4.1.4. Mezinárodní spolupráce

21.04.2009:  

Uplatnění principu mezinárodní spolupráce v jednotlivých projektech Iniciativy Společenství EQUAL vyplývá také ze zkušeností získaných na základě implementace předchozích Iniciativ Společenství ADAPT a EMPLOYMENT. Na základě hodnocení výsledků z těchto iniciativ Společenství bylo prokázáno, že mezinárodní spolupráce představuje významný prvek napomáhající nalezení inovativního řešení dané problematiky.

Jednotlivé aktivity, které lze při naplňování principu mezinárodní spolupráce rozvíjet, lze rozdělit podle cílů a zaměření mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými RP, hlavními partnery RP, projektovými koordinátory či účastníky jednotlivých projektových aktivit. V souladu se společnou klasifikací zaměření mezinárodní spolupráce lze určit pět základních modelů této spolupráce:

· vzájemná výměna informací a zkušeností - porozumění návrhům, strategiím a aktivitám mezinárodních partnerů;

· paralelní vývoj inovativních přístupů - odzkoušení inovativních přístupů v odlišných podmínkách jednotlivých zapojených členských zemí EU;

· uplatnění vlastních vyvinutých metod a nástrojů v jiné zemi, uplatnění jinde vyvinutých metod a nástrojů v ČR - přijetí jinde odzkoušených přístupů a jejich uplatnění v rámci ČR;

· společný vývoj výstupu či systému - rozdělení jednotlivých činností zaměřených na dosažení společných cílů;

· organizované předávání zkušeností - umožnění projít obdobným procesem školení a dalšími aktivitami, jakými procházejí osoby v zemi zapojené do mezinárodní spolupráce s konkrétním českým RP, pro vlastní školené osoby, školitele, hlavní představitele projektů a další osoby a naopak.

Mezi výhody, které princip mezinárodní spolupráce jednotlivým RP přináší patří například:

· získání lepšího vhledu do příčin jednotlivých forem diskriminace a nerovnosti na trhu práce a tedy i do příčin sociálního vyloučení některých skupin obyvatel;

· upevnění či zkvalitnění strategií a kroků plánovaných ve vlastních projektech díky získaným zkušenostem z jiných členských států EU;

· zpřístupnění spolupráce na celoevorpské úrovni zajištěné prostřednictvím zapojení do evropských tématických sítí a návazné získání možností další spolupráce s evropskými partnery.

Princip mezinárodní spolupráce proto představuje pro implementaci jednotlivých projektů významnou přidanou hodnotu. V rámci Iniciativy Společenství EQUAL je mezinárodní spolupráce RP z různých zemí Evropy mimo jiné umožněna i prostřednictvím vyhlášení společných témat pro Iniciativu Společenství EQUAL ve všech státech EU.

Na úrovni jednotlivých projektů je princip mezinárodní spolupráce v této iniciativě Společenství zajištěn prostřednictvím Smluv o mezinárodní spolupráci, které spolu uzavírají rozvojová partnerství z různých členských, resp. nečlenských států EU.

Na základě § 36 Sdělení Komise COM(2000)853 musí každé rozvojové partnerství uzavřít Smlouvu o mezinárodní spolupráci nejméně s jedním rozvojovým partnerstvím z jiné členské země EU. V souladu s tímtéž § Sdělení Komise COM(2000)853 lze v rámci Iniciativy Společenství EQUAL navazovat mezinárodní spolupráci také s nečlenskými státy EU. V takovém případě však musí mít smluvní partner z nečlenské země EU zajištěny vlastní finanční prostředky na úhradu svých nákladů vzniklých při realizaci projektu.

Na úrovni celé Iniciativy Společenství EQUAL je princip mezinárodní spolupráce zajišťován prostřednictvím evropských tématických sítí (viz. dále) a společných akcí pořádaných EK ve spolupráci se jednotlivými členskými státy EU.