6. Závěr Programu Iniciativy Společenství EQUAL

17.04.2009: 6.1. Popis přípravy Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Příprava Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla v České republice zahájena poté, co zástupci ŘO obdrželi na jednání Heads of Mission ze dne 25. března 2003 v Bruselu ze strany EK aktualizovanou verzi společného harmonogramu přípravy a implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

Jelikož je vykonáváním povinností ŘO Programu Iniciativy Společenství EQUAL pověřen stejný organizační útvar MPSV jako útvar pověřený vykonáváním funkcí ŘO OP RLZ a JPD Cíle 3, bylo s cílem dosažení co možná největší komplementarity Programu Iniciativy Společenství EQUAL s mainstreamovými formami pomoci z ESF rozhodnuto, že k přípravám Programu Iniciativy Společenství EQUAL budou přizvání i všichni partneři, kteří byli již zapojeni do příprav JPD Cíle 3 a OP RLZ.

Za tímto účelem bylo proto pro přípravu Programu Iniciativy Společenství EQUAL také využito Pracovní skupiny pro přípravu programových dokumentů na využívání strukturálních fondů. Tato Pracovní skupina byla z rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí vytvořena již v rámci příprav OP RLZ a JPD Cíle 3. Již při zakládání této skupiny byl plně respektován princip partnerství. Pracovní skupině předsedá zástupce MPSV a kromě zástupců regionů a partnerských ministerstev se jednání skupiny účastní jako experti také sociální partneři a zástupce NNO. Mezi partnerská ministerstva při přípravách programové dokumentace pro zkrácené programové období 2004-2006 patří kromě zástupců věcně příslušných úseků MPSV, pracovníci MŠMT, MPO, MMR, MŽP, MVn. a MZdr. Za sociální partnery mají v Pracovní skupině své zástupce dvě největší odborové organizace v ČR: Českomoravská komora odborových svazů a Asociace odborových svazů a dále za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy. Na regionální úrovni mají v Pracovní skupině zastoupení všechny regiony na úrovni NUTS II.

Veškeré podklady a materiály týkající se přípravy programové dokumentace pro
II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL jsou všem zástupcům jednotlivých organizací a regionů poskytovány k posouzení.

S cílem zohlednění zkušeností získaných během I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR, které bylo zajištěno jednak jmenováním útvaru zajišťujícího plnění povinností PAO pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL vykonáváním povinností ŘO Programu Iniciativy Společenství EQUAL, tak i přizváním zástupce NNO zajišťující služby implementační agentury pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL ke spolupráci s Pracovní skupinou.

Navíc s cílem zajištění co nejširšího konzultačního procesu, včetně zajištění konzultací s organizacemi, které se zabývají hlavními typy diskriminace a nerovnosti na trhu práce (např. úzkou spoluprací s národním koordinátorem problematiky rovných příležitostí mužů a žen v ČR) , byli již na prvním jednání Pracovní skupiny, na kterém byla příprava Programu Iniciativy Společenství EQUAL zahájena, členové a další zástupci zvaní na jednání Pracovní skupiny vyzváni k zajištění dalších, ještě širších konzultací v rámci své regionální či věcné působnosti. Takto např. jednotliví zástupci centrálních úřadů státní správy, do jejichž věcné působnosti patří oblast různých forem diskriminace a nerovností, průběžně zajišťovali konzultaci jednotlivých vstupů CIP EQUAL také v rámci jiných věcně příslušných útvarů svých úřadů či organizací, s nimiž běžně v rámci své věcné působnosti spolupracují.

Tímto způsobem byli do příprav Programu Iniciativy Společenství EQUAL zahrnuti kromě zástupců jednotlivých institucí v Pracovní skupině i další pracovníci, jichž se problematika upravovaná v tomto programu dotýká. Za MŠMT tak byli do příprav dokumentu zahrnuti i zástupci odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, odboru vysokých škol, odboru Evropské integrace a mezinárodních vztahů, oddělení celoživotního učení a dále také zástupci Národního ústavu odborného vzdělávání. Za MPSV byli do příprav zahrnuti i zástupci odboru trhu práce, oddělení profesního vzdělávání a volby povolání a oddělení zprostředkování atd.

Kromě spolupráce s Pracovní skupinou byl program konzultován se zástupci organizací zabývajícími se problematikou diskriminace a nerovností na trhu práce na několika seminářích a poradách. Např. 26. června 2003 uspořádal ŘO v Městské knihovně v Praze seminář o připravovaných formách pomoci z ESF, kde byl představen i Program Iniciativy Společenství EQUAL. Účastníky semináře byli zástupci centrálních orgánů státní správy ČR, zástupci regionální samosprávy (zástupci krajských úřadů) i neziskových organizací. 29. července 2003 se zástupce ŘO účastnil porady pracovníků zabývajících se problematikou ESF na úřadech práce, kde byl také program představen a účastníci jednání byli vyzváni k zasílání svých námětů a doporučení.

Program Iniciativy Společenství EQUAL byl dále projednán v rámci rozšířeného vnitřního připomínkového řízení. Do tohoto řízení byli zapojeni všichni partneři spolupracující na přípravě Programu Iniciativy Společenství EQUAL a dále všechny věcně příslušné odbory MPSV.

Podněty a doporučení jednotlivých zapojených partnerů byly vždy, pokud jejich zapracování do Programu Iniciativy Společenství EQUAL neodporovalo nařízením, na jejichž základě je tento programový dokument připravován, zohledněny.

Před zasláním programu EK bude ještě připraveno vnější připomínkové řízení, do kterého budou dále zapojeni i zástupci těch centrálních úřadů státní správy, jichž se daná problematika již přímo nedotýká, nicméně i těmto orgánům bude takto dána možnost na ovlivnění obsahu tohoto národního programu.

Program Iniciativy Společenství EQUAL byl dále ze strany zástupců ŘO představován na seminářích pořádaných ŘO s cílem zvýšení informovanosti o Iniciativě Společenství EQUAL či o možnostech čerpání prostředků z ESF.