Priority a opatření

27.03.2009: Pět priorit a s nimi související opatření a podopatření.

Priorita 1: Tematické studie

Opatření 1.1.: Města, polycentrický rozvoj a vztahy města a venkova

 • 1.1.1.: Role, specifická situace a potenciál urbanizovaných oblastí jako uzlů polycentrického rozvoje (2002-2006)
 • 1.1.2.: Vztahy města a venkova (2002-2004)
 • 1.1.3.: Zvláštní dopady rozšíření na polycentrické územní struktury (2002-2006)
 • 1.1.4.: Územní dopady demografických trendů a migrace (2004—2006)

Opatření 1.2.: Rovnost přístupu k infrastruktuře a znalostem (informacím)

 • 1.2.1.: Základní zajištění infrastruktury pro teritoriální kohezi (2002-2004)
 • 1.2.2.: Územní dopady sítí, dopravních a (tele)komunikačních služeb (2002-2004)
 • 1.2.3.: Identifikace územních aspektů informační společnosti (2002-2006)

Opatření 1.3.: Přírodní a kulturní dědictví

 • 1.3.1.: Územní dopady a řízení přírodních a technologických rizik obecně a ve vztahu ke klimatickým změnám (2002-2006)
 • 1.3.2.: Správa přírodního dědictví (2002-2006)
 • 1.3.3.: Role a územní dopady kulturního dědictví a identity (2004—2006)

Priorita 2: Studie dopadů politiky

Opatření 2.1.: Teritoriální dopady sektorových politik

 • 2.1.1.: Územní diverzifikace způsobená politikou budování transevropských sítí (TEN) (2001-2004)
 • 2.1.2.: Územní dopady politiky výzkumu a vývoje EU (2002-2004)
 • 2.1.3.: Územní dopady zemědělské politiky EU se zvláštním ohledem na životní prostředí a jeho politiku (2002-2004)

Opatření 2.2.: Nové teritoriální aspekty strukturálních a souvisejících fondů

 • 2.2.1.: Teritoriální dopady strukturálních fondů, předvstupní pomoci a projektů Phare/Tacis/ISPA (2001-2003 s dokončením v roce 2006)
 • 2.2.2.: Dopady strukturálních fondů v urbanizovaných oblastech (2002-2006)

Opatření 2.3.: Instituce a nástroje územních/prostorových politik

 • 2.3.1.: Aplikace a dopady ESDP v členských státech (2004—2006)
 • 2.3.2.: Koordinace teritoriálně a urbanisticky zaměřené politiky od EU po místní úroveň (2004—2006)

Priorita 3: Koordinační tematicky průřezové studie

Opatření 3.1.: Integrované nástroje pro evropský územní rozvoj

Opatření 3.2.: Územní scénáře a orientace směrem na ESDP a politiku koheze

Priorita 4: Podrobné výzkumné informace ESPON (briefing) a práce ve vědeckých sítích

Opatření 4.1.: Datový navigátor: přípravný průzkum přístupu k datům

 • Opatření 4.2.: Podrobné informace ESPON (briefing) a vědecká koordinace ESPON kontaktních bodů (míst)
 • Opatření 4.3.: Podrobné informace ESPON (briefing) a vědecká koordinace nadnárodních projektových skupin

Priorita 5: Technická asistence

Opatření 5.1.: Řízení, implementace, monitoring a kontrola

Opatření 5.2.: Informace, publikace a hodnocení