteresovanými rezorty zavede u každé směrnice opatření monitorující rovnost pohlaví. Podle potřeby budou zavedena specifická opatření na zajištění rovnosti mužů a žen. To je důležité zejména při realizaci aktivních opatření na trhu práce, při zabezpečení pomoci uchazečům o zaměstnání při opětovném vstupu na trh práce, při zahájení samostatného podnikání, vytvoření zaměstnání ve sféře služeb a při využití větší pružnosti pracovních modelů v praxi.

Tématická oblast 5 - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce

Tématická oblast 7 - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Tématická oblast 8 - Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce

Hlavní směr 17:

Snížení rozdílu mezi mírou nezaměstnanosti žen a mužů prostřednictvím aktivní podpory zvýšení zaměstnanosti žen; přijetí opatření k dosažení vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve všech sektorech a typech zaměstnání a k odstranění rozdílů v odměňování.

Opatření 17.1 NAPZ 2003: Úřady práce se při kontrole dodržování ustanovení o zákazu diskriminace z hlediska rovnosti pohlaví rovněž zaměří na dodržování principu stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty a na dodržování ustanovení o zvýšené ochraně žen kojících a v těhotenství.

Opatření 17.2 NAPZ 2003: MPSV jako koordinátor vládní politiky rovnosti mužů a žen bude příslušnými návrhy opatření reagovat na výsledky šetření rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, dále v praxi ověří navržený modelový postup zjišťování podílu diskriminace na těchto rozdílech.

Tématická oblast 8 - Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce

Hlavní směr 18:

Podpora politiky umožňující přestávky v kariéře, rodičovskou dovolenou, práci na částečný pracovní úvazek, pružnější přístup k pracovní době, která zároveň vyhovuje potřebám jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců; zabezpečení adekvátní a kvalitní péče o děti a jiné nezaopatřené osoby.

Opatření 18.1 NAPZ 2003: MPSV ve spolupráci s úřady práce bude pokračovat v rozšiřování plošného uplatnění motivačních a poradenských aktivit pro osoby vracející se na trh práce, které bude spočívat v poskytování informací, zabezpečení poradenství, krátkých kurzů a školení pro získání nové orientace a pro používání informačních technologií.

Opatření 18.2 NAPZ 2003: MPSV, MŠMT, MZd, MMR budou v rámci svých zákonných kompetencí podporovat zřizování a provoz zařízení pro péči o děti a potřebné členy rodiny, zejména když doplňují či nahrazují péči poskytovanou zaměstnanými občany.

Tématická oblast 1 - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

Tématická oblast 6 - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

Tématická oblast 7 - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Výše uvedeným vazbám mezi tématickými oblastmi Programu Iniciativy Společenství EQUAL a vybranými opatřeními NAPZ 2003 je nutné rozumět v tom smyslu, že výsledkem podpory tématických oblastí Programu Iniciativy Společenství EQUAL budou nové inovativní nástroje řešení problematiky, kterou plošně řeší NAPZ, ale i mainstreamové formy pomoci z ESF. Lze proto realisticky předpokládat, že v konečném důsledku může mít Program Iniciativy Společenství EQUAL ještě více vazeb s národní politikou zaměstnanosti ČR vztahující se k období, kdy budou nástroje vyvinuté v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL k dispozici.

Velkou úlohu při dosahování globálního cíle Programu Iniciativy Společenství EQUAL bude mít proto nejen realizace samotných projektů jednotlivými rozvojovými partnerstvími v průběhu Akce 2, ale hlavně i Akce 3 a Akce 4, za jejichž řádné zajištění odpovídá ŘO programu.