4.2.3. Akce 3

21.04.2009:  

Akce 3 je zaměřena na vytváření tématických sítí, šíření dobrých zkušeností a dosahování vlivu na národní, resp. regionální politiku. S cílem dosažení co nejlepších výsledků Akce 3 je účast na jejích aktivitách pro všechna RP povinná.

Za realizaci Akce 3 je zodpovědný ŘO, který zajišťuje i účast sociálních partnerů a zástupců relevantních národních, resp. regionálních orgánů na jednotlivých aktivitách Akce 3.

Tématické sítě umožňují jak horizontální, tak i vertikální mainstreaming, tj. šíření dobrých zkušeností mezi jednotlivými RP navzájem i mezi jednotlivými RP a zástupci relevantních národních, resp. regionálních orgánů.

Mezi cíle tématických sítí patří identifikace hlavních faktorů vedoucích k nerovnostem a diskriminaci na trhu práce a průběžné sledování a vyhodnocování postupu práce jednotlivých RP v rámci tématických oblastí vybraných k podpoře ve II. kole Iniciativy Společenství EQUAL. Dalším cílem tématických sítí je průběžné sledování a vyhodnocování dopadu práce jednotlivých RP na skupiny ohrožené na trhu práce diskriminací a nerovnostmi. Tématické sítě budou analyzovat získané zkušenosti a faktory, které vedou k dobrým výsledkům práce RP.

Samotný proces mainstreamingu, na jehož realizaci je Akce 3 zaměřena, lze popsat prostřednictvím dvou fází. Ve fázi první, tj. ve fázi diseminace, která je realizována na úrovni projektového řízení jsou klíčovými aktéry jednotlivé organizace zapojené do RP. V rámci této fáze mainstreamingu jde především o analýzu a zobecnění projektových výstupů a dále jejich následné zpřístupnění. Následující fází je fáze tzv. transferu, jejímiž klíčovými aktéry jsou tvůrci politik, sociální partneři, zástupci profesních asociací apod. V rámci této druhé fáze jde především o zpřístupnění dobrých zkušeností a ověřených inovativních postupů ostatním RP zapojeným do II. kola Iniciativy Společenství EQUAL (tzv. horizontální mainstreaming) a dále tvůrcům místních, regionálních a národních politik s cílem jejich promítnutí do národních i evropských strategických dokumentů a případně i do právního rámce ČR (tzv. vertikální mainstreaming).

Nástroje užívané za účelem dosažení výše uvedených cílů mainstreamingového procesu budou kromě zajištění činnosti tématických sítí zahrnovat např. i pořádání konferencí, diskusních fór, brífingů, řízených diskusí a zajištění souvisejících propagačních aktivit prostřednictvím tištěných podkladů a informačních materiálů. Propagační aktivity související s realizací Akce 3 budou zaměřeny jak na výše uvedené klíčové aktéry jednotlivých fází mainstreamingu, tak na veřejnost a budou realizovány v souladu s Komunikačním akčním plánem Programu Iniciativy Společenství EQUAL, který bude podrobně zpracován v Programovém dodatku.

Akce 3 bude v ČR zahájena až po ukončení Akce 1.