2) Ověření souladu CIP EQUAL se Sdělením EK

17.04.2009:  

Jak již bylo naznačeno v úvodu, základním krokem hodnotitelského týmu při přípravě tohoto hodnocení bylo zjištění, zda předložený programový dokument v sobě zahrnuje prvky uvedené v § 61 a 62 Sdělení Komise C(2000) 853. Jednotlivé prvky včetně komentáře členů hodnotitelského týmu, do jaké míry byly rozvedeny v rámci programového dokumentu, jsou uvedeny níže:

Popis současné situace na trhu práce se zaměřením na existující projevy diskriminace, nerovností a postavení azylantů ve vztahu k vybraným tématům uvedeným v programovém dokumentu.

Tato problematika je pokryta v kapitole 2 předloženého programového dokumentu. Kapitolu 2 (Analytická část Programu Iniciativy Společenství EQUAL) lze považovat za analytický základ celého programového dokumentu, který je zpracován na velmi dobré úrovni. V první části kapitoly je věnována pozornost obecnému popisu situace na trhu práce v ČR. Tento obecný popis je následně doplněn analýzou postavení jednotlivých znevýhodněných skupin na trhu práce.

Hodnotitelský tým jako velmi přínosné hodnotí to, že jednotlivé analýzy vztahující se ke skupinám znevýhodněným na trhu práce jsou z teritoriálního hlediska zpracovány až na úroveň jednotlivých bývalých okresů, tj. NUTS IV. Vzhledem k výrazným regionálním diferenciacím v rámci České republiky považují hodnotitelé tuto část provedené analýzy za důležitou. Zároveň doporučují, aby výsledky této regionální analýzy byly zohledněny i realizaci programu EQUAL.

Jistým faktorem mírně snižujícím vypovídací schopnost některých provedených analýz je roztříštěná datová základna. Ne u všech znevýhodněných skupin byla k dispozici aktuální data charakterizující postavení těchto skupin na trhu práce. Rovněž se při zpracovávání některých analýz vyskytl problém existence odlišných datových řad, vzniklý v důsledku jejich zpracování různými institucemi. Navíc je potřeba říci, že některá data související se znevýhodněnými skupinami nejsou k dispozici. Přesto lze celkově konstatovat, že provedené analýzy mají dostatečnou vypovídací schopnost a úroveň jejich zpracování odpovídá současným možnostem a situaci v České republice.

V kontextu výše naznačených skutečností se hodnotitelskému týmu jeví jako velmi žádoucí do budoucna posílit některé části statistických šetření. V budoucnosti by bylo vhodné provést užší koordinaci při sběru a vyhodnocování dat mezi MPSV ČR a ČSÚ.

Analytická část (kapitola 2) je dále doplněna popisem vztahu osob ze znevýhodněných skupin k obsahu jednotlivých pilířů programu EQUAL a také SWOT analýzou situace na trhu práce v ČR z hlediska diskriminace a nerovností. Hodnotitelé konstatují, že jednotlivé prvky SWOT analýzy odpovídajícím způsobem charakterizují situaci na trhu práce v České republice.

Hodnocení očekávaných dopadů, včetně sociálně ekonomické situace, na místní nebo sektorové úrovni a situace v oblasti rovnosti mužů a žen podle čl. 41(2) Nařízení EK č. 1260/1999.

Programový dokument obsahuje seznam indikátorů a očekávaných dopadů realizace programu podle jednotlivých pilířů, a to v tabulkové podobě. Cílem programu EQUAL je financovat takové projekty, které by přispěly k nalezení nových možností boje s diskriminací a nerovností na trhu práce. Ve většině případů hodnocení dopadů jednotlivých projektů převládá kvalitativní způsob hodnocení z důvodů snahy neomezovat dopředu potenciální předkladatele v jejich záměrech nastavením relativně úzké skupiny kvantitativních indikátorů. Zároveň je nutné také brát v potaz to, že některé aktivity mají především kvalitativní efekt, který v podstatě nelze kvantifikovat (změny ve způsobu myšlení obyvatel či zlepšení vztahu k azylantům).

Sociálně ekonomická situace v České republice je v současné době charakterizována především mírně, ale zároveň stabilně narůstající nezaměstnaností (v září 2003 činila míra nezaměstnanosti 10,5 %), což v absolutním vyjádření znamenalo více než 500 tis. osob bez práce. Zároveň dochází k průběžnému posilování některých jevů spojených s nezaměstnaností jako je nárůst počtu osob dlouhodobě nezaměstnaných či zvyšování počtu osob z dalších znevýhodněných skupin celkovém počtu nezaměstnaných. Dle názoru hodnotitelského týmu může být jednou z příčin tohoto vývoje i meziroční omezení finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti v ČR.

Z hlediska vývoje základních makroekonomických ukazatelů lze konstatovat, že nadále pokračuje mírný růst HDP (očekávaný růst HDP za rok 2003 je 2,5 %) a průmyslové výroby; v oblasti inflace vykazuje česká ekonomika již více než půl roku deflaci, a proto je meziroční nárůst cenové hladiny minimální. Dochází k růstu reálných mezd, který však předstihuje růst produktivity práce, což by mohlo v blízké budoucnosti vyvolat nové tlaky zvýšení nezaměstnanosti.

Velmi významným problémem v současné době v České republice je otázka výrazně narůstajícího deficitu státního rozpočtu a velmi vysokého podílu tzv. mandatorních výdajů na tomto deficitu. Existence deficitu a snaha vlády ČR jej omezit vede mimo jiné k rozpočtovým úsporám, což omezuje manévrovací prostor vlády i ve vztahu k aktivním zásahům v oblasti trhu práce.

Hodnotitelé se domnívají, že pokud nedojde v příštím roce k výraznějšímu oživení ekonomiky, lze očekávat další zhoršování situace na trhu práce, a to především ve vztahu ke znevýhodněným skupinám osob. Realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL v nadcházejícím období by proto měla přispět ke zmírnění prohlubování výše naznačených negativních jevů na trhu práce a k celkovému zlepšení situace.

Zároveň je však nutné si uvědomit, že jakékoliv aktivity realizované ve vztahu ke znevýhodněným skupinám jsou aktivitami, jejichž realizace není vždy úplně jednoduchá a zcela úspěšná. Navíc v některých případech mají tyto aktivity dopady, jejichž pozitivní přínos se neprojeví okamžitě, ale až po určité době.

Specifickým problémem České republiky, pravděpodobně však i dalších budoucích členských zemí EU, je skutečnost, že nemá dlouhodobou zkušenost z realizace programů a opatření spadajících do rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL, a proto prozatím neexistuje zcela úplně rozvinutý vztah mezi realizátory jednotlivých aktivit a cílovými skupinami. Tuto vazbu bude v budoucnosti nutné posílit a zkvalitnit. Lze očekávat, že jedním z dopadů realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL v letech 2004-2006 v České republice bude právě posílení a zkvalitnění této vazby.

Vzhledem k objemu finančních prostředků Programu Iniciativy Společenství EQUAL, vzhledem k zaměření jeho aktivit a vhledem k dosavadním minimálním zkušenostem s realizací tohoto programu či programů podobných (ADAPT a EMPLOYMENT) v České republice lze jen velmi obtížně kvantifikovat dopady realizace tohoto programu.

Hodnotitelé, při zohlednění zkušeností z přípravy Programu Iniciativy Společenství EQUAL ve stávajících členských zemích EU (Velká Británie, Nizozemí), proto navrhli, aby systém monitorovacích indikátorů Programu Iniciativy Společenství EQUAL byl založen především na kvalitativních indikátorech a pouze v omezené míře na indikátorech kvantitativních. Zpracovatelé programového dokumentu se s tímto postojem hodnotitelů ztotožnili. Další důvody pro zvolení tohoto postupu a podrobný přehled monitorovacích indikátorů podle jednotlivých pilířů jsou uvedeny v příloze č. 5 programového dokumentu.

Dle názoru hodnotitelů je problematika rovnosti mužů a žen v programovém dokumentu zohledněna v odpovídající míře. Problematika rovnosti mužů a žen je aktuální i na trhu práce v České republice, nicméně zároveň je nutné konstatovat, že její význam není u všech priorit stejný, poněvadž v některých případech je postavení mužů na trhu práce horší než v případě žen. Zde se opět ukazuje jako velmi přínosné zpracování regionální analýzy trhu v rámci kapitoly 2 předloženého programového dokumentu.

Popis strategie realizace programu EQUAL včetně zdůvodnění výběru jednotlivých priorit.

Problematikou strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL se zaobírá třetí kapitola zpracovaného dokumentu. Program EQUAL v České republice je zaměřen na celkem 9 tématických oblastí, což odpovídá vyhlášeným tématickým oblastem v rámci jednotlivých pilířů programu EQUAL. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé pilíře bylo provedeno po konzultacích na všech zainteresovaných úrovních a je zároveň opodstatněné i z hlediska obsahu provedených analýz v rámci tohoto programového dokumentu.

Hodnotitelský tým konstatuje, že realizace všech devíti tématických oblastí odpovídá reálné existenci problémů pokrývaných jednotlivými prioritami v České republice. Hodnotitelský tým se nedomnívá, že by bylo žádoucí provádět redukci počtu tématických oblastí.

Popis vztahu mezi strategií realizace programového dokumentu a Národního akčního plánu zaměstnanosti.

Popis vztahu priorit Programu Iniciativy Společenství EQUAL a Národního akčního plánu zaměstnanosti 2003 je v předloženém programovém dokumentu podrobně uveden ve třetí kapitole. EQUAL svými prioritami navazuje na 18 hlavních směrů Národního akčního plánu zaměstnanosti 2003.

Vždy minimálně jedna priorita slouží k naplňování jednoho hlavního směru. Všechny tématické oblasti programu EQUAL se váží k hlavnímu směru č. 7 NAPZ 2003.

Tento hlavní směr se týká identifikace a potlačování všech forem diskriminace v přístupu na trh práce a ke vzdělávání a výcviku, vývoje účinných preventivních opatření aktivního přístupu k podpoře rizikových nebo jinak znevýhodněných skupin i jednotlivců na trhu práce, přijetí vhodných opatření pro potřeby zdravotně postižených osob, etnických menšin a imigrantů z pohledu jejich zapojení do trhu práce.

Hodnotitelský tým považuje popis vazeb mezi Programem Iniciativy Společenství EQUAL a Národním akčním plánem zaměstnanosti 2003 za odpovídající.

Syntéza zkušeností získaných z realizace programů ADAPT a EMPLOYMENT.

S ohledem na to, že Česká republika dosud není členem Evropské unie, tak nelze ani vyhodnotit její zkušenosti z realizace programů ADAPT a EMPLOYMENT.

Analýza dosavadních zkušeností a výsledků uvedená v programovém dokumentu je založena na programech, které byly v ČR doposud realizovány - PALMIF, SWIF či I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR, které se realizuje v rámci projektu Phare 2002 (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3).

Posouzení komplementarity programu EQUAL a dalších realizovaných aktivit.

Podrobný popis vztahu programu EQUAL k evropským a národním strategickým dokumentům a politikám Společenství je uveden v části 3.3 kapitoly 3.

Hodnotitelé považují navržený obsah Programu Iniciativy Společenství EQUAL za konsistentní ve vztahu k dalším realizovaným aktivitám. Předpokládané naplnění předloženého programového dokumentu vhodně doplňuje či navazuje na jejich realizaci.

Souhrnný popis plánovaných opatření sloužících k zajištění souladu s čl. 87 Smlouvy.

Kompatibilita aktivit programu EQUAL s politikami Společenství v oblasti veřejné podpory a veřejných zakázek je zpracována v částech 3.4.1 a 3.4.2.

Hodnotitelé považují tyto části za zpracované odpovídajícím způsobem a vyhovující požadavkům na ně kladeným za předpokladu dodržení příslušných legislativních norem - národních i unijních.

Posouzení existence a eventuálního rozsahu překryvu navrhovaných aktivit realizovaných v rámci EQUAL s aktivitami obvykle spadajícími pod ERDF, EAGGF a FIFG.

Z programového dokumentu vyplývá, že výdaje v rámci jednotlivých priorit programu EQUAL budou svým charakterem odpovídat oblastem zaměření Evropského sociálního fondu.

Z textu předloženého Programu Iniciativy Společenství EQUAL nevyplývá, že by v rámci jeho realizace mělo docházet k překryvům s aktivitami obvykle realizovanými v rámci ERDF, EAGGF a FIFG, a to i z důvodu zkráceného programovacího období pro realizaci programu EQUAL.

Popis realizace technické pomoci v rámci EQUAL.

Technická asistence je v programu EQUAL jednou ze šesti priorit. Její podrobný popis je uveden v části 3.2.10. Globálním cílem technické asistence je zajištění řádné implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL, čemuž odpovídá i realizace třech opatření v rámci této priority. Hodnotitelé souhlasí i s alokací finančních prostředků na jednotlivá opatření priority technická asistence.

Předpokládaný rozsah technické asistence jak ve vztahu k realizaci, tak i k monitorování a hodnocení, lze považovat za dostatečný.

Indikativní finanční plán.

Finančnímu plánu je věnována kapitola 5 programového dokumentu. Finanční plán byl zpracován v souladu s čl. 28 a 29 Nařízení Rady (ES) 1260/99 a zároveň vychází z rozhodnutí Kodaňského summitu o rozdělení finančních prostředků na strukturální operace. Alokace je provedena v % celkové částky na jednotlivé priority, při rozdělení jednotlivých alokací bylo přihlédnuto k názorům všech zainteresovaných stran a k obsahu analytické části programového dokumentu. Hodnotitelé souhlasí s procentní alokací na jednotlivé priority.

Spolufinancování z národních a evropských zdrojů je stanoveno podílem 27 % ČR a 73 % EU. Hodnotitelé se nedomnívají, že takto nastavená úroveň spolufinancování je reálně dosažitelná u všech projektů. Doporučují proto, aby spolufinancování z národních a evropských zdrojů bylo stanoveno následujícím podílem: 50 % ČR - 50 % EU.

Podrobná charakteristika toků finančních prostředků, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů je uvedena v kapitole 4 programového dokumentu.

Popis akcí a metod plánovaných pro efektivní realizaci rovných příležitostí mužů a žen.

Problematika rovných příležitostí mužů a žen je v rámci programového dokumentu popsána v kapitole 2. Celkově lze říci, že otázka rovných příležitostí je v rámci předloženého programového dokumentu chápána v širším kontextu, tj. nejen rovné příležitosti pro muže a ženy, ale pro všechny osoby na trhu práce.

Česká republika má národní akční plán pro prosazování rovných příležitostí mužů a žen "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen", který byl přijat v r. 1998 a je každoročně aktualizován. Programový dokument EQUAL je svým obsahem v souladu s tímto plánem.

Popis průběhu zpracování programového dokumentu.

Programový dokument byl zpracován za účasti širokého spektra zainteresovaných stran. K přípravě programového dokumentu byla mimo jiné využita pracovních skupina pro přípravu programových dokumentů na využívání strukturálních fondů. Tato pracovní skupina se podílela již na přípravě OP Rozvoj lidských zdrojů a JPD Cíle 3. Jednání pracovní skupiny se účastnili kromě zástupců ministerstev také zástupci regionů, sociálních partnerů a neziskového sektoru. Své zástupce v pracovní skupině měly i dvě největší odborové organizace v ČR.

Hodnotitelé zároveň konstatují, že jejich spolupráce se zpracovatelem programového dokumentu byla v průběhu jeho přípravy velmi intenzivní a zpracovatelé zapracovali většinu připomínek a doporučení hodnotitelského týmu do předloženého programového dokumentu.

Opatření týkající se implementace, monitorování a hodnocení.

Podle názoru hodnotitelského týmu jsou stanovená opatření týkající se implementace, monitorování a hodnocení v souladu s příslušným Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 a Sdělením Komise COM(2000) 853.

Popis mechanismu podávání návrhů.

Návrhy projektů pro Akci 1 se v ČR budou předkládat v souladu se stanoveným aktuálním harmonogramem implementace po výzvě, jež je plánována na druhé pololetí 2004. V rámci Akce 2 se budou realizovat jenom ty projekty, jež byly vybrány v rámci Akce 1. Podrobný popis výběrových procedur bude uveden v Programovém dodatku.

Typy kontraktů.

V souladu se Sdělením Komise COM(2000)853 zajistí řídící orgán vyhodnocení Smluv o národní a mezinárodní spolupráci.

Národní mechanismy umožňující mainstreaming na horizontální a vertikální úrovni.

Za realizaci mainstreamingu na národní úrovni je zodpovědný řídící orgán, který prostřednictvím tzv. Akce 3 zabezpečí koordinované šíření dobrých zkušeností a zajištění vlivu na národní, resp. regionální politiku. Pro všechna rozvojová partnerství bude účast na aktivitách Akce 3 povinná. Tím se docílí co nejlepších výsledků Akce 3. Podpora Akce 3 bude zabezpečována prostřednictvím Akce 4.

Mainstreaming bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi půjde především o analýzu a zobecnění projektových výstupů a dále jejich následné zpřístupnění. Ve druhé fázi půjde především o zpřístupnění dobrých zkušeností a ověřených inovativních postupů ostatním rozvojovým partnerstvím zapojeným do druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL (tzv. horizontální mainstreaming) a dále tvůrcům místních, regionálních a národních politik s cílem jejich promítnutí do národních i evropských strategických dokumentů a případně i do právního rámce ČR (tzv. vertikální mainstreaming).

Zapojení sociálních partnerů do činnosti monitorovacího výboru.

Řídící orgán zabezpečí, aby v Monitorovacím výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky měli své zástupce sociální partneři, nestátní neziskové organizace a občané s přímou zkušeností s hlavními formami diskriminace a nerovností na trhu práce.

Typ a rozsah dat potřebných pro provádění monitorování a hodnocení.

Struktura a rozsah dat pro provádění monitorování a hodnocení bude zpracovateli rozvedena v Programovém doplňku Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Hodnotitelé nemají námitky proti tomuto postupu.

Popis významu a obsahu střednědobého hodnocení v rámci programového dokumentu.

Hodnocení v polovině období s ohledem na krátkost období realizace programu nebude požadováno a tedy ani zpracováno.