4.2. Akce Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
Sdělení Komise COM(2000)853 vymezuje v § 31-49 čtyři akce, které jsou Iniciativou Společenství EQUAL financovány a jejichž prostřednictvím je dosahováno hlavního cíle této iniciativy, tedy prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. Podle § 59 Sdělení Komise COM(2000)853 mají čtyři dále vymezené akce představovat jednotlivá opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL, na jejichž základě budou realizovány všechny podporované tématické oblasti v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Nicméně Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL (věcně odpovídající zaměření Akce 4) je v případě českého Programu Iniciativy Společenství EQUAL vymezena, v návaznosti na doporučení EK a dohodu učiněnou mezi EK a stávajícími členskými státy v průběhu přípravy programové dokumentace k I. kolu Iniciativy Společenství EQUAL ve stávajících členských státech, prostřednictvím priority. Dále v souladu s doporučením EK jsou jako priority vymezeny jednotlivé pilíře ESZ, přičemž samostatné téma zaměřené na pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce je také určeno jako priorita. Proto budou jednotlivá opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL, na jejichž základě budou realizovány všechny podporované tématické oblasti v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR představovat pouze Akce 1 - Akce 3. Navíc v souladu s doporučením EK budou Akce 1- 3 formálně sloučena do jediného opatření, jehož prostřednictvím budou realizovány všechny tématické oblasti vyhlášené pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL. (Více podrobností bude uvedeno v Programovém dodatku). Akce 1-4 jsou vymezeny v § 31 Sdělením Komise COM(2000)853 způsobem uvedeným v následujícím rámečku. Akce Vymezení jednotlivých akcí Indikativní rozdělení prostředků na jednotlivé akce v % opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL Akce 1 ustavení jednotlivých rozvojových partnerství a navázání mezinárodní spolupráce 6* Akce 2 realizace jednotlivých projektů 79* Akce 3 tématické sítě, šíření dobrých zkušeností a dosahování vlivu na národní politiku 15* priorita Technická asistence Akce 4 technická asistence programu - podpora Akce 1, 2 a 3 8** * u Akce 1 - 3 (jelikož jde o opatření, jehož realizací budou naplňovány globální cíle jednotlivých tématických oblastí) je procentuální výše alokovaných prostředků určena jako podíl prostředků alokovaných na tématické oblasti 1-9 vyhlášených EK v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. ** u Akce 4 je výše alokovaných prostředků určena jako procentuální podíl z celkové alokace na Program Iniciativy Společenství EQUAL. Realizace Akce 2 bude v České republice v souladu s § 31 Sdělení Komise COM(2000)853 navazovat na realizaci Akce 1. Akce 3 pak bude v souladu s tímtéž § Sdělení Komise COM(2000)853 zahájena, jakmile budou k dispozici první výsledky této iniciativy. Akce 4 bude zahájena ještě před vyhlášením Akce 1, přičemž v tomto období bude Akce 4 zaměřena zejména na přípravu vyhlášení II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v České republice a na vyhodnocování návrhů projektů pro Akci 1.