Administrace dispozičního fondu v Jihočeském kraji

16.04.2009: Od roku 1997 se v česko-rakouském příhraničí realizoval program Fondu malých projektů (FMP) v rámci programu CBC PHARE, v rámci kterého se realizovaly rozsahem menší akce typu "people-to-people" a projektů neinvestiční povahy, a který tak přispíval k rozvoji přímých vazeb a efektivnějších forem přeshraniční spolupráce mezi rozmanitými subjekty na obou stranách hranice.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Rakousko

REALIZACE PROJEKTU

Sdružení Jihočeská Silva Nortica sice neplnilo a neplní funkci sekretariátu Fondu malých projektů pro region jižní Čechy na česko-rakouské hranici, ale úzce spolupracuje s Regionální rozvojovou agenturou České Budějovice, která od roku 1998 funkci sekretariátu plnila. V dalším období (programy CZ99 až CZ03) RERA administrovala navazující fondy, a to Společný fond malých projektů, pro který jsou charakteristické společné česko-rakouské regionální struktury. I SFMP podporoval klíčové cíle česko-rakouského programu CBC PHARE a pomáhal zejména příhraničním regionům překonat specifické rozvojové problémy, vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Jednatel sdružení JčSN před uzavřením pracovního poměru se sdružením v sekretariátu Fondu malých projektů pro region jižní Čechy na česko-rakouské hranici pracoval jako vedoucí sekretariátu a získal s touto prací velké zkušenosti. Sdružení Jihočeská Silva Nortica je zakladatelem Euroregionu Silva Nortica v roce 2002. Je logickým partnerem pro rakouskou stranu, kde je Fond malých projektů INTERREG IIIA spravován a administrován rakouskou částí Euroregionu Silva Nortica, tj. sekretariátem Waldviertel Managementem v Dolním Rakousku. Pro Euroregion Šumava - Bavorský les - Mühlviertel zajišťuje funkci sekretariátu Dispozičního fondu v Horním Rakousku Regionalmanagement Mühlviertel se sídlem ve Freistadtu, který je logickým partnerem RRA Šumava jako sekretariátu české části euroregionu. V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-rakouské hranici bude realizován Dispoziční fond, který navazuje na Společný fond malých projektů PH Cílem projektu je úspěšná administrace dispozičního fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici v Jihočeském kraji, a tak pomůže subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je tedy dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů. Hlavní aktivity související s úspěšnou administrací projektu dispozičního fondu: · poskytování informací potencionálním žadatelům · sběr žádostí v příslušném regionu · kontrola úplnosti žádostí, přijatelnosti projektů, uznatelných nákladů projektu · registrování žádostí do informačního systému Monit · zajištění jednání Regionálního řídícího výboru · přípravu Smlouvy o financování projektu s úspěšným žadatelem · evidence účetních dokladů konečných uživatelů a kontroly projektů · finanční management administrovaných projektů · zpracování souhrnné zprávy za Fond · výkon dalších činností určených Správcem pro administraci Fondu

FOTODOKUMENTACE