5.4. Hodnocení adicionality

17.04.2009:  

Zpracování hodnocení adicionality je vyžadováno na základě čl, 11 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, jakožto prokázání skutečnosti, že evropské finanční prostředky nebudou nahrazovat finanční prostředky z veřejných zdrojů státu.

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL definovaným § 3 Sdělením Komise COM(2000)853 je prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. Z důvodu zaměření této iniciativy, která klade velký důraz na princip inovativnosti, není možné prokazovat reálné vynakládání finančních prostředků vztahujících se k této problematice v minulých obdobích.

Vzhledem ke zkrácenému programovacímu období a stávajícím zkušenostem z
1. kola IS EQUAL v ČR nebude CIP EQUAL využívat prostředků ESF k pokrytí intervenčních oblastí spadajících do působnosti jiných strukturálních fondů.