ESPON

Program ESPON (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise rozšířit znalosti a rozsah výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. Jedná se o výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech napříč Evropou, zahrnující stávající členské státy EU, Norsko, Švýcarsko, Rumunsku a Bulharsko.

Zaměření programu ESPON

Program se zaměřuje na zkoumání územních dopadů sektorových politik na oblasti, jakými jsou např. zemědělství, doprava, výzkum a vývoj. Dále zkoumá vliv evropských strukturálních fondů na městské oblasti a hraje také klíčovou úlohu při formulování Evropských perspektiv územního rozvoje (ESDP) a vytváření vazeb mezi výzkumem a politikou územního rozvoje nové Evropy.

Programové období 2007—2013

Program ESPON pokračuje v programovém období 2007—2013 jako OP ESPON 2013 pod cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS).