4.5.1. Hodnocení ex-ante

21.04.2009:  

Účelem hodnocení ex-ante je přispět v jednotlivých fázích zpracování programové dokumentace pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL vlastními vstupy, kritickými připomínkami a doporučeními ke zkvalitnění této programové dokumentace.

Zpracovatel ex-ante hodnocení programové dokumentace pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL byl ŘO vybrán na základě výzvy několika zájemcům, v jejímž rámci byly osloveny všechny organizace v ČR, které již měly relevantní zkušenosti se zpracováním ex-ante hodnocení k jiným programovým dokumentům ČR pro období 2004-6. S cílem umožnit sladění přípravy Programu Iniciativy Společenství EQUAL a průběhu zpracovávání ex-ante hodnocení byla výzva k předložení nabídky na zpracování ex-ante hodnocení k CIP EQUAL předána zástupcům všech oslovovaných organizací dne 14. 4. 2003, aby tak bylo možné zajistit, že průběžná stanoviska a doporučení zpracovatelů ex-ante hodnocení budou moci co nejvíce ovlivnit zaměření a způsob zpracování tohoto programového dokumentu.

Na základě vyhodnocení došlých nabídek bylo zpracováním ex-ante hodnocení programové dokumentace pro II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL pověřeno Centrum regionálních a správních věd při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Příprava Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla zahájena v květnu 2003 a návrh analytické kapitoly byl zpracovatelům ex-ante hodnocení předán k posouzení již na konci května 2003. Ze strany zpracovatelů Programu Iniciativy Společenství EQUAL byly zpracovatelům ex-ante hodnocení postupovány nejen jednotlivé již vytvořené části CIP EQUAL, ale i vytvořené metodické podklady, včetně pracovních harmonogramů a zápisů z jednotlivých jednání Pracovní skupiny pro přípravu programové dokumentace na využívání prostředků ze strukturálních fondů. Zpracovatelům ex-ante hodnocení byly také zasílány přehledy došlých připomínek a doporučení k úpravám CIP EQUAL od jednotlivých partnerů zapojených do přípravy CIP EQUAL, včetně návrhů způsobu jejich vypořádání. Další spolupráce mezi zpracovateli Programu Iniciativy Společenství EQUAL a mezi zpracovateli ex-ante hodnocení byla založena na četných operativních schůzkách.

Ex-ante hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL tvoří Přílohu č. 6 Programu Iniciativy Společenství EQUAL.