4.4.1. Monitorovací výbor

21.04.2009:  

ŘO je v souladu s čl. 35(1)(3) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 odpovědný za zřízení Monitorovacího výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL (dále MV) nejpozději do 3 měsíců od schválení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ze strany EK.

MV bude v souladu s čl. 8(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 vytvořen na základě principu partnerství. V souladu s § 62 Sdělení Komise COM(2000)853 zajistí ŘO, aby v MV měli své zástupce i sociální partneři, NNO a občané s přímou zkušeností s hlavními formami diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

Počet členů MV a jeho působnost bude stanovena v jeho Statutu a v Jednacím řádu.

Při určování počtu členů jednotlivých zastupovaných subjektů bude v souladu
s čl. 35(1)(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zohledňováno rovné zastoupení mužů a žen.

Jednotlivé členy MV jmenuje ministr práce a sociálních věcí na základě návrhů jednotlivých orgánů a sociálních partnerů. Předsedou MV je vedoucí pracovník ŘO. Předsedu MV jmenuje ministr práce a sociálních věcí.

Jednání MV se jako pozorovatel účastní zástupce EK.

Podle potřeby může ŘO na jednotlivá jednání MV přizvat i jiné osoby.

V souladu s čl. 35 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a ustanoveními Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS patří mezi činnosti vykonávané MV zejména:

· schválení svého Statutu a Jednacího řádu;

· schválení Programového dodatku;

· navrhování úprav Programového dodatku v průběhu plnění programu;

· schvalování všech upravených verzí Programového dodatku či Programu Iniciativy Společenství EQUAL;

· schválení kritérií pro výběr projektů financovaných v rámci jednotlivých opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL nejpozději do 6 měsíců od schválení Programu Iniciativy Společenství EQUAL;

· pravidelné posuzování pokroku dosaženého při implementaci pomoci, zejména s ohledem na dosažení stanovených cílů;

· posuzování efektivnosti vynaložených veřejných prostředků (ESF a národních) během realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL;

· posuzování a schvalování roční a konečné zprávy o implementaci Programu Iniciativy Společenství EQUAL před jejich odesláním EK;

· posuzování a schvalování návrhů na změnu rozhodnutí EK o příspěvku z ESF;

· schvalování realokací mezi opatřeními v rámci jednotlivých priorit Programu Iniciativy Společenství EQUAL;

· navrhování úprav nebo přezkoumání Programu Iniciativy Společenství EQUAL ŘO;

· posuzování a schvalování návrhů ŘO na reakci na doporučení EK, resp. jiných orgánů s pravomocemi provádění kontroly řízení pomoci ze SF.

Odbor pro řízení pomoci z ESF pověřený ministrem práce a sociálních věcí vykonáváním činností řídícího orgánu pro všechny tři připravované formy pomoci z ESF v ČR (OP RLZ, JPD Cíle 3 i CIP EQUAL) zajistí poskytování informací o postupu a výsledcích implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL i všem partnerským organizacím zapojeným do monitorování ostatních dvou forem pomoci z ESF.