4.6.2. Obecné požadavky na vnitřní kontrolní systémy

21.04.2009:  

PO, PJ, ŘO a NPS musí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a Nařízením Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, o finančním řízení uplatňovaném pro společný rozpočet ES, zavést a udržovat dostatečné řídící a kontrolní systémy zajišťující řádné finanční řízení.

Z hlediska transparentnosti jednotlivých úkonů vnitřního kontrolního systému musí být zajištěny následující základní požadavky:

· existence manuálů na všech úrovních řízení, které zahrnují podrobné písemné pracovní postupy používané při provádění jednotlivých činností. Manuály jsou zpracovány a aktualizovány formou tzv. řízené dokumentace. V rámci ČR jsou manuály předkládány pro informaci PO;

· důsledné dodržování systému dvojího podpisu při provádění plateb a schvalování jednotlivých dokumentů;

· přesné, včasné a spolehlivé vedení podvojného účetnictví vztahujícího se k projektům spolufinancovaným ze SF a FS;

· jasná definice funkcí, důsledné oddělení funkcí schvalovací, platební a účetní;

· zastupitelnost zaměstnanců ve všech funkcích;

· bezpečné využívání informačních systémů;

· důsledné předcházení možnému konfliktu zájmů.

Různé formy auditu, včetně auditů prováděných útvary interního auditu ustavených v rámci příslušného orgánu, musí v pravidelných intervalech prověřovat funkčnost řídících a kontrolních systémů. Případné zjištěné nesrovnalosti budou centrálně shromažďovány a posuzovány Nejvyšším státním zastupitelstvím před zasláním shrnující informace OLAF.