4.5. Hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
Na základě čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 je každá forma pomoci ze strukturálních fondů předmětem hodnocení, jehož cílem je vyhodnocení dopadu na podporované priority dané formy pomoci a na cíle hospodářské sociální soudržnosti uvedené ve čl. 158 Smlouvy. V souladu s čl. 41 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zajistil ŘO zpracování nezávislého ex-ante hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL a dále za účelem vyhodnocení účinnosti provádění Programu Iniciativy Společenství EQUAL ŘO zajistí v souladu s čl. 42-43 závěrečné a ex-post hodnocení programu a poskytne požadovanou součinnost EK při zajišťování ex-post hodnocení II. kola této iniciativy na celoevropské úrovni. Dále bude z iniciativy řídícího orgánu zajištěno průběžné hodnocení, které bude zaměřeno jak na hodnocení I., tak II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR a které bude poskytovat podkladové materiály pro hodnocení ex-post a pro ex-ante hodnocení programů připravovaných pro programové období 2007-2013. Na úrovni řídícího orgánu bude pověřen pracovník odpovědný za řádné a včasné zajištění jednotlivých hodnocení a za koordinaci prací jednotlivých hodnotitelských týmu. Zpracovatelé jednotlivých hodnocení budou určeni v souladu s platnou národní a evropskou legislativou na základě transparentních postupů. ŘO zajistí veřejnou přístupnost výsledků jednotlivých hodnocení. ŘO zodpovídá za sběr dat, zejména za sledování monitorovacích ukazatelů, včetně jejich vývoje v čase tak, aby hodnocení bylo provedeno co nejúčinnějším způsobem. Všechna hodnocení budou provedena nezávislými hodnotiteli v součinnosti s ŘO a MV.