3.4.4. Zohledňování principu rovných příležitostí mužů a žen

21.04.2009:  

V následující části je vymezena gender mainstreamingová strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku vymezená ve vazbě na
čl. 12 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a na § 14, 60 a 61 Sdělení Komise COM(2000)853.

Gender mainstreamingová strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude sloužit jako nástroj zajišťování připravenosti projektů na zabezpečení rovných příležitostí mužů a žen již ve fázi přípravy návrhů projektů. Naplnění tohoto principu bude vyhodnocováno v rámci hodnocení návrhů projektů pro Akci 1 i v rámci přezkoumání Smluv o národní a mezinárodní spolupráci před zahájením Akce 2 a dále v rámci následující realizace jednotlivých projektů i celého programu.

Sledování a naplňování principu rovných příležitostí mužů a žen bude součástí všech fází přípravy a realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL, a to jak ve fázi programování a implementace, tak i ve fázi monitorování a hodnocení programu.

Tento princip bude tedy v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL zohledňován ve všech fázích programového a projektového cyklu. Na úrovni jednotlivých projektů II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude princip rovných příležitostí mužů a žen nejen součástí projektů realizovaných v rámci opatření vymezených v návaznosti na čtvrtý pilíř ESZ (Rovné příležitosti mužů a žen), ale i součástí všech ostatních projektů realizovaných v rámci ostatních priorit a opatření programu.

Rovné příležitosti mužů a žen

Prosazování rovných příležitostí mužů a žen bude v projektech financovaných v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL uskutečňováno prostřednictvím odstraňování bariér v přístupu k projektovým aktivitám pro ženy a muže a prostřednictvím sledování dopadu projektových aktivit z hlediska rovných příležitostí.

Princip rovných příležitostí mužů a žen představuje potírání jakékoli diskriminace a znevýhodnění na základě pohlaví. Na rovné příležitosti mužů a žen je důraz kladen proto, že pro ženu bývá obtížné překonat překážky vyplývající z jejího tradičního postavení ve společnosti, a dále proto, že, patří-li žena ještě do nějaké jiné znevýhodněné skupiny (např. mezi osoby se ZP), trpí pak zdvojeným znevýhodněním.

Rovnost příležitostí mužů a žen lze sledovat zejména z hlediska míry ekonomické aktivity, míry nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti, možnosti pracovat na
plný/částečný úvazek či v jiných flexibilních pracovních režimech. Dále podle výše odměňování a podmínek v zaměstnání, míry podnikání, přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám, sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu.

Naplňování principu rovných příležitostí na úrovni jednotlivých projektů

Naplnění principu rovných příležitostí mužů a žen na úrovni jednotlivých projektů znamená zohlednění rovnosti příležitostí mužů a žen ve všech fázích projektu, tedy před realizací projektu (např. formou auditu vlastní organizace), při jeho přípravě (např. formou předprojektové analýzy, uplatnění principu partnerství, zajištění školení pracovníků) i při jeho realizaci (např. formou podpory minoritní skupiny, zvyšování povědomí o rovných příležitostech mužů a žen).

Naplňování principu rovných příležitostí na úrovni činností řídícího orgánu

V rámci přípravy programové dokumentace pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL zajistil řídící orgán spolupráci s národním koordinátorem pro problematiku rovných příležitostí mužů a žen v ČR, kterým je oddělení rovných příležitostí mužů a žen MPSV. Zástupce uvedeného oddělení je v případě I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR zároveň i členem Monitorovacího výboru vytvořeného pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR.

Při zpracovávání Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla uplatněna metoda gender maintreamingu. V analytické části Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla proto všude, kde to bylo možné, uváděna data za muže a ženy zvlášť. Tento postup byl během příprav Programu Iniciativy Společenství EQUAL uplatněn za spolupráce zpracovatelů programu s národním koordinátorem pro problematiku rovných příležitostí mužů a žen v ČR.

Princip rovnosti mužů a žen bude v souladu s čl. 35(1)(2) Nařízení Rady (ES)
č. 1260/1999 zohledněn také při ustanovení Monitorovacího výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

Jak již bylo uvedeno výše, řídící orgán zajistí vyhodnocení zohlednění principu rovných příležitostí mužů a žen v rámci hodnocení návrhů projektů pro Akci 1 i v rámci přezkoumání Smluv o národní a mezinárodní spolupráci před zahájením
Akce 2. Podrobný popis hodnocení zohlednění principu rovných příležitostí mužů a žen před Akcí 1 a Akcí 2 bude vymezen v Příručce pro předkladatele.

V průběhu realizace jednotlivých projektů i celého programu zajistí ŘO vyhodnocování zohlednění principu rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím pravidelného monitorování realizovaných projektů, přičemž monitorovací indikátory vytvořené za účelem pravidelného sledování vývoje implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL budou vždy, bude-li to možné, sledovány v členění na muže a ženy. Možnost sledovat vývoj jednotlivých indikátorů týkajících se mužů a žen zvlášť je již zajištěna v pilotní verzi MSSF, která je testována již v rámci monitorování I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR.

Řídící orgán také v souladu s čl. 42(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zajistí do
31. 12. 2005 zpracování závěrečného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL, jehož součástí bude i zhodnocení naplnění principu rovných příležitostí mužů a žen na úrovni celého programu.

Řídící orgán dále zajistí v rámci svých informačních aktivit i zvýšení informovanosti o významu prosazování politiky rovných příležitostí mužů a žen a o přispění Programu Iniciativy Společenství EQUAL k naplňování této horizontální politiky Společenství.