6) Implementace

17.04.2009:  

Při koncipování implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky se vycházelo ze stanovených principů Iniciativy Společenství EQUAL vycházejícího ze Sdělení Komise COM(2000) 853, tj.:

  1. tématický přístup,
  2. partnerství,
  3. společné rozhodování,
  4. mezinárodní spolupráce,
  5. inovativnost,
  6. mainstreaming.

Rovněž je předpokládáno naplňování principu gender mainstreamingu, což je v souladu s příslušným Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 a výše uvedeným Sdělením Komise.

Ad 1) Tématický přístup zvolený pro implementaci Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky přesně reflektuje požadovanou návaznost na čtyři pilíře Evropské strategie zaměstnanosti a v této strategii definovaných osm společných tématických oblastí a dále samostatné téma za měřené na pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce. Všech devět vyhlášených tématických oblastí v ČR je stanoveno jako jednotlivé priority II. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

Ad 2) Klíčový princip Iniciativy Společenství EQUAL, tj. princip partnerství, je v Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky dostatečně rozpracován. Realizace projektů bude probíhat prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství, přičemž jednotlivá rozvojová partnerství se budou věnovat pouze jedné tématické oblasti a budou zahrnovat rozhodující partnerské organizace z hlediska dané problematiky.

Ad 3) Princip společného partnerství vychází z toho, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství se budou moci plně zúčastnit rozhodování všechny zapojené partnerské organizace a na jejichž základě budou do jimi předkládaných projektů zahrnuti i zástupci skupin nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce.

Ad 4) Mezinárodní spolupráce jako princip je uplatněn v Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v odpovídající míře.

Ad 5) Princip inovativnosti se v Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky bude opírat o deklarované přístupy, jež jsou v souladu s proponovanými zkušenostmi z realizace Iniciativ Společenství ADAPT a EMPLOYMENT ve stávajících členských zemích Evropské unie.

Ad 6) Nezbytné zajištění snadné dostupnosti získaných zkušeností a výsledků bude dosahováno prostřednictvím koordinovaného šíření dobrých zkušeností včetně zabezpečení vlivu na národní a regionální politiku bude realizováno v odpovědnosti řídícího orgánu prostřednictvím samostatného opatření, tzv. Akce 3. Realizace mainstreamingu je zajištěna v souladu s příslušným Sdělením Komise.

V souladu se Sdělením Komise COM(2000)853 a v návaznosti na doporučení EK a dohodu učiněnou mezi EK a stávajícími členskými státy byly vymezeny čtyři akce, jež jsou Iniciativou Společenství EQUAL financovány, přičemž technická asistence je vymezena jako samostatná priorita. Předpokládaná realizace a časová souslednost Akcí 1 až 4 je v souladu s požadavky EK. V rámci Akce 1 bude nezbytné, aby řídící orgán včas zabezpečil vypracování, schválení a zveřejnění kritérií pro hodnocení návrhů projektů. Podobně bude muset řídící orgán zajistit včasnou informovanost předkladatelů o vybraných i zamítnutých projektech v rámci Akce 1.

V rámci Akce 2 bude muset řídící orgán pohlídat stanovenou dobu realizace jednotlivých schválených projektů a případně včas navrhnout přidělení dodatečných finančních prostředků na pokračování úspěšných projektů a prodloužení jejich realizace.

Akce 3 bude realizována až po skončení Akce 1 a za její plnění bude odpovědný řídící orgán. Akce 4, tj. technická podpora implementace poběží během celé realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

V souladu s příslušným Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 byl pro Program Iniciativy Společenství EQUAL určen řídící orgán - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. V rámci organizační struktury MPSV pověřil ministr plněním všech povinností řídícího orgánu odbor pro řízení pomoci z ESF. Řídící orgán má v návrhu Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženém Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky stanoveny odpovídající úkoly.

Platebním orgánem pro realizaci pomoci ze strukturálních fondů je určeno na základě příslušného usnesení vlády Ministerstvo financí, přičemž funkcí platebního orgánu byl rozhodnutím ministra pověřen odbor Národního fondu. Pro Program Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky byl funkcí platební jednotky pověřen odbor organizační a správní MPSV. Konečnými příjemci budou v souladu s příslušnými sděleními a nařízeními jednotlivá rozvojová partnerství, přičemž jsou tato rozvojová partnerství definována jako subjekty zodpovědné za zajištění realizace projektu. V návrhu Programu Iniciativy Společenství EQUAL předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky jsou uvedeny nejtypičtější příklady předpokládaných partnerských organizací, jež budou z hlediska vybrané řešené problematiky klíčové. Schéma použité v programovém dokumentu by mělo být názornější z hlediska zapojení jednotlivých institucí.