4.6.3. Kontrolní činnosti prováděné ŘO

21.04.2009:  

ŘO má konečnou souhrnnou odpovědnost za správnost věcného využití poskytnutých prostředků podle pravidel ES, tedy dle § 8 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, i odpovědnost za provádění finanční kontroly a dodržování pravidel vnitřního kontrolního systému na všech úrovních řízení.

Předběžné, průběžné a následné kontroly zahrnují fyzické a finanční prověření jednotlivých projektů, a to buď přímo na místě realizace projektů nebo u orgánů, které jsou povinny uchovávat veškeré originály svých technických postupů a výdajových dokladů.

ŘO je odpovědný za:

· přezkoumávání předložených žádostí o proplacení uskutečněných výdajů předložených KP;

· provádění kontrol fyzické realizace projektů v souladu s čl. 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 s cílem ověřit, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly skutečně vynaloženy a jsou ve shodě s podmínkami dohody o financování;

· vydávání osvědčení o provedené práci;

· předkládání žádostí o provedení platby společně s kopiemi faktur a osvědčením o provedené práci PJ;

· splnění podmínek čl. 7 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, který vyžaduje, aby řídící a kontrolní systém ve všech jeho úrovních poskytoval dostatečnou pomůcku pro audit v oblasti finančních toků a kontroly;

· spolupráce s PO při plnění informačních povinností členského státu v souladu s čl. 5, 6, 8 a 13 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001;

· předkládání veškerých změn provedených v písemných postupech k informaci PO.