4.2.4. Akce 4

21.04.2009:  

Akce 4 představuje technickou podporu implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Akce 4 bude v II. kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR zahájena ještě před vyhlášením Akce 1 a bude trvat během celého období realizace CIP EQUAL v ČR.

Akce 4 se bude v rámci Akcí 1-3 zaměřovat v ČR v souladu s § 46 Sdělení Komise COM(2000)853 např. na následující aktivity:

  • podpora vytváření RP a hledání mezinárodních partnerů v průběhu Akce 1;
  • podpora vyhodnocování činností jednotlivých RP, získaných zkušeností a dosažených výsledků v průběhu Akce 2;
  • podpora vytváření národních tématických sítí a podpora realizace jednotlivých aktivit tématických sítí v průběhu Akce 3;
  • podpora vytváření tématických sítí na celoevropské úrovni a sdílení zkušeností s ostatními členskými státy EU a zástupci EK.

V souladu s § 47 Sdělení Komise COM(2000)853 bude Akce 4 dále využívána pro podporu monitorování, kontroly a hodnocení jednotlivých Akcí a to jak na národní, tak i celoevropské úrovni.

Šíření zkušeností a jejich vyhodnocování na celoevropské úrovni

Na evropské úrovni zajistí EK vyhodnocení celkového dopadu Iniciativy EQUAL a dopadu výsledků Iniciativy EQUAL na jiné programy Společenství a Evropskou strategii zaměstnanosti.