4.6.7. Prohlášení při ukončení pomoci

21.04.2009:  

Vystavení prohlášení při ukončení pomoci je nutnou podmínkou pro zaslání žádosti o platbu konečného zůstatku EK.

Toto prohlášení vystavuje po ukončení programovacího období odbor finanční kontroly ve veřejné správě Ministerstva financí. Pověřený kontrolní útvar MF je v souladu s čl. 15 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 nezávislý na ŘO i na PO zodpovědném za provádění certifikace výdajů.

Pověřený kontrolní útvar MF organizuje vlastní kontrolní činnost a provádí veškerá šetření nutná k získání přiměřené záruky, že ověřovaný výkaz výdajů je správný a příslušné operace jsou zákonné.

Prohlášení při ukončení pomoci se vypracovává podle podrobných metodických pokynů vydaných MF s využitím indikativního vzoru uvedeného v příloze III Nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Součástí prohlášení o ukončení pomoci je zpráva obsahující všechny odpovídající údaje, ze kterých prohlášení vychází, včetně shrnutí nálezů všech kontrol provedených kontrolními orgány ČR a EU, k nimž má kontrolní útvar MF přístup.