Seznam zkratek

21.04.2009:  

Zkratka

Význam zkratky

BIC

podnikatelská inovační centra (Business Innovation Centre)

CIP

Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme)

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

CVTS

šetření o odborném vzdělávání zaměstnanců (continuing vocational training survey)

DOV

další odborné vzdělávání

ECDB

společná evropská databáze projektů Iniciativy Společenství EQUAL (EQUAL Common Database)

EK

Evropská Komise

ES

Evropská Společenství

ESF

Evropský sociální fond

ESZ

Evropská strategie zaměstnanosti

EU

Evropská unie

EÚD

Evropský účetní dvůr

FS

Fond soudržnosti

HDP

hrubý domácí produkt

ILO

Mezinárodní úřad práce (International Labour Office)

IT

informační technologie

ISŠ

integrovaná střední škola

JPD

jednotný programový dokument

JPD Cíle 3

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu
NUTS II hl. m. Praha

KP

konečný příjemce

KZAM

klasifikace zaměstnání

MD

mateřská dovolená

MF

Ministerstvo financí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP

malé a střední podniky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV

Monitorovací výbor

MVn.

Ministerstvo vnitra

MZdr.

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NAPZ 2003

Národní akční plán zaměstnanosti 2003

NH

národní hospodářství

NK EQUAL

Národní kancelář EQUAL

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

NNO

nevládní nezisková organizace

NPS

Národní podpůrná struktura

NPZ

Národní plán zaměstnanosti

NROS

Nadace pro rozvoj občanské společnosti

NÚOV

Národní ústav odborného vzdělávání

NUTS

nomenklaturní statistická územní jednotka

NVF

Národní vzdělávací fond

OECD

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development)

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Antifraud Office)

OP

operační program

OP RLZ

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

PAO

schvalující úředník programu (Programme Authorising Officer)

PC

osobní počítač (personal computer)

Phare

forma předvstupní pomoci EU (původní význam zkratky: Poland and Hungary: Action for the reconstructing of the economy)

PJ

platební jednotka

PO

platební orgán

RLZ

rozvoj lidských zdrojů

RP

rozvojová partnerství

RPS

Rámec podpory Společenství

RPIC

regionální poradenská a informační centra

ŘO

řídící orgán

SF

strukturální fondy

SOŠ

střední odborná škola

SOU

střední odborné učiliště

SROP

Společný regionální operační program

SSZ

Správa služeb zaměstnanosti

střední škola

SWIF

Národní fond sociálních iniciativ (Social Welfare Initiative Fund)

TA

technická asistence

TZP

těžce zdravotně postižený/á

UHK

Univerzita Hradec Králové

ÚP

úřad práce

VOŠ

vyšší odborná škola

vysoká škola

VŠPS

výběrové šetření pracovních sil

VÚPSV

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

ZP

zdravotní postižení

základní škola