4.3.2. Platební orgán

21.04.2009:  

V souladu s čl. 9(o) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bylo jako Platební orgán pro realizaci pomoci ze SF a FS určeno usnesením Vlády ČR č. 102/2002 Ministerstvo financí ČR.

Výkonem funkce platebního orgánu byl rozhodnutím ministra financí pověřen odbor Národního fondu (dále PO).

Na základě usnesení vlády ČR č. 822 ze dne 28. srpna 2002 a navazujících usnesení vlády ČR č. 9 z 8. ledna 2003 a usnesení vlády č. 678 ze dne 9. července 2003 byla Ministerstvem financí ČR vypracována Metodika finančních toků a kontroly SF a FS, která vymezuje závazný rámec pro vytváření struktur umožňujících čerpat prostředky ze SF a FS v rámci ČR.

V souladu s čl. 32 a 39 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a v souladu s ustanoveními Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS vykonává PO zejména tyto činnosti:

 • spravuje prostředky poskytnuté EK na Program Iniciativy Společenství EQUAL na účtu vedeném u ČNB;
 • po schválení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ze strany EK vypracovává a předkládá EK žádost o zálohovou platbu;
 • vypracovává a předkládá EK žádosti o průběžné platby a platbu konečného zůstatku na základě výkazů výdajů předložených ŘO prostřednictvím PJ;
 • přijímá platby z EK;
 • zabezpečuje, aby KP obdržel po splnění všech stanovených podmínek příspěvek z EU do 60 dnů;
 • provádí platby z ESF z účtu PO na účty PJ;
 • provádí certifikaci uskutečněných výdajů v souladu s čl. 9 Nařízení EK

č. 438/2001 a vypracovává certifikát o uskutečněných výdajích, který spolu se žádostí o průběžnou platbu, resp. o platbu konečného zůstatku zasílá EK;

 • nebylo-li v souladu s pravidly EU rozhodnuto o realokaci neoprávněně vyplacených výdajů v rámci programu, ve kterém k neoprávněnému čerpání prostředků došlo, vrací EK neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků;
 • vrací EK nevyužité prostředky z programu;
 • na základě odhadu ŘO vypracovává a do 30. 4. předkládá EK aktualizovaný výhled výdajů pro daný a následující rok;
 • prostřednictvím zvláštního účtu hradí ze státního rozpočtu vzniklé kurzové ztráty;
 • všech operacích, které se vyskytly v průběhu implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL, včetně kurzových rozdílů, vede podvojné účetnictví;
 • na základě písemné žádosti EK poskytuje do 10 pracovních dnů EK kopii požadovaných účetních záznamů.
 • V souladu s Metodikou finančních toků a kontroly SF a FS deleguje PO výkon některých svých platebních funkcí na zprostředkovatelské orgány (ZO), kterými jsou platební jednotky jednotlivých forem pomoci ze SF, resp. z FS. Rozsah a podmínky těchto delegovaných funkcí bude stanoven v dohodě mezi PO a jednotlivými PJ. Pravomoci delegované PO na PJ nemohou být PJ dále delegovány na další subjekty.