4.1.1. Tématický přístup

21.04.2009:  

EK vyhlásila pro Iniciativu Společenství EQUAL v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 celkem 8 společných tématických oblastí definovaných v kontextu čtyř pilířů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ).

Kromě těchto témat dále vyhlásila EK v § 17 Sdělení Komise COM(2000)853 v souladu s čl. 20(2)(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 pro Iniciativu Společenství EQUAL také samostatné téma zaměřené na pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce.

Jednotlivé členské státy si pak na základě vlastní socioekonomické analýzy vyberou pro svůj Program Iniciativy Společenství EQUAL z uvedeného seznamu ty tématické oblasti, jejichž řešení je pro ně nejpotřebnější.

V souladu s § 17 Sdělení Komise COM(2000)853 si jednotlivé členské státy vybírají vždy alespoň jedno téma vyhlášené v kontextu každého ze čtyř pilířů ESZ. Tématické oblasti zaměřené na pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce se musí jednotlivé členské státy EU na základě čl. 20(2)(2) Nařízení Rady (ES)
č. 1260/1999 a § 17 Sdělení Komise COM(2000)853 věnovat povinně. Pouze v odůvodněných případech je možné vybrat pro Program Iniciativy Společenství EQUAL v dané členské zemi méně než takto určených 5 tématických oblastí.

V rámci přípravy II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bylo na základě identifikovaných potřeb v socioekonomické analýze Programu Iniciativy Společenství EQUAL a vyhodnocení stávajících zkušeností získaných během implementace I. kola Iniciativy Společenství EQUAL vybráno k podpoře všech 9 výše uvedených tématických oblastí.

Přehled 9 vyhlášených tématických oblastí EK vymezených jako podporované oblasti v II. kole Iniciativy Společenství EQUAL je uveden v následujícím rámečku:

Přehled 9 tématických oblastí ČR pro II. kola Iniciativy Společenství EQUAL

I. PILÍŘ ESZ: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI:

  • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
  • Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce

II. PILÍŘ ESZ: ROZVOJ PODNIKÁNÍ:

  • Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin
  • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst

III. PILÍŘ ESZ: PODPORA ADAPTABILITY:

  • Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce
  • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

IV. PILÍŘ ESZ: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN:

  • Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb
  • Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce

SAMOSTATNÉ TÉMA:

  • Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce

V rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude tedy možné předkládat projekty zaměřené na 9 výše uvedených tématických oblastí Programu Iniciativy Společenství EQUAL.