4.6.6. Kontrolní činnost orgánů EK a Evropského účetního dvora

21.04.2009:  
EK je v souladu s čl. 38(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 oprávněna po předchozím minimálně jednodenním upozornění provádět kontroly na místě, včetně namátkových kontrol pro operace financované strukturálními fondy a pro řídící kontrolní systémy. EK může rovněž požádat členský stát, aby provedl kontrolu na místě k ověření správnosti jedné nebo více transakcí; těchto kontrol se mohou účastnit i zástupci EK. Zaměstnanci kontrolované instituce jsou povinni poskytnou při provádění těchto kontrol nezbytnou součinnost.

Evropský účetní dvůr (EÚD) vykonává ve své působnosti samostatné a nezávislé kontroly.