Orgán kontroly prvního stupně

27.03.2009: Kontrolu prvního stupně vykonává v ČR pro program ESPON Centrum pro regionální rozvoj.

Kontrolu prvního stupně vykonává v ČR pro program ESPON Centrum pro regionální rozvoj    .

Definice

Orgán kontroly prvního stupně je odpovědný za finanční kontrolu českých PP, kteří se účastní projektů v rámci programu. Členské země jsou povinny zřídit vhodné řídící a kontrolní systémy tak, aby bylo zajištěno použití finančních prostředků v souladu s platnými právními předpisy. Náhrada projektových nákladů z rozpočtu programu ESPON od PA se provádí výhradně na základě potvrzení uskutečněných výdajů, které jsou doloženy účetními doklady. Po pozitivním ukončení kontroly prvního stupně je půlročně vystavena certifikace ověřených výdajů. Certifikace výdajů pro všechny národní projektové části je pro PA předpokladem, aby poskytl LP prostředky z rozpočtu programu ESPON.

Certifikaci uskutečněných výdajů za celý programu podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 provádí PA. Certifikaci nákladů podle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (osvědčení o provedení kontroly prvního stupně) vydává OKPS. Podle vyjádření odboru Národního fondu MF není toto řešení v rozporu s Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, kterou vzala vláda na vědomí usnesením ze dne 9. července 2003 č. 678.

Dohoda o spolupráci s CRR, ve které byla tato činnost MMR na CRR delegována, byla uzavřena dne 30. ledna 2004.

Úkoly

  • zajišťuje ověření správnosti účetních dokladů;
  • zajišťuje ověření oprávněnosti nákladů pro spolufinancování z ERDF a finančních příspěvků účastnících se zemí;
  • zajišťuje ověření skutečného dodání produktů a služeb spolufinancovaných v souladu s tzv. Subsidy Contract;
  • certifikuje půlročně výše uvedená ověření nákladů na úrovni projektu;
  • předává výkazy výdajů a žádosti o platbu NCo.