4.1.6. Mainstreaming

21.04.2009:  

Jelikož je hlavní cíl Iniciativy Společenství EQUAL definován jako prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce, je nezbytné zajistit snadnou dostupnost získaných zkušeností a výsledků. Výše uvedeného cíle je možné dosáhnout pouze prostřednictvím koordinovaného šíření dobrých zkušeností a zajištění vlivu na národní, resp. regionální politiku. Toto koordinované šíření dobrých zkušeností a zajištění vlivu na národní, resp. regionální politiku bude realizováno v odpovědnosti ŘO prostřednictvím tzv. Akce 3 (viz. dále v části 4.2.3.).

Takto pojaté koordinované šíření dobrých zkušeností a zajištění vlivu na národní, resp. regionální politiku lze chápat jako mainstreaming v užším slova smyslu. Samotné koordinované šíření dobrých zkušeností a zajištění vlivu na národní, resp. regionální politiku totiž k plnému dosažení hlavního cíle Iniciativy Společenství EQUAL nestačí, neboť je nezbytné ještě před zahájením implementace jednotlivých projektů zajistit, že výstupy vzniklé prostřednictvím podpory jednotlivých projektů budou skutečně v národní, resp. regionální politice uplatnitelné. Z tohoto důvodu pohlížíme na princip mainstreamingu v případě Programu Iniciativy Společenství EQUAL v širší perspektivě, a proto naplnění tohoto principu v sobě zahrnuje již způsob přípravy Programu Iniciativy Společenství EQUAL a dále i způsob zajištění vyhodnocování jednotlivých návrhů projektů a později předložených Smluv o národní a mezinárodní spolupráci.

K přípravě Programu Iniciativy Společenství EQUAL byli přizváni jako hlavní partneři zástupci dotčených centrálních orgán státní správy a regionální samosprávy, kteří se aktivně podíleli na určení zaměření této formy pomoci tak, aby podporované tématické oblasti odpovídaly potřebám ČR. V procesu vyhodnocování návrhů projektů se počítá se zapojením odborníků ve věcně příslušných oblastech, přičemž dále počítáme s možností jejich uplatnění v národních tématických skupinách. Již
v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL bylo v České republice využito systému tzv. tutorů. Každé RP mělo po celou Akci 1 k dispozici dva odborníky na problematiku, jíž se projekt daného RP zabýval, přičemž jeden z nich byl vždy zástupcem MPSV. Pro potřeby II. kola Iniciativy Společenství EQUAL bude tento koncept dále rozpracován, neboť s ohledem na vyšší alokaci programu, a tedy na větší předpokládaný počet návrhů projektů bude tento systém vyžadovat určité modifikace. (O procesu vyhodnocování návrhů projektů pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL viz. dále v Programovém dodatku). Tímto způsobem bude umožněno, aby nově vzniklé metody či nástroje boje s diskriminací či nerovnostmi na trhu práce byly v národní, resp. regionální politice skutečně uplatnitelné.

Za realizaci mainstreamingu na úrovni programu je odpovědný řídící orgán. V souladu s § 31 Sdělení Komise COM(2000)853 bude podpora realizace Akce 3 zajišťována prostřednictvím Akce 4.

S cílem dosažení co nejlepších výsledků Akce 3 je účast na aktivitách Akce 3 pro všechna RP povinná.