3.4. Popis souladu Programu Iniciativy Společenství EQUAL s politikami Společenství

21.04.2009:  

Řídící orgán je zodpovědný za provádění Programu Iniciativy Společenství EQUAL plně v souladu s čl. 12 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, dle kterého musí být všechny činnosti financované ze strukturálních fondů EU plně v souladu s politikami Společenství týkajícími se pravidel hospodářské soutěže (veřejné podpory), zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí mužů a žen. V této subkapitole Programu Iniciativy Společenství EQUAL je uvedeno, jakým způsobem bude řídící orgán soulad tohoto programu s politikami Společenství v průběhu realizace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR zajišťovat.