4.2.1. Akce 1

21.04.2009:  

Cíl Akce 1 je v ČR vymezen v souladu se Sdělením Komise COM(2000)853 (§ 32-37). Tímto cílem je podpora vytváření a upevňování trvalých a efektivních rozvojových partnerství (RP) a navázání mezinárodní spolupráce s rozvojovými partnerstvími z dalších členských, resp. nečlenských zemí EU.

V souladu s § 32 Sdělení Komise COM(2000)853 a s aktuálním společným harmonogramem implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL (viz. Příloha
č. 1) bude Akce 1 v České republice trvat pět měsíců v období leden - květen 2005.

Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů projektů pro Akci 1 je v ČR plánováno v souladu s aktuálním společným harmonogramem implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL na druhé pololetí roku 2004. Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů projektů pro Akci 1 bude zajištěno ze strany řídícího orgánu, a to prostřednictvím webových stránek a inzerce v denním tisku.

Jelikož Akce 2 navazuje na Akci 1, budou se v rámci Akce 2 realizovat pouze ty projekty, které byly vybrány pro Akci 1 a které dále v průběhu Akce 1 splnily všechny požadavky vymezené dále.

V rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL bude v ČR v souladu s § 33 Sdělení Komise COM(2000)853 patřit mezi kritéria vyhodnocování návrhů projektů pro Akci 1 také kvalita návrhů na naplnění jednotlivých principů Iniciativy Společenství EQUAL v průběhu realizace projektu.

Mezi kritéria vyhodnocování návrhů projektů pro Akci 1 budou patřit např. kritéria uvedená v následujícím rámečku.

Kritéria vyhodnocování návrhů projektů pro Akci 1

návrh projektu je předložen společně několika partnerskými organizacemi;

návrh projektu se týká vybrané tématické oblasti pro II. kolo Iniciativy EQUAL v ČR;

návrh projektu popisuje, zda se zaměřuje na řešení vybraného problému buď na regionální, nebo celostátní úrovni při využití sektorového/oborového přístupu;

návrh projektu obsahuje návrh dalších partnerů, kteří budou během realizace Akce 1 zapojováni do RP;

návrh projektu obsahuje popis mechanismu, jakým bude zaručena trvalost ustaveného RP pro celou dobu realizace projektu;

návrh projektu obsahuje popis rozdělení finančních a administrativních povinností mezi jednotlivé partnerské organizace;

návrh projektu obsahuje popis zaměření projektu a musí identifikovat konkrétní problém, který bude v projektu řešen;

návrh projektu obsahuje popis opatření, jejichž prostřednictvím budou v průběhu Akce 1 zohledněny potřeby cílových skupin;

návrh projektu obsahuje popis cílů RP;

návrh projektu obsahuje plán práce pro Akci 1;

návrh projektu obsahuje návrh činností realizovaných v průběhu Akce 2;

návrh projektu obsahuje popis zaměření plánované mezinárodní spolupráce;

návrh projektu obsahuje prohlášení, kterým se všichni zapojení partneři zavazují převést na požádání ŘO autorská práva ke všem jednotlivým výstupům z projektu bezplatně na ŘO.

Úplný výčet kritérií, která budou uplatněna při hodnocení návrhů projektů pro Akci 1, bude vypracován ŘO a schválen MV nejpozději 2 měsíce před vyhlášením termínu pro předkládání návrhů projektů pro Akci 1 II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Tento úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve vypracované Příručce pro předkladatele návrhů projektů pro Akci 1 II. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

Popis výběrových procedur pro Akci 1 a popis případného odvolacího řízení bude uveden v Programovém dodatku.

ŘO zajistí, že o výběru, resp. zamítnutí návrhu projektu pro realizaci v Akci 1 II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR budou jednotliví předkladatelé písemně informováni.

Na konci Akce 1 budou jednotlivá RP, jejichž návrhy projektů byly vybrány pro Akci 1, povinna předložit ŘO Smlouvy o národní a mezinárodní spolupráci.

V rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR budou v souladu s § 35 Sdělení Komise COM(2000)853 mezi povinné součásti Smlouvy o národní spolupráci patřit součásti v následujícím rámečku.

Povinné součásti Smlouvy o národní spolupráci

identifikace zapojených partnerských organizací;

zhodnocení stávající situace na trhu práce z hlediska diskriminace a nerovností v rámci vybrané tématické oblasti v rámci vybraného regionu či celého území ČR;

cíle a priority, kterých chce RP během Akce 2 dosáhnout;

zohlednění předchozích relevantních zkušeností s danou problematikou v rámci vybraného regionu či na celém území ČR;

podrobný plán práce pro Akci 2, doplněný rozpočtem;

rozdělení práce mezi jednotlivé partnery, včetně popisu mechanismu řízení RP a správy finančních prostředků;

popis přijatých opatření, jimiž bude zaručena účast jednotlivých partnerů na projektu v průběhu jeho celé realizace;

popis přijatých opatření, jimiž bude zaručena možnost plného zapojení do prací na projektu i pro menší partnery zapojené v RP;

popis přijatých opatření, jimiž bude zaručeno zohlednění potřeb skupin ohrožených na trhu práce diskriminací a nerovnostmi;

popis mechanismu průběžného vyhodnocování dosažených výsledků, včetně poskytování příslušných dat o RP a o dosažených výsledcích projektu;

závazek RP podílet se na aktivitách realizovaných v rámci Akce 3 a to jak na národní, tak i evropské úrovni;

popis přijatých opatření k naplnění gender mainstreamingového principu;

závazek RP převést na požádání ŘO autorská práva ke všem jednotlivým výstupům projektu bezplatně na ŘO.

V rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR budou v souladu s § 35 Sdělení Komise COM(2000)853 patřit mezi povinné součásti Smlouvy o mezinárodní spolupráci součásti uvedené v následujícím rámečku

Součásti Smlouvy o mezinárodní spolupráci

identifikace smluvních stran, mezi nimiž musí být alespoň jedno RP vybrané pro Akci 1 v jiném členském státě EU;

společný plán práce RP zapojených do mezinárodní spolupráce, doplněný rozpočtem;

rozdělení práce mezi jednotlivá RP zapojená do mezinárodní spolupráce, včetně popisu mechanismu řízení této spolupráce a naplňování stanoveného společného plánu práce;

popis opatření přijatých za účelem monitorování a vyhodnocování společných aktivit.

Plný výčet povinných částí Smluv o národní a mezinárodní spolupráci bude vypracován ŘO před vyhlášením Akce 1.

ŘO zajistí vyhodnocení předložených Smluv o národní a mezinárodní spolupráci a v případě, že předložené smlouvy budou obsahovat všechny požadované náležitosti, potvrdí jednotlivým RP možnost realizace jejich projektu v průběhu Akce 2.

ŘO zajistí v průběhu hodnocení přihlášek RP do Akce 1 a v průběhu potvrzování účasti RP na Akci 2 zadání požadovaných dat do společné evropské databáze ECDB. Přehled dat zadávaných a pravidelně aktualizovaných ve společné evropské databázi ECDB tvoří Přílohu č. 4 CIP EQUAL.