4.7. Informace a publicita

21.04.2009:  

Řídící orgán zodpovídá za zajištění realizace Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000
k propagaci a informování o pomoci ze strukturálních fondů v souladu s čl. 46 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

ŘO bude odpovídat za zajištění publicity o Programu Iniciativy Společenství EQUAL a zejména za zajištění informovanosti:

a) všech potenciálních příjemců pomoci - hospodářských a sociálních partnerů, subjektů prosazujících rovnoprávnost mezi muži a ženami, nestátních neziskových organizací - o příležitostech, které pomoc nabízí,

b) široké veřejnosti o úloze, kterou hraje Společenství v pomoci realizované prostřednictvím Evropského sociálního fondu a specificky Programu Iniciativy Společenství EQUAL a o dosažených výsledcích.

ŘO připraví ve spolupráci s partnery programu Komunikační akční plán, který bude podrobně popsán v Programovém dodatku.