Řídící orgán

27.03.2009: Managing Authority (MA)

Definice

Řídícím orgánem je lucemburské Ministerstvo vnitra, odbor územního plánování a urbanismu DATUR.

Řídící orgán je odpovědný za efektivitu, správnost řízení a čerpání finančních prostředků z ERDF.

Úkoly Řídícího orgánu:

 • zastupuje program ESPON vůči EK;
 • odpovídá za to, že CU zavede systém spolehlivých finančních a statistických informací tak, aby bylo možné zavádět a hodnotit monitorovací ukazatele a předávat data podle dohod schválených mezi členskými státy;
 • odpovídá za úpravy a implementaci Programového dodatku;
 • odpovídá společně s národními orgány za to, že CU vypracuje návrh roční zprávy o implementaci a (po jeho schválení MC) bude zpráva předložena EK;
 • odpovídá ve spolupráci s EK a členskými státy za přípravu střednědobého hodnocení;
 • zajišťuje, aby ty subjekty, které se účastní managementu a provádění pomoci, provozovaly buď oddělený účetní systém, nebo využívaly příslušný zákon o účetnictví pro všechny transakce vztahující se k pomoci;
 • zajišťuje společně s národními orgány a s podporou CU správnost činností financovaných v rámci pomoci zejména prováděním vnitřních kontrol při zachování zásad jasného finančního managementu a reakce na všechny připomínky nebo požadavky pro přijatá nápravná opatření;
 • zajišťuje společně s MC soulad s politikami ES;
 • zajišťuje společně s národními orgány a CU soulad se závazky týkajícími se informací a publicity;
 • uzavírá smlouvy s pracovníky CU;
 • podepisuje smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF a finančních příspěvků účastnících se zemí ze společného rozpočtu programu ESPON (dále jen " Subsidy Contract") s LP jednotlivých projektů jako konečnými příjemci;
 • vystupuje jako smluvní autorita s podporou CU;
 • koordinuje funkce vnitřní finanční kontroly národních autorit, jak je definováno v dohodě. Vnitřní finanční kontrola bude pokrývat 100% rozpočtu projektu;
 • koordinuje společně s CU přípravu rozhodnutí, která mají být přijata MC.