4.3.1. Řídící orgán

21.04.2009:  

V souladu s čl. 9(l) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 byl pro Program Iniciativy Společenství EQUAL určen řídící orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Určení řídícího orgánu Programu Iniciativy Společenství EQUAL vyplývá z působnosti MPSV definované v § 9 zákona č. 2/1969 Sb. a dále z usnesení vlády ČR č. 678 ze dne 9. července 2003.

Řídící orgán v souladu s národními předpisy a předpisy EU plně zodpovídá za správné a efektivní řízení Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

Ministr práce a sociálních věcí pověřil v rámci organizační struktury MPSV plněním všech povinností řídícího orgánu odbor pro řízení pomoci z ESF (dále ŘO).

V souladu s čl. 34 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zodpovídá ŘO zejména za:

 • shromažďování statistických údajů o věcném a finančním plnění Programu Iniciativy Společenství EQUAL podle požadavků kladených na monitorování a hodnocení programu a předávání příslušných informací EK (v souladu s dohodnutými mechanismy na využívání k tomuto určených informačních systémů);
 • zpracování ročních implementačních zpráv, které ŘO po jejich schválení ze strany MV předkládá EK;
 • zpracování závěrečné implementační zprávy, kterou ŘO po jejím schválení ze strany MV předkládá EK;
 • včasnou reakci na doporučení EK, která vyplynou z přezkoumání roční implementační zprávy těmito orgány;
 • zajištění jednotného, samostatného účetního systému užívaného subjekty, které se podílejí na řízení a provádění pomoci;
 • zajištění správného provádění projektů financovaných v rámci pomoci, zejména zavedením interních kontrolních opatření, dodržováním zásad řádné správy finančních prostředků a zohledněním každého požadavku na nápravná opatření ze strany EK, resp. národních orgánů s pravomocemi provádět kontroly řízení pomoci ze strukturálních fondů;
 • zajištění shody s politikami Společenství zejména v oblastech: hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností mezi muži a ženami;
 • zpracování komunikační strategie pro Program Iniciativy Společenství EQUAL v souladu s čl. 46 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999;
 • upravení Programového dodatku na základě žádosti MV nebo z vlastní iniciativy;
 • předkládání Programového dodatku a jeho upravených verzí Monitorovacímu výboru ke schválení;
 • předkládání Programového dodatku nebo jeho upravených verzí EK do jednoho měsíce po schválení Monitorovacím výborem;

Hodnocení v polovině období, jehož zajištění je čl. 34(1)(d) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 definováno jako další povinnost ŘO, nebude v případě Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR ve zkráceném programovém období 2004-6 prováděno (viz. dále v části o hodnocení v polovině období).

V souladu s Metodikou finančních toků a kontroly je dále ŘO zodpovědný za:

 • přípravu a projednání programové dokumentace pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL se zástupci EK;
 • zajištění souladu dokumentace vztahující se k uskutečněným výdajům, provedeným platbám, uskutečněným pracím a kontrolám jednotlivých projektů a s požadavky legislativy EU kladenými na tuto dokumentaci;
 • zajištění archivace všech dokumentů vztahujících se k programu po dobu 3 let od ukončení programu;
 • zajištění zadávání dat do MSSF;
 • zajištění spolufinancování programu z národních zdrojů;
 • uzavírání Dohod o financování projektů;
 • předkládání žádostí o platby z ESF platební jednotce v souladu s procedurami stanovenými platebním orgánem;
 • předkládání odhadu výdajů na daný a následující rok platebnímu orgánu při každé certifikaci prostřednictvím platební jednotky;
 • provádění veřejnosprávní finanční kontroly u konečných příjemců;
 • zajištění finančních korekcí v případě zjištění porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo v případě, že takové porušení předpisů zjistí některý kontrolní orgán. Navržené korekce konzultuje s platebním orgánem a o provedených korekcích informuje Monitorovací výbor;
 • měsíční informování platební jednotky o nesrovnalostech vzniklých při implementaci programu;
 • vedení knihy dlužníků a měsíční předkládání výkazu o částkách, které mají být platebnímu orgánu konečnými příjemci vráceny, platebnímu orgánu;
 • včasnou reakci na doporučení platebního orgánu, která vyplynou z přezkoumání roční implementační zprávy;

ŘO dále zodpovídá za:

 • ustavení Monitorovacího výboru v souladu s čl. 35;
 • zajištění sekretariátu Monitorovacího výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL;
 • vypracování návrhu statutu a jednacího řádu MV;
 • zajištění bezplatného zpřístupnění a využívání jednotlivých výstupům z projektů realizovaných v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v rámci ČR i v rámci EU.