5) Zhodnocení rámce pro monitorování a hodnocení

17.04.2009:  

Monitorování realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky bude zabezpečováno pomocí Monitorovacího systému strukturálních fondů. Za řádné provádění monitorování tohoto programu bude v souladu s příslušnými nařízeními Rady a rozhodnutími příslušných českých orgánů zodpovědný řídící orgán. V souladu s příslušnými předpisy bude vrcholným orgánem zřízeným za účelem monitorování plnění programu Monitorovací výbor Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Monitorovací výbor bude vytvořen na principu partnerství, přičemž řídící orgán programu zabezpečí adekvátní zastoupení sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací a dalších majících přímou zkušenost s hlavními formami diskriminace a nerovnostmi na trhu práce.

Zpracování ročních a závěrečné zprávy o implementaci programu bude v souladu s příslušnými předpisy zabezpečovat řídící orgán a po jejich schválení monitorovacím výborem budou předkládány EK.

V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 je Program Iniciativy Společenství EQUAL předmětem hodnocení nezávislými hodnotiteli. Hodnocení ex-ante probíhá v souladu s příslušnými předpisy a v součinnosti s řídícím orgánem. Hodnocení v polovině období s ohledem na krátkost období realizace programu nebude zpracováno. O to větší pozornost bude muset být věnována závěrečnému hodnocení, jež bude zpracovávat řídící orgán a ex-post hodnocení, které budou zpracovávat nezávislí hodnotitelé.

Hodnotitelé konstatují, že rámce pro monitorování a hodnocení jsou nastaveny v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 a Sdělením Komise COM(2000) 853.