Nadnárodní projektové skupiny

27.03.2009: Transnational Project Groups (TPGs)

Definice

Nadnárodní projektové skupiny realizují výzkumné projekty. Každá skupina musí zahrnovat výzkumné instituce nebo ECP z nejméně tří členských zemí (u projektů priority 3 nejméně z šesti členských zemí), přičemž jeden z nich (u projektů priority 3 tři z nich) musí být ECP. U projektů je uplatňován tzv. princip vedoucího partnera, kde jeden z PP přebírá finanční odpovědnost za celý projekt a své PP. Je také zodpovědný za obsahovou realizaci celého projektu.

Úkoly

Nadnárodní projektová skupina prostřednictvím svého vedoucího partnera:

  • předkládá žádost o projekt po souhlasu všech partnerů v rámci Nadnárodní projektové skupiny; LP uzavírá s ostatními PP Smlouvu o spolupráci, kterou se definují odpovědnosti a sdílení rizika a vyjasňují předepsané postupy převodu prostředků mezi PP;
  • koordinuje proces překládání žádosti o příspěvek na projekt z ERDF, finančních příspěvků účastnících se zemí a jiných fondů EU;
  • podepisuje tzv. Subsidy Contract za celý projekt;
  • odpovídá za nadnárodní řízení projektu včetně opatření pro vztahy s veřejností;
  • odpovídá za shromažďování informací o projektu, monitorování a podávání zpráv o stavu celého projektu v rámci odsouhlaseného monitorovacího systému;
  • je odpovědná za monitorování a zprávy o finančních tocích za celý projekt včetně prostředků ERDF;
  • odpovídá za umožnění provádění auditu za přispění všech odpovídajících národních orgánů.

Nadnárodní projektová skupina odpovídá za dodržení témat popsaných v ročním pracovním programu a dodržení projektu definovaného v tzv. Subsidy Contract.

Celá nadnárodní projektová skupina pod vedením LP odpovídá za dokončení výzkumného projektu realizovaného v rámci programu ESPON.