4.3.4. Konečný příjemce

21.04.2009:  

V souladu s § 25 Sdělení Komise COM(2000)853 a s výše uvedeným budou konečnými příjemci ve smyslu čl. 9(l) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 jednotlivá rozvojová partnerství.

V souladu s určením jednotlivých rozvojových partnerství za konečné příjemce je v případě Iniciativy Společenství EQUAL konečný příjemce dle čl. 9(l) Nařízení Rady(ES) č. 1260/1999 definován jako subjekt zodpovědný za zajištění realizace projektu.

Jednotlivá rozvojová partnerství, v souladu s výše řečeným určená jako koneční příjemci, budou pracovat vždy pouze na jedné tématické oblasti a budou zahrnovat partnerské organizace, které jsou z hlediska vybrané řešené problematiky klíčové. Těmito partnerskými organizacemi mohou být např. centrální, místní a regionální úřady, úřady práce, neziskové organizace, vzdělávací instituce, podniky a sociální partneři apod.

Každé RP musí při podání žádosti o čerpání prostředků iniciativy Společenství EQUAL zajistit, aby do RP byla zapojena i organizace způsobilá řídit veřejné finanční prostředky, účtovat o nich a za nakládání se svěřenými prostředky nést odpovědnost. Rozdělení odpovědnosti za administrativní a finanční řízení mezi jednotlivými partnery daného projektu bude popsána v přihlášce do Akce 1 i ve Smlouvě o národní spolupráci, jejíž vyhotovení bude nezbytné pro následující účast RP v Akci 2.

Všechna RP účastnící se Akce 2 musí pravidelně (v intervalech, která budou stanovena ŘO v Programovém dodatku) předávat ŘO informace uváděné do společné evropské databázi ECDB. Databáze ECDB obsahuje informace o všech RP financovaných v rámci Iniciativy Společenství EQUAL a slouží ke zpřístupnění informací o projektech jednotlivým RP z různých členských států EU, odborníkům zapojeným do Akce 3 a dalším zájemcům z odborné i laické veřejnosti. Přehled informací zadávaných a pravidelně aktualizovaných ve společné evropské databázi ECDB tvoří Přílohu č. 4 Programu Iniciativy Společenství EQUAL.