7) Závěry

17.04.2009:  

Z důvodu zvýšení celkové přehlednosti této části ex-ante hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR se hodnotitelský tým rozhodl zpracovat závěry do dvou tabulek, z nichž první je věnována samotným závěrům k předloženému programovému dokumentu a druhá tabulka je věnována doporučení, týkajícím se úprav programového dokumentu a realizaci programu EQUAL.

TABULKA 1
· Předložený programový dokument splňuje dle názoru hodnotitelů základní požadavky, které jsou kladeny na obsah dokumentu tohoto typu.
· Jedná se především o obecnou charakteristiku situace na trhu práce v České republice, tak i detailní popis postavení znevýhodněných skupin na trhu práce. Tato část programového dokumentu je navíc doplněna SWOT analýzou situace na trhu práce z hlediska diskriminace a nerovností.
· Analýza dosavadních programů a opatření ve vztahu k rovným příležitostem na trhu práce je provedena v rozsahu, který je umožněn existencí stávajících podmínek v České republice. Z pohledu standardů Evropské unie lze konstatovat, že se jedná o ne zcela dostačující analýzu, na jejímž základě lze obtížně přijmout doporučení vztahující se k výběru konkrétních opatření. Nicméně, jak již bylo konstatováno i v předcházejícím textu tohoto hodnocení v současné situaci v České republice není možné zpracovat hlubší analýzu více odpovídající praxi Evropské unie při přípravě programových dokumentů.
· Strategii zvolenou pro realizaci programu EQUAL lze považovat za konzistentní a ucelenou. Strategie je v souladu s obecným cílem iniciativy společenství EQUAL, s dokumenty a na jejich základě realizovanými dalšími programy a opatřeními v České republice, stejně jako i s obsahem analytické části programového dokumentu. Strategie realizace programu EQUAL je zvolena tak, že navazuje a dále prohlubuje již realizované programy a opatření v České republice, stejně tak i připravované programy a opatření, především pak v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
· Hodnotitelský tým souhlasí se stanovením priorit v rámci programového dokumentu tak, že tyto priority pokrývají všechny tematické oblasti stanovené pro realizaci Programu iniciativy společenství EQUAL. Všechny priority totiž odrážejí reálně existující problémy na trhu práce v České republice. Závažnost jednotlivých problémů a naléhavost jejich řešení je odlišena podílem jednotlivých priorit na celkových finančních prostředcích.
· Vazby programu EQUAL v České republice s evropskými a národními strategickými dokumenty jsou v programovém dokumentu identifikovány, soulad programu EQUAL s politikami Společenství je zajištěn.
· Finanční plán je v předloženém programovém dokumentu zpracován v odpovídajícím rozsahu a hodnotitelé souhlasí i s navrženým přidělením finančních prostředků na jednotlivé priority. Hodnotitelé však mají výhrady k navrženému podílu spolufinancování jednotlivých projektů. Poměr 73 % / 27 % považují za ne zcela reálný, poněvadž hodnota 75 % spolufinancování ze strany Evropské unie je de facto stropem tohoto spolufinancování a nelze předpokládat, že se jí podaří dosáhnout u všech projektů.
· Navržená implementace Programu Iniciativy EQUAL odpovídá požadavkům Evropské komise.
· Vzhledem ke krátkosti období realizace programu Iniciativy Společenství EQUAL se nebude provádět střednědobé hodnocení. Zvýšenou pozornost bude třeba proto věnovat závěrečnému a ex-post hodnocení programu EQUAL.
· Struktura a rozsah dat sloužících k monitorování a vyhodnocení programu EQUAL bude rozvedena v Programovém doplňku.
TABULKA 2
· Hodnotitelský tým považuje za velmi důležité pečlivé monitorování a hodnocení výsledků realizace projektů v rámci programu EQUAL, včetně podrobného vyhodnocení získaných zkušeností. Tyto zkušenosti by následně měly být využity při vytváření a realizaci programu (i dalších obdobných programů) v příštím programovacím období.
· Hodnotitelský tým doporučuje změnit poměr spolufinancování projektů z 73 % /27 % na 50 % / 50 %.
· Vzhledem k existenci regionálních rozdílů týkajících se trhu práce v České republice hodnotitelé doporučují zohlednit výsledky regionální analýzy obsažené v kapitole 2 předloženého programového dokumentu při výběru projektů a geografické alokaci finančních prostředků.
· Hodnotitelský tým doporučuje zpracovat schéma Implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR názornějším způsobem z hlediska zapojení jednotlivých institucí.
· Hodnotitelé doporučují věnovat zvýšenou pozornost závěrečnému hodnocení realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL, jež bude zpracovávat řídící orgán a ex-post hodnocení, které budou zpracovávat nezávislí hodnotitelé.
· Hodnotitelé považují za nezbytné, aby v rámci Akce 1 Řídící orgán včas zabezpečil vypracování, schválení a zveřejnění kritérií pro hodnocení návrhů projektů.
· Hodnotitelé doporučují, aby Řídící orgán zajistil včasnou informovanost předkladatelů o vybraných i zamítnutých projektech v rámci Akce 1.

Celkové hodnocení:

Hodnotitelský tým považuje předložený Program Iniciativy Společenství EQUAL za splňující požadované náležitosti a tudíž vhodný k realizaci.