Monitorovací výbor

27.03.2009: Monitoring Commitee (MC)

Definice

Monitorovací výbor je odpovědný za celkové strategické řízení a monitorování programu ESPON. Jeho obecným úkolem je zajistit kvalitní a účinnou implementaci programu. Odpovídá za operace prováděné v jeho rámci.

Monitorovací výbor je složen ze dvou delegátů z každého členského státu a dvou zástupců EK. Kandidátské země a další partneři se mohou účastnit jednání Monitorovacího výboru jako pozorovatelé.

Česká republika se účastní programu jako pozorovatel a má dva zástupce v tomto výboru. ČR získá plnoprávné členství včetně hlasovacího práva po podpisu dohody.

Jednání Monitorovacího výboru se řídí schváleným Statutem a jednacím řádem.

Úkoly Monitorovacího výboru:

 • odpovídá za sestavení časového rozvrhu, kroků a úkolů pro implementaci programu, jakmile je program schválen EK;
 • schvaluje Programový dodatek včetně věcných a finančních ukazatelů, které se budou používat pro monitorování programu;
 • schvaluje úpravy Programového dodatku v průběhu trvání programu (na základě iniciativy Monitorovacího výboru nebo na návrh MA);
 • rozhoduje v souladu s EK o zastavení, provedení, doplnění a/nebo nové orientaci některých akcí;
 • schvaluje návrhy na aktualizaci a doplnění Operačního programu ESPON před jejich předložením EK;
 • schvaluje postup výběru projektů včetně odpovídajících výběrových kritérií;
 • odpovídá za roční zprávu o implementaci ve smyslu dosažení cílů Operačního programu ESPON;
 • hodnotí výsledky implementace, především dosažení cílů stanovených pro jednotlivá opatření a provádí střednědobé hodnocení;
 • schvaluje roční a konečnou zprávu o implementaci před jejím předložením EK;
 • schvaluje kroky, které mají být učiněny v návaznosti na roční hodnocení programu;
 • schvaluje publikační strategii včetně definování a monitorování publikačních a informačních postupů a zadávacích podmínek pro vyhlašování výzev k předkládání návrhů projektů;
 • schvaluje pracovní plán CU;
 • definuje nové orientace procesu rozvoje projektů tak, aby bylo zajištěno naplnění strategických cílů programu;
 • schvaluje rozpočet technické asistence a monitoruje její implementaci;
 • odpovídá za vytvoření vazeb mezi fondy a opatřeními programu;
 • je odpovědný za společný a konsensuální výběr seznamu projektů, připravený podle směrnic programu ESPON, na základě návrhů CU;
 • odpovídá za koordinované monitorování realizace projektů.