Příloha č. 3

17.04.2009:  

I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v České republice je realizováno prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 v rámci Národního programu Phare 2002.

Za projekt Phare č. 2002/000-282.08.02 je zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož náměstek ministra vykonává povinnosti PAO pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Činnosti implementační agentury pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL zajišťuje Národní kancelář EQUAL, která je samostatným útvarem Národního vzdělávacího fondu. Povinnosti platební jednotky jsou v případě I. kola Iniciativy Společenství EQUAL již plně zajišťovány vlastními útvary MPSV.

MPSV také zajišťuje veškeré národní spolufinancování tohoto programu. Celkové náklady na Akci 1 - 4 činí v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR 244 milionů KČ.

V ČR byla v rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL vyhlášeno 7 z celkového počtu 9 tématických oblastí.

Přehled 7 vyhlášených tématických oblastí v rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR
I. PILÍŘ ESZ: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI:
 • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
 • Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce
II. PILÍŘ ESZ: ROZVOJ PODNIKÁNÍ:
 • Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech
 • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce
III. PILÍŘ ESZ: PODPORA ADAPTABILITY
 • Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce
 • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií
IV. PILÍŘ ESZ: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN:
 • Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Výzva k předložení návrhu projektů pro Akci 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byla zveřejněna dne 2. 11. 2001.

V rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byly jednotlivé aktivity, na které bylo možné jednotlivé projekty zaměřit, specifikovány ve formě samostatných "opatření" definovaných zvlášť v rámci každé vybrané tématické oblasti.

Přehled 76 návrhů projektů předložených za účelem hodnocení do Akce 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v členění podle pilířů, tématických oblastí a opatření
 
Pilíř ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI
Téma A: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné 31
Opatření 1.1 Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání 6
Opatření 1.2 Reaktivace, inovativní postupy a podpora umístění na trh práce pro dlouhodobě nezaměstnané, nízkokvalifikované a marginalizované skupiny. 10
Opatření 1.3 Podpora integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce 8
Opatření 1.4 Komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny 7
Téma B: Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce 5
Opatření 2.1 Podpora multikulturního prostředí a vzdělávání v české společnosti 5
 
Pilíř ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Téma C: Otevírání procesu vytváření podniků všem, a to poskytováním nástrojů pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech 11
Opatření 3.1 Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům a samostatně výdělečně činným> 11
Téma D: Posilování sociální ekonomiky (terciárního sektoru), zejména služeb se záměrem zlepšovat kvalitu práce 6
Opatření 4.1 Systémový rozvoj a diversifikace poskytovaných služeb třetího sektoru 6
 
Pilíř PODPORA ADAPTABILITY
Téma E: Podporování celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce 11
Opatření 5.1 Systémový a inovační rozvoj celoživotního učení pro pracovní integraci znevýhodněných skupin na trhu práce 4
Opatření 5.2 Regionální centra vzdělávání dospělých 6
Opatření 5.3 "Job Rotation" a sdílení pracovního místa 1
Téma F: Podpora adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním ekonomickým změnám a vůči informačním a dalším novým technologiím 6
Opatření
6.1
Rozvoj malých a středních firem prostřednictvím jejich zasíťování a vazby na velké podniky 4
Opatření
6.2
Integrační programy pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci velkých firem 2
 
Pilíř ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN
Téma G: Koordinace rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb 6
Opatření 7.1 Podpora zavádění flexibilních pracovních úvazků a moderních metod zaměstnávání - možnost využití zejména ženami 2
Opatření 7.2 Rozvoj pečovatelských a jiných místních služeb umožňujících sladění rodinného života a zaměstnání - při využití práce nezaměstnaných 2
Opatření 7.3 Reintegrace osob, zejména žen vracejících se na trh práce včetně zpřístupnění informačních technologií 2
 

Na základě hodnocení předložených 76 návrhů projektů bylo vybráno 20 projektů k realizaci Akce 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

Přehled 20 návrhů projektů, které byly vybrány k účasti na Akci 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL, v členění podle pilířů, tématických oblastí a opatření
 
Pilíř ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI
Téma A: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné 8
Opatření 1.1 Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání 1
Opatření 1.2 Reaktivace, inovativní postupy a podpora umístění na trh práce pro dlouhodobě nezaměstnané, nízkokvalifikované a marginalizované skupiny. 3
Opatření 1.3 Podpora integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce 2
Opatření 1.4 Komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny 2
Téma B: Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce 1
Opatření 2.1 Podpora multikulturního prostředí a vzdělávání v české společnosti 1
 
Pilíř ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Téma C: Otevírání procesu vytváření podniků všem, a to poskytováním nástrojů pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech 2
Opatření 3.1 Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům a samostatně výdělečně činným 2
Téma D: Posilování sociální ekonomiky (terciárního sektoru), zejména služeb se záměrem zlepšovat kvalitu práce 2
Opatření 4.1 Systémový rozvoj a diversifikace poskytovaných služeb třetího sektoru 2
 
Pilíř PODPORA ADAPTABILITY
Téma E: Podporování celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce 4
Opatření 5.1 Systémový a inovační rozvoj celoživotního učení pro pracovní integraci znevýhodněných skupin na trhu práce 1
Opatření 5.2 Regionální centra vzdělávání dospělých 2
Opatření 5.3 "Job Rotation" a sdílení pracovního místa 1
Téma F: Podpora adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním ekonomickým změnám a vůči informačním a dalším novým technologiím 2
Opatření
6.2
Integrační programy pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci velkých firem 2
 
Pilíř ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN
Téma G: Koordinace rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb 1
Opatření 7.1 Podpora zavádění flexibilních pracovních úvazků a moderních metod zaměstnávání - možnost využití zejména ženami 1
 

Akce 1 byla v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL realizována v období leden - druhá polovina června 2002.

V průběhu Akce 1 navázala česká RP spolupráci s partnery z celkem 11 členských zemí EU. Nejvíce mezinárodních partnerů pochází z Německa (7), dále pak z Nizozemí a Rakouska (po 5), a z Velké Británie a Francie (po 4).

Začátek Akce 2 se u jednotlivých RP lišil v závislosti na datu podpisu grantové smlouvy (říjen-listopad 2002). Délka Akce 2 pro jednotlivá RP je stanovena na 28 až 30 měsíců. Průměrná výše grantu udělená českému RP pro Akci 2 dosahuje výše 665.000 EUR.

Přehled a stručný popis 10 projektů, které jsou v současné době realizovány v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v rámci Akce 2, je uveden dále

Přehled a stručný popis 10 projektů realizovaných v rámci Akce 2 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL
 
Pilíř ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI 5
Téma A;
Opatření
1.2
Projekt: Kompas - program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu
Předkladatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zlepšit uplatnění osob s nízkou kvalifikací (zejména mladých, včetně Romů) na trhu práce prostřednictvím metodiky koordinující několik forem odborného vzdělávání z oblasti školství (např. forma vzdělávání dospělých ve dvouletých učebních oborech) a aktivní politiky zaměstnanosti (např. rekvalifikace), která povede k získání obecně uznávaného certifikátu. V rozvojovém partnerství jsou sdruženy zkušené organizace různého druhu, což dává dobré předpoklady pro dosažení stanovených cílů. Idea projektu je uplatnitelná i v dalších regionech České republiky.
Téma A;
Opatření
1.2
Projekt: Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště se ZP, na ekologické činnosti - separaci odpadů
Předkladatel: Charita Opava
Stručný popis projektu: Projekt hodlá zlepšit situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob, zejména osob se ZP, zvýšením jejich šancí na zaměstnání vytvořením chráněné dílny, v níž by se demontoval, třídil a ekologicky likvidoval specifický odpad (např. chladničky, televizory, počítače). V rámci projektu rozvojové partnerství navrhuje vypracovat metodiku vytváření nových pracovních míst zaměřených na zmíněné činnosti a tuto metodiku ověřit. Metodika je využitelná v širším měřítku. Kromě aspektu podpory zaměstnanosti má projekt i pozitivní aspekt ekologický.
Téma A;
Opatření
1.3
Projekt: Podporované zaměstnávání - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce
Předkladatel: Občanské sdružení RYTMUS
Stručný popis projektu: Projekt přichází s myšlenkou metodiky podporovaných pracovních míst pro zdravotně postižené občany. V projektu nechybí návaznost na předchozí zkušenosti předkladatelů a dokonce na využití existujících zahraničních zkušeností. Projekt staví na silném propojení rozvojového partnerství při dosahování tohoto cíle. Projekt má velmi dobrý teoretický úvod. Navazující cíle, účinky, metody a postupy svědčí o velmi dobře zvládnuté problematice. Cílové skupiny jsou široce vymezeny, předkladatelé přicházejí s konkrétní vizí, inovativními postupy a konkrétním způsobem, jak hodlají výstupy projektu implementovat celorepublikově.
Téma A;
Opatření
1.3
Projekt: Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce
Předkladatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Stručný popis projektu: Projekt reaguje na potřebu vzniku integrovaného poradenského programu pro zdravotně postižené skupiny dětí a dospělých. Podpora dokončení základního vzdělání, správný výběr další školy, podpora při dokončení středního vzdělání a umístění na trhu práce hraje významnou roli při integraci cílové skupiny do společnosti. Jedná se o soubor zdravotních, pedagogických a sociálních aktivit, které by vytvářely ucelený propojený systém. Předpokladem pro vytvoření takového systéme je silná spolupráce jednotlivých partnerů s podporou zahraničních zkušeností.
Téma B;
Opatření
2.1
Projekt: VARIANTY - interkulturní vzdělávání
Předkladatel: Člověk v tísni - spol. při ČT, o. p. s.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je snaha o změnu společenského klimatu intolerance a nedůvěry k odlišným sociokulturním skupinám, podpora trendů k vytvoření otevřené a tolerantní společnosti a přispění k důslednějšímu uplatňování principu rovnosti jedinců i skupin. Dále projekt hodlá vytvořit vzdělávací programy pro všechny úrovně vzdělávání, prohloubit znalosti majority o menšinách a implementovat výstupy projektu Phare 99 Varianty - projekt podpory zlepšování vztahů mezi majoritou a minoritami v ČR.
 
Pilíř ROZVOJ PODNIKÁNÍ 2
Téma C;
Opatření
3.1
Projekt: CePo - Cesta k podnikání
Předkladatel: Trexima, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na vybudování informačního systému zaměřeného na získávání informací o podmínkách nabytí živnostenského oprávnění. Terminály systému - informační kiosky, by byly umístěny na jednotlivých úřadech práce, tak by tento systém byl dostupný všem uchazečům o zaměstnání v České republice. Projekt tak naplňuje záměr programu Equal napomoci primárně ohroženým skupinám na trhu práce k přístupu k samostatnému podnikání.
Téma C;
Opatření
3.1
Projekt: Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě "Start-business-center"
Předkladatel: Kazuist, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt řeší rozvoj aktivit v oblasti podpory začínajících podnikatelů především s využitím stávajících poradenských sítí, firem a kapacit, které budou získávat akreditaci "start-business-center". Cílem projektu je vytvoření sítě implementačních středisek, aktivizace podnikatelského potenciálu v rámci diskriminovaných skupin a posílení procesu samozaměstnávání. Projekt hodlá vyvíjet progresivní vzdělávací metody a programy pro začínající podnikatele, zjednodušit přístup diskriminovaných skupin k relevantním informacím a snížit riziko spojené ze začátkem podnikatelských aktivit.
 
Pilíř PODPORA ADAPTABILITY 2
Téma E;
Opatření
5.3
Projekt: Flexibilní pracoviště
Předkladatel: DHV CR, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt usiluje o prosazení metody "job rotation" v podmínkách České republiky a tím hodlá přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob na pružný pracovní úvazek a také ke zvýšení účasti na vzdělávání zaměstnaných pracovníků. Zaměřuje se jednak na identifikaci bariér, které v ČR brání širšímu uplatnění zmíněné metody, a jednak na vypracování metodického postupu, jak metodu "job rotation" využívat. Navržené rozvojové partnerství sdružuje zkušené organizace včetně orgánů sociálních partnerů na národní úrovni.
Téma F;
Opatření
6.2
Projekt: Integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu
Předkladatel: RPIC - ViP, s. r. o.
Stručný popis projektu: Projekt je založen na další perspektivě uvolňování dalších pracovníků v důsledku restrukturalizace ocelářského průmyslu v Moravskoslezském kraji, která se dotýká značného spektra zaměstnanců a ovlivňuje i chování zaměstnavatelů a představitelů kraje z obavy sociálního dopadu a negativních doprovodných jevů. Vedle úřadů práce se zabývá řešením problému propouštěných zaměstnanců tzv. Regionální zaměstnanecká agentura, která koordinací s hutními podniky a jejich specializovanými útvary, tzv. podnikovými zaměstnaneckými agenturami, zahajuje zabezpečování služeb pro uvolňované pracovníky i pro jejich potencionální nové nebo staronové zaměstnavatele. Celý program má dvě základní části, a to část provozní, která spočívá v poskytování individuálních služeb pro uvolňované pracovníky, a část vývojovou, jejíž těžiště leží v identifikaci, přípravě a implementaci nových nástrojů a integračních programů včetně využití transferu zahraničních zkušeností, neboť se stejnými problémy se potýkaly vyspělé evropské státy před deseti lety, ale na rozdíl od naší situace se jednalo o dlouhodobě připravovaný a organizovaný proces v rámci spolupráce zaměstnavatelských svazů, zaměstnavatelských odborů, státních a regionálních představitelů. Předkladatelé v rámci programu EQUAL předkládají tuto druhou část k realizaci.
 
Pilíř ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN 1
Téma G;
opatření
7.1
Projekt: Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině
Předkladatel: Český svaz žen
Stručný popis projektu: Ústředním motivem projektu je téma pilíře č. 4 - rovné příležitosti, se zvláštním důrazem na slaďování profesního a rodinného života. Předkladatelé si kladou za cíl pomoci různým skupinám znevýhodněných žen hledajícím umístění na trhu práce. Formy navrhované pomoci jsou různorodé - podpora podnikatelských aktivit, ucelení metodiky vzdělávání, lepší využívání stávajících prostředků. Rozsah zapojovaných institucí, postupy řešení, způsoby a metodiky práce na projektu jsou komplexní a počítají s multiplikačním efektem. Výstupem celého projektu je představa o celospolečenském dopadu (ženy, odboráři, zaměstnavatelé, veřejnost), využití zjištěných metodik a inovací k jejich aktivnímu zapojení do tvorby politiky zaměstnanosti.
 

Více informací o jednotlivých projektech je možné získat na MPSV u Odboru pro řízení pomoci z ESF nebo u implementační agentury, kterou je NVF.

Vyhodnocení výsledků získaných během I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR není zatím vzhledem k počáteční fázi realizace jednotlivých projektů možné provést, nicméně vyhodnocení I. kola Iniciativy Společenství EQUAL bude předmětem hodnocení zajištěného ze strany ŘO.

I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v České republice je realizováno prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 v rámci Národního programu Phare 2002.

Za projekt Phare č. 2002/000-282.08.02 je zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož náměstek ministra vykonává povinnosti PAO pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Činnosti implementační agentury pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL zajišťuje Národní kancelář EQUAL, která je samostatným útvarem Národního vzdělávacího fondu. Povinnosti platební jednotky jsou v případě I. kola Iniciativy Společenství EQUAL již plně zajišťovány vlastními útvary MPSV.

MPSV také zajišťuje veškeré národní spolufinancování tohoto programu. Celkové náklady na Akci 1 - 4 činí v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR 244 milionů KČ.

V ČR byla v rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL vyhlášeno 7 z celkového počtu 9 tématických oblastí.

Přehled 7 vyhlášených tématických oblastí v rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR
I. PILÍŘ ESZ: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI:
 • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
 • Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce
II. PILÍŘ ESZ: ROZVOJ PODNIKÁNÍ:
 • Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech
 • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce
III. PILÍŘ ESZ: PODPORA ADAPTABILITY
 • Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce
 • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií
IV. PILÍŘ ESZ: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN:
 • Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Výzva k předložení návrhu projektů pro Akci 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byla zveřejněna dne 2. 11. 2001.

V rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byly jednotlivé aktivity, na které bylo možné jednotlivé projekty zaměřit, specifikovány ve formě samostatných "opatření" definovaných zvlášť v rámci každé vybrané tématické oblasti.

Přehled 76 návrhů projektů předložených za účelem hodnocení do Akce 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v členění podle pilířů, tématických oblastí a opatření
 
Pilíř ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI
Téma A: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné 31
Opatření 1.1 Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání 6
Opatření 1.2 Reaktivace, inovativní postupy a podpora umístění na trh práce pro dlouhodobě nezaměstnané, nízkokvalifikované a marginalizované skupiny. 10
Opatření 1.3 Podpora integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce 8
Opatření 1.4 Komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny 7
Téma B: Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce 5
Opatření 2.1 Podpora multikulturního prostředí a vzdělávání v české společnosti 5
 
Pilíř ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Téma C: Otevírání procesu vytváření podniků všem, a to poskytováním nástrojů pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech 11
Opatření 3.1 Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům a samostatně výdělečně činným> 11
Téma D: Posilování sociální ekonomiky (terciárního sektoru), zejména služeb se záměrem zlepšovat kvalitu práce 6
Opatření 4.1 Systémový rozvoj a diversifikace poskytovaných služeb třetího sektoru 6
 
Pilíř PODPORA ADAPTABILITY
Téma E: Podporování celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce 11
Opatření 5.1 Systémový a inovační rozvoj celoživotního učení pro pracovní integraci znevýhodněných skupin na trhu práce 4
Opatření 5.2 Regionální centra vzdělávání dospělých 6
Opatření 5.3 "Job Rotation" a sdílení pracovního místa 1
Téma F: Podpora adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním ekonomickým změnám a vůči informačním a dalším novým technologiím 6
Opatření
6.1
Rozvoj malých a středních firem prostřednictvím jejich zasíťování a vazby na velké podniky 4
Opatření
6.2
Integrační programy pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci velkých firem 2
 
Pilíř ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN
Téma G: Koordinace rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb 6
Opatření 7.1 Podpora zavádění flexibilních pracovních úvazků a moderních metod zaměstnávání - možnost využití zejména ženami 2
Opatření 7.2 Rozvoj pečovatelských a jiných místních služeb umožňujících sladění rodinného života a zaměstnání - při využití práce nezaměstnaných 2
Opatření 7.3 Reintegrace osob, zejména žen vracejících se na trh práce včetně zpřístupnění informačních technologií 2
 

Na základě hodnocení předložených 76 návrhů projektů bylo vybráno 20 projektů k realizaci Akce 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

Přehled 20 návrhů projektů, které byly vybrány k účasti na Akci 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL, v členění podle pilířů, tématických oblastí a opatření
 
Pilíř ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI
Téma A: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné 8
Opatření 1.1 Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání 1
Opatření 1.2 Reaktivace, inovativní postupy a podpora umístění na trh práce pro dlouhodobě nezaměstnané, nízkokvalifikované a marginalizované skupiny. 3
Opatření 1.3 Podpora integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce 2
Opatření 1.4 Komplexní poradenství, vzdělávání a asistované umístění v zaměstnání specializované na příslušníky romské národnostní menšiny 2
Téma B: Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce 1
Opatření 2.1 Podpora multikulturního prostředí a vzdělávání v české společnosti 1
 
Pilíř ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Téma C: Otevírání procesu vytváření podniků všem, a to poskytováním nástrojů pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech 2
Opatření 3.1 Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům a samostatně výdělečně činným 2
Téma D: Posilování sociální ekonomiky (terciárního sektoru), zejména služeb se záměrem zlepšovat kvalitu práce 2
Opatření 4.1 Systémový rozvoj a diversifikace poskytovaných služeb třetího sektoru 2
 
Pilíř PODPORA ADAPTABILITY
Téma E: Podporování celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce 4
Opatření 5.1 Systémový a inovační rozvoj celoživotního učení pro pracovní integraci znevýhodněných skupin na trhu práce 1
Opatření 5.2 Regionální centra vzdělávání dospělých 2
Opatření 5.3 "Job Rotation" a sdílení pracovního místa 1
Téma F: Podpora adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním ekonomickým změnám a vůči informačním a dalším novým technologiím 2
Opatření
6.2
Integrační programy pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci velkých firem 2
 
Pilíř ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN
Téma G: Koordinace rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb 1
Opatření 7.1 Podpora zavádění flexibilních pracovních úvazků a moderních metod zaměstnávání - možnost využití zejména ženami 1
 

Akce 1 byla v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL realizována v období leden - druhá polovina června 2002.

V průběhu Akce 1 navázala česká RP spolupráci s partnery z celkem 11 členských zemí EU. Nejvíce mezinárodních partnerů pochází z Německa (7), dále pak z Nizozemí a Rakouska (po 5), a z Velké Británie a Francie (po 4).

Začátek Akce 2 se u jednotlivých RP lišil v závislosti na datu podpisu grantové smlouvy (říjen-listopad 2002). Délka Akce 2 pro jednotlivá RP je stanovena na 28 až 30 měsíců. Průměrná výše grantu udělená českému RP pro Akci 2 dosahuje výše 665.000 EUR.

Přehled a stručný popis 10 projektů, které jsou v současné době realizovány v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v rámci Akce 2, je uveden dále

Přehled a stručný popis 10 projektů realizovaných v rámci Akce 2 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL
 
Pilíř ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI 5
Téma A;
Opatření
1.2
Projekt: Kompas - program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu
Předkladatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zlepšit uplatnění osob s nízkou kvalifikací (zejména mladých, včetně Romů) na trhu práce prostřednictvím metodiky koordinující několik forem odborného vzdělávání z oblasti školství (např. forma vzdělávání dospělých ve dvouletých učebních oborech) a aktivní politiky zaměstnanosti (např. rekvalifikace), která povede k získání obecně uznávaného certifikátu. V rozvojovém partnerství jsou sdruženy zkušené organizace různého druhu, což dává dobré předpoklady pro dosažení stanovených cílů. Idea projektu je uplatnitelná i v dalších regionech České republiky.
Téma A;
Opatření
1.2
Projekt: Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště se ZP, na ekologické činnosti - separaci odpadů
Předkladatel: Charita Opava
Stručný popis projektu: Projekt hodlá zlepšit situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob, zejména osob se ZP, zvýšením jejich šancí na zaměstnání vytvořením chráněné dílny, v níž by se demontoval, třídil a ekologicky likvidoval specifický odpad (např. chladničky, televizory, počítače). V rámci projektu rozvojové partnerství navrhuje vypracovat metodiku vytváření nových pracovních míst zaměřených na zmíněné činnosti a tuto metodiku ověřit. Metodika je využitelná v širším měřítku. Kromě aspektu podpory zaměstnanosti má projekt i pozitivní aspekt ekologický.
Téma A;
Opatření
1.3
Projekt: Podporované zaměstnávání - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce
Předkladatel: Občanské sdružení RYTMUS
Stručný popis projektu: Projekt přichází s myšlenkou metodiky podporovaných pracovních míst pro zdravotně postižené občany. V projektu nechybí návaznost na předchozí zkušenosti předkladatelů a dokonce na využití existujících zahraničních zkušeností. Projekt staví na silném propojení rozvojového partnerství při dosahování tohoto cíle. Projekt má velmi dobrý teoretický úvod. Navazující cíle, účinky, metody a postupy svědčí o velmi dobře zvládnuté problematice. Cílové skupiny jsou široce vymezeny, předkladatelé přicházejí s konkrétní vizí, inovativními postupy a konkrétním způsobem, jak hodlají výstupy projektu implementovat celorepublikově.
Téma A;
Opatření
1.3
Projekt: Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce
Předkladatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Stručný popis projektu: Projekt reaguje na potřebu vzniku integrovaného poradenského programu pro zdravotně postižené skupiny dětí a dospělých. Podpora dokončení základního vzdělání, správný výběr další školy, podpora při dokončení středního vzdělání a umístění na trhu práce hraje významnou roli při integraci cílové skupiny do společnosti. Jedná se o soubor zdravotních, pedagogických a sociálních aktivit, které by vytvářely ucelený propojený systém. Předpokladem pro vytvoření takového systéme je silná spolupráce jednotlivých partnerů s podporou zahraničních zkušeností.
Téma B;
Opatření
2.1
Projekt: VARIANTY - interkulturní vzdělávání
Předkladatel: Člověk v tísni - spol. při ČT, o. p. s.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je snaha o změnu společenského klimatu intolerance a nedůvěry k odlišným sociokulturním skupinám, podpora trendů k vytvoření otevřené a tolerantní společnosti a přispění k důslednějšímu uplatňování principu rovnosti jedinců i skupin. Dále projekt hodlá vytvořit vzdělávací programy pro všechny úrovně vzdělávání, prohloubit znalosti majority o menšinách a implementovat výstupy projektu Phare 99 Varianty - projekt podpory zlepšování vztahů mezi majoritou a minoritami v ČR.
 
Pilíř ROZVOJ PODNIKÁNÍ 2
Téma C;
Opatření
3.1
Projekt: CePo - Cesta k podnikání
Předkladatel: Trexima, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na vybudování informačního systému zaměřeného na získávání informací o podmínkách nabytí živnostenského oprávnění. Terminály systému - informační kiosky, by byly umístěny na jednotlivých úřadech práce, tak by tento systém byl dostupný všem uchazečům o zaměstnání v České republice. Projekt tak naplňuje záměr programu Equal napomoci primárně ohroženým skupinám na trhu práce k přístupu k samostatnému podnikání.
Téma C;
Opatření
3.1
Projekt: Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě "Start-business-center"
Předkladatel: Kazuist, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt řeší rozvoj aktivit v oblasti podpory začínajících podnikatelů především s využitím stávajících poradenských sítí, firem a kapacit, které budou získávat akreditaci "start-business-center". Cílem projektu je vytvoření sítě implementačních středisek, aktivizace podnikatelského potenciálu v rámci diskriminovaných skupin a posílení procesu samozaměstnávání. Projekt hodlá vyvíjet progresivní vzdělávací metody a programy pro začínající podnikatele, zjednodušit přístup diskriminovaných skupin k relevantním informacím a snížit riziko spojené ze začátkem podnikatelských aktivit.
 
Pilíř PODPORA ADAPTABILITY 2
Téma E;
Opatření
5.3
Projekt: Flexibilní pracoviště
Předkladatel: DHV CR, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt usiluje o prosazení metody "job rotation" v podmínkách České republiky a tím hodlá přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob na pružný pracovní úvazek a také ke zvýšení účasti na vzdělávání zaměstnaných pracovníků. Zaměřuje se jednak na identifikaci bariér, které v ČR brání širšímu uplatnění zmíněné metody, a jednak na vypracování metodického postupu, jak metodu "job rotation" využívat. Navržené rozvojové partnerství sdružuje zkušené organizace včetně orgánů sociálních partnerů na národní úrovni.
Téma F;
Opatření
6.2
Projekt: Integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu
Předkladatel: RPIC - ViP, s. r. o.
Stručný popis projektu: Projekt je založen na další perspektivě uvolňování dalších pracovníků v důsledku restrukturalizace ocelářského průmyslu v Moravskoslezském kraji, která se dotýká značného spektra zaměstnanců a ovlivňuje i chování zaměstnavatelů a představitelů kraje z obavy sociálního dopadu a negativních doprovodných jevů. Vedle úřadů práce se zabývá řešením problému propouštěných zaměstnanců tzv. Regionální zaměstnanecká agentura, která koordinací s hutními podniky a jejich specializovanými útvary, tzv. podnikovými zaměstnaneckými agenturami, zahajuje zabezpečování služeb pro uvolňované pracovníky i pro jejich potencionální nové nebo staronové zaměstnavatele. Celý program má dvě základní části, a to část provozní, která spočívá v poskytování individuálních služeb pro uvolňované pracovníky, a část vývojovou, jejíž těžiště leží v identifikaci, přípravě a implementaci nových nástrojů a integračních programů včetně využití transferu zahraničních zkušeností, neboť se stejnými problémy se potýkaly vyspělé evropské státy před deseti lety, ale na rozdíl od naší situace se jednalo o dlouhodobě připravovaný a organizovaný proces v rámci spolupráce zaměstnavatelských svazů, zaměstnavatelských odborů, státních a regionálních představitelů. Předkladatelé v rámci programu EQUAL předkládají tuto druhou část k realizaci.
     
Pilíř ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN 1
Téma G;
opatření
7.1
Projekt: Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině
Předkladatel: Český svaz žen
Stručný popis projektu: Ústředním motivem projektu je téma pilíře č. 4 - rovné příležitosti, se zvláštním důrazem na slaďování profesního a rodinného života. Předkladatelé si kladou za cíl pomoci různým skupinám znevýhodněných žen hledajícím umístění na trhu práce. Formy navrhované pomoci jsou různorodé - podpora podnikatelských aktivit, ucelení metodiky vzdělávání, lepší využívání stávajících prostředků. Rozsah zapojovaných institucí, postupy řešení, způsoby a metodiky práce na projektu jsou komplexní a počítají s multiplikačním efektem. Výstupem celého projektu je představa o celospolečenském dopadu (ženy, odboráři, zaměstnavatelé, veřejnost), využití zjištěných metodik a inovací k jejich aktivnímu zapojení do tvorby politiky zaměstnanosti.
     

Více informací o jednotlivých projektech je možné získat na MPSV u Odboru pro řízení pomoci z ESF nebo u implementační agentury, kterou je NVF.

Vyhodnocení výsledků získaných během I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR není zatím vzhledem k počáteční fázi realizace jednotlivých projektů možné provést, nicméně vyhodnocení I. kola Iniciativy Společenství EQUAL bude předmětem hodnocení zajištěného ze strany ŘO.