5.1. Finanční rámec

17.04.2009:  

Finanční rámec pro Program Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován na základě článků 28 a 29 Nařízení Rady (ES) 1260/1999.

Finanční rámec vychází z rozhodnutí Kodaňského summitu o rozdělení finančních prostředků na strukturální operace. Finanční prostředky jsou uvedeny v běžných cenách a finanční plány jsou zpracované v EUR.

Na základě čl. 21(2) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, stanovujícím princip monofondovosti pro iniciativy Společenství, jsou na Program Iniciativy Společenství EQUAL vynakládány z prostředků strukturálních fondů pouze zdroje z Evropského sociálního fondu.

Celkový finanční rámec je rozdělen na alokace pro jednotlivé roky. Procentní rozdělení prostředků určených na jednotlivé priority je uvedeno v následující tabulce:

Procentní alokace na jednotlivé priority %
Priorita č. 1
Zlepšování zaměstnatelnosti
23
Priorita č. 2
Rozvoj podnikání
28
Priorita č. 3
Podpora adaptability
26
Priorita č. 4
Rovné příležitosti mužů a žen
10
Priorita č. 5
Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce
5
Priorita č. 6
Technická asistence
8
ALOKACE CELKEM 100

Při rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé priority vycházel řídící orgán z návrhů členů a dalších zástupců zapojených do práce Pracovní skupiny pro přípravu programových dokumentů na využívání prostředků ze strukturálních fondů. Při rozdělování finančních prostředků byl zohledňován také počet různých typů znevýhodněných skupin obyvatel, jejichž podpora věcně odpovídá dané tématické oblasti, proto je např. na úžeji zaměřené tématické oblasti (tj. tématické oblast 2, 7, 8 a 9) vyčleněno relativně méně finančních prostředků, neboť u ostatních tématických oblastí je definice relevantních znevýhodněných skupin obyvatel širší a navíc i skupiny, pro které jsou v CIP EQUAL vymezeny zvláštní tématické oblasti, mohou být dále také podporovány v tématických oblastech ostatních. Konsensuální návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé priority byl také dále konzultován se zpracovateli ex-ante hodnocení.

Vzhledem k tomu, že Program Iniciativy Společenství EQUAL je celostátní program a ČR pokrývá oblasti Cíle 1 i Cíle 3, nelze podle článků 28 a 29 Nařízení 1260/1999 jednoznačně určit míru spolufinancování celého programu. Na úrovni jednotlivých projektů proto bude míra spolufinancování národními a evropskými zdroji určena v souladu s čl. 29 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Na úrovni celého programu je však míra spolufinancována určena jednotně podílem 27 % ČR, 73 % EU.

Financování v rámci národních veřejných zdrojů je zajištěno z rozpočtové kapitoly MPSV. Příspěvek z ESF je tedy vztažen k celkovým veřejným výdajům na Program Iniciativy Společenství EQUAL. Nicméně vzhledem k definici konečných příjemců, kterými jsou v Programu Iniciativy Společenství EQUAL jednotlivá RP, bude v případě nutnosti vyplývající z aplikace pravidel o veřejné podpoře určena individuálně pro každý projekt požadovaná výše soukromých zdrojů. Takto určené soukromé zdroje však nebudou považovány za součást národního spolufinancování Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

Výdaje vynakládané na projekty v rámci CIP EQUAL budou uznatelné pro zkrácené programovací období 2004 - 2006 v průběhu od 1. ledna 2004 do 31. 12. 2008. Uznatelné výdaje v rámci ESF budou specifikovány v Příručce pro předkladatele.

Toky finančních prostředků, a to z národních i evropských zdrojů, jsou uvedeny v kapitole č. 4 Implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL.