Příloha č. 5

17.04.2009:  

Přehled monitorovacích indikátorů Programu Iniciativy Společenství EQUAL

S ohledem na nastavení specifických cílů, obsah a zaměření jednotlivých tématických oblastí dospěli zpracovatelé ex-ante hodnocení, kteří zpracovali návrh monitorovacích indikátorů, včetně odpovídajících kvantifikací k následujícímu závěru:

  1. Pouze u části tématických priorit je možné stanovit kvantitativní indikátory a provést jejich kvantifikaci. Tato skutečnost má především dvě následující příčiny:
    • Aktivity u některých tématických oblastí mají především kvalitativní efekt, který v podstatě nelze kvantifikovat - např. změny ve způsobu myšlení obyvatel, změny v postavení mužů a žen ve společnosti, zlepšení vztahu k azylantům.
    • Vzhledem k očekávanému inovačnímu charakteru předkládaných projektů by nebylo vhodné dopředu, nastavením indikátorů, omezovat potenciální předkladatele v jejich záměrech.
  2. U tématických oblastí, které hodnotitelé navrhují kvantifikovat, zároveň doporučují použít pouze indikátor počtu účastníků. Důvodem pro použití jen tohoto indikátoru je opět především snaha o minimální omezování potenciálních předkladatelů při přípravě projektů.
Pilíř/tématická oblast Specifický cíl Počet účastníků Další dopady
I. PILÍŘ ESZ: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI:      
Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Zvýšení míry zapojení osob ze znevýhodněných skupin do fungování trhu práce 2500 Kvalitativní
Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce Zlepšení soužití majoritní společnosti a minorit   Kvalitativní
II. PILÍŘ ESZ: ROZVOJ PODNIKÁNÍ:      
Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin Rozvoj podnikatelských aktivit osob ze znevýhodněných skupin 1000 Kvalitativní
Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst Zvýšení kapacity třetího sektoru   Kvalitativní
III. PILÍŘ ESZ: PODPORA ADAPTABILITY      
Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce Rozvoj jednotlivých prvků systému celoživotního učení zaměřených na znevýhodněné skupiny   Kvalitativní
Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií Zdokonalení aplikace moderních technologií při řešení strukturálních změn 5000 Kvalitativní
IV. PILÍŘ ESZ: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN:      
Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb Rozvoj jednotlivých prvků systému umožňujícího bezproblémovou harmonizaci rodinného a pracovního života   Kvalitativní
Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce Posílení principu rovnosti žen a mužů na trhu práce   Kvalitativní
SAMOSTATNÉ TÉMA      
Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce Usnadnit přístup žadatelů o azyl, o jejichž žádosti nebude rozhodnuto do 1 roku, na trh práce v ČR. 750 Kvalitativní