3.4.1. Veřejná podpora

21.04.2009:  

Poskytování veřejné podpory je v České republice upraveno zákonem
č. 59/2000 Sb., o zadávání veřejné podpory. Zákon č. 59/2000 je doplněn metodickými pokyny pro jednotlivé intervenční oblasti (od podpory regionální přes podporu zaměstnanosti, podporu malých a středních podniků až po podporu pro oblast vzdělávání). Tyto metodické pokyny jsou plně v souladu s platnou legislativou EU. Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory na základě těchto pokynů a na základě maximální výše podpory stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002-2006 pro NUTS II vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Toto rozhodnutí podléhá souhlasu EK.

Slučitelnost Programu Iniciativy Společenství EQUAL se zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, je možné posuzovat na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS po prostudovaní programového dokumentu rozhodne, zda některé priority, resp. opatření budou podléhat regulaci podle pravidel pro ochranu hospodářské soutěže. Tyto priority, resp. opatření musí být uvedeny v tabulce, která musí být součástí programového dokumentu. Na základě Nařízení 1260/1999 čl. 34(1)(g) musí udržovat ŘO tuto tabulku aktualizovanou a při jakýchkoliv úpravách má ŘO povinnost informovat EK.

V této souvislosti upozorňujeme na již existující stanovisko ÚOHS (dopis ze dne 10. 11. 2000, č.j. 10/42912/2000), dle kterého poskytování prostředků úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti není považováno za veřejnou podporu podle zákona č. 59/2000 Sb.

Program Iniciativy Společenství EQUAL bude předán na ÚOHS k ověření slučitelnosti se zákonem č. 59/2000 Sb. v srpnu 2003 v rámci vnějšího připomínkového řízení.