Příloha č. 7

17.04.2009:  

Dodatek k ex-ante hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Popis spolupráce mezi ex-ante hodnotiteli a zpracovateli při přípravě Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Poté, co bylo rozhodnuto o zpracovateli ex-ante hodnocení, se členové hodnotitelského týmu neprodleně zapojili do práce na programovém dokumentu v souladu s obecnými principy a pravidly platnými pro přípravu programových dokumentů.

Hodnotitelský tým byl složen z pracovníků Středisko regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dohromady disponují širokým spektrem zkušeností s přípravou a vyhodnocováním programových dokumentů na národní úrovni a zároveň i zkušenostmi s ex-ante hodnocením programových dokumentů pro část programovacího období 2004-2006 v EU.

Hodnotitelé se po dohodě se zpracovatelským týmem rozhodli vytvořit tři základní větve vzájemné spolupráce při přípravě Programu Iniciativy Společenství EQUAL:

A. zpracování předběžné verze ex-ante hodnocení a v průběhu doby předkládaných dalších modifikací a doplňků či návrhů k této první verzi;

B. organizace průběžných pracovních schůzek mezi členy hodnotitelského a zpracovatelského týmu;

C. individuální e-mailová a telefonická komunikace mezi členy hodnotitelského týmu a zpracovateli jednotlivých částí programového dokumentu.

Ad A)

V rámci této vzájemné formy spolupráce předložili hodnotitelé zpracovatelskému týmu v průběhu měsíců června a července předběžnou verzi ex-ante hodnocení všech základních částí programového dokumentu. Taktéž předložili vlastní návrhy úprav textu programového dokumentu.

Konkrétně se jednalo o 1) Předběžné hodnocení analytické kapitoly (které bylo předáno 6.6.2003 a hodnotilo analytickou kapitolu CIP EQUAL předanou hodnotitelskému týmu 27.5.2003) v celkovém rozsahu 16 stran. Hodnotitelé tuto svou první verzi Předběžného hodnocení analytické kapitoly rozdělili, mimo jiné, do dvou hlavních částí věnovaných A) socioekonomické analýze a B) analýze dosavadních výsledků a zkušeností.

V části věnované socioekonomické analýze hodnotitelé kromě konkrétních připomínek k jednotlivým pasážím textu předložené kapitoly uvedli především následující doporučení:

 • Předložená verze socioekonomické analýzy je příliš tématicky roztříštěná a zároveň v důsledku této skutečnosti příliš obecná. Autoři by se měli snažit více koncentrovat na vybrané problémy a ty, pokud možno, detailně (v tomto případě zvláště pak regionálně) analyzovat.
 • V socioekonomické analýze by se měl odrazit i princip partnerství, k čemuž by měly přispět i regionálně provedené analýzy.
 • Současný závěr hodnotitelského týmu k předložené socioekonomické analýze říká, že podle stávající úrovně jejího zpracování lze očekávat problémy s její návazností na priority a opatření připravovaného programového dokumentu.
 • Aby mohlo dojít k celkovému posouzení socioekonomické analýzy v kontextu celého programového dokumentu bude nutné, aby zpracovatelský tým předložil hodnotitelům návrh SWOT analýzy.

K předložené analýze dosavadních výsledků a zkušeností neměli hodnotitelé v této první verzi předběžného hodnocení analytické kapitoly zásadní připomínky, pouze konstatovali, že některé dílčí připomínky budou se zpracovatelským týmem přímo konzultovány na pracovních schůzkách.

Dále se jednalo o 2) členy hodnotitelského týmu zpracovaný návrh SWOT analýzy programového dokumentu, který byl zaslán dne 19.6.2003.

Dne 18.7.2003 předali hodnotitelé zpracovatelskému týmu 3) návrh úprav textu Kapitoly 3 - Strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL, včetně návrhu formulace specifickým cílů.

Rovněž dne 18.7.2003 byl zpracovatelskému týmu předán vlastní návrh 4) základní struktury indikátorů pro připravovaný dokument a 5) hodnotící stanovisko k alokaci finančních prostředků.

Dne 13.8.2003 odeslali hodnotitelů zpracovatelskému týmu 6) Vyjádření ex - ante hodnotitelů k připomínkám předloženým v rámci připomínkového řízení.

Zhodnocení akceptace připomínek a doporučení hodnotitelů zpracovatelským týmem:

Ad 1) Hodnotitelé konstatují, že zpracovateslký tým v konečné verzi programového dokumnetu akceptoval všechny jejich zásadní připomínky vztahující se k socioekonomické analýze, a to především:

 • regionální vyhodnocení jednotlivých problémů;
 • provedl restrukturalizaci vnitřního obsahu textu socioekonomické analýzy tak, že došlo k jejímu zpřehlednění a dle členů hodnotitelské ho týmu i k provázání s jednotlivými prioritami a opatřeními.

Hodnotitelé zároveň konstatují, že některé jejich připomínky týkající se hloubky provedených analýz, nebylo po dohodě se zpracovatelským týmem možné realizovat z důvodu neexistence potřebných dat, a to i na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Jedná se např. o problematiku romské minority.

Ad 2) Zpracovatelský tým zapracoval návrh SWOT analýzy do textu programového dokumentu s dílčími modifikacemi, které vzešly z jednání s dotčenými partnery a byly akceptovány hodnotiteli.

Ad 3) Navržené úpravy (reformulace jednotlivých pasáží textu, doplnění některých textových pasáží, formulace specifických cílů) byly v drtivé většině akceptovány a do konečné podoby textu programového dokumentu zapracovány.

Ad 4) Hodnotitelským týmem navržená základní verze indikátorů byla zpracovatelským týmem přijata bez dodatečných úprav.

Ad 5) Hodnotitelé podpořili ve svém stanovisku navrženou finanční alokaci a proto nebylo nutné provádět zpracovatelským týmem dodatečné úpravy.

Ad 6) Hodnotitelé doporučili většinu připomínek předložených v rámci připomínkového řízení akceptovat. S výjimkou odd. 702 MPSV, kde hodnotitelé doporučili zvážit rozsah akceptace připomínek. Hodnotitelé upozornili, že není možné udělat z CIP EQUAL gender mainstreamingovou studii, že se jedná o šířeji pojatou problematiku, tj. rovné příležitosti obecně.

Ad B)

V rámci této formy spolupráce se uskutečnilo šest pracovních setkání mezi hodnotitelským a zpracovatelským týmem:

 1. 13. června 2003
 2. 19. června 2003
 3. 11. července 2003
 4. 17. července 2003
 5. 13. srpna 2003
 6. 15. srpna 2003

Ad 1) Na této schůzce členové zpracovatelskému týmu hodnotitelům sdělili, v jakém rozsahu akceptují jejich připomínky k analytické části programového dokumentu a jakým způsobem budou jednotlivém připomínky zapracovány.

Ad 2) Předmětem schůzky byla diskuze obsahu SWOT analýzy, která byla předložena hodnotitelským týmem. Z jednání vplynulo, že zpracovatelský tým ASWOT analýzu předloží k diskuzi v pracovní skupině.

Ad 3) Schůzka byla rozdělena do dvou částí, první byla věnována diskuzi týkající se forem zapracování připomínek hodnotitelského týmu k analytické kapitole do textu programového dokumentu. Druhá část schůzky byla zaměřena na konečné vyjasnění podoby SWOT analýzy, tj. včetně zahrnutí připomínek vzešlých z jednání pracovní skupiny.

Ad 4) Na schůzce byly diskutovány tři okruhy problémů. Za prvé závěrečná podoba upravené analytické kapitoly. za druhé bylo dohodnuto, že hodnotitelé obdrží k dalšímu posouzení kapitolu 3 včetně návrhu rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé priority. Za třetí - po diskuzi mezi zpracovateli a hodnotiteli bylo dohodnuto, že hodnotitelé předloží návrh základní struktury indikátorů.

Ad 5) Na úvod schůzky se hodnotitelé a zpracovatelé vrátili k závěrům minulé schůzky (17.7.2003) a prodiskutovali otázky základní struktury indikátorů. Následně došlo k jednání, které se týkalo se výsledků připomínkového řízení, přičemž hodnotitelům byly jednotlivém připomínky předány v písemné podobě a ti se zavázali, že obratem sdělí zpracovatelům své stanovisko k těmto připomínkám

Ad 6) Jednalo se o schůzku s účastníky připomínkového řízení, iniciovanou zpracovatelským týmem, které se účastnili i zástupci hodnotitelského týmu. Z tohoto jednání nevzešly žádné dodatečné změny v obsahu programového dokumentu.

Ad C

V průběhu zpracování ex-ante hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla udržována nepřetržitá e-mailová a telefonická komunikace, která pomáhala především řešit jednotlivé dílčí problémy, odstranit nedorozumění, nacházet společná stanoviska a především pak vytvářela podmínky pro úspěšný průběh pracovních schůzek.

Závěrečná verze ex-ante hodnocení byla zpracovatelskému týmu předána 15.9.2003.