4.4. Monitorování Programu Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
ŘO plně zodpovídá za řádné, včasné a efektivní provádění monitorování programu. Pro pravidelné monitorování plnění Programu Iniciativy Společenství EQUAL byly v souladu s požadavky EK na tvorbu monitorovacích indikátorů vytvořeny monitorovací indikátory Programu Iniciativy Společenství EQUAL, které jsou uvedeny v Příloze č. 5. Kvantifikace jednotlivých cílových hodnot těchto ukazatelů je také uvedena v Příloze č. 5. Za účelem shromažďování spolehlivých finančních a statistických údajů a informací o plnění Programu Iniciativy Společenství EQUAL bude využito Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF), kterého bude využíváno i při monitorování ostatních forem pomoci ze strukturálních fondů. Upravené verze MSSF zaměřené na monitorování předvstupních forem pomoci je využíváno již za účelem monitorování plnění I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Prostřednictvím MSSF bude v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR zajištěno: · zabezpečení sběru věcných a finančních údajů o realizaci jednotlivých projektů; · sledování monitorovacích ukazatelů na úrovni jednotlivých opatření, priorit a celého programu; · agregace výsledků monitorování za účelem vyhodnocení pomoci z ESF v jednotlivých fázích plnění programu; · zajištění komunikace mezi ŘO, PO a PJ. Za funkčnost MSSF zodpovídá v souladu s ustanoveními Metodiky finančních toků a kontroly řídící orgán Rámce podpory Společenství, kterým bylo na základě usnesení Vlády č. 102 ze dne 23. ledna 2002 určeno Ministerstvo místního rozvoje ČR. Dále bude pro monitorování implementace jednotlivých projektů II. kola Iniciativy Společenství EQUAL využíváno společné evropské databáze ECDB. Za včasnou aktualizaci údajů o jednotlivých projektech v této databázi odpovídá řídící orgán. (Údaje o jednotlivých projektech vkládané do databáze ECDB jsou uvedeny v Příloze č. 4). ŘO na základě informací, údajů a dílčích zpráv o plnění programu, sestavuje zprávy pro MV, ŘO RPS, PO, orgány kontroly a EK. Informace a údaje o plnění programu ŘO poskytuje partnerským organizacím a regionálním orgánům. Tyto informace a údaje budou také zdrojem pro hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL (viz. kapitola 4.5.). Vrcholným orgánem zřízeným za účelem monitorování plnění Programu Iniciativy Společenství EQUAL je Monitorovací výbor Programu Iniciativy Společenství EQUAL.