4.6.1. Finanční kontrola

21.04.2009:  

Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení zajišťujícího hospodaření s veřejnými prostředky.

Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly SF a FS v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Systém finanční kontroly pro využívání prostředků poskytnutých z ESF je upraven v Metodice finančních toků a kontroly SF a FS