Kontrola

27.03.2009:  

Řízení finančních toků a kontrola probíhá na dvou úrovních. Na úrovni programu jsou převáděny platby EK na Platební orgán (PA) a po ukončení všech operací je prováděna kontrola druhého stupně a následně zasláno prohlášení o ukončení pomoci. Na úrovni projektu jsou spravovány prostředky z ERDF a prostředky ze státního rozpočtu.

Nadnárodní úroveň

Řídící orgán (MA) po konzultaci s Platebním orgánem (PA) předkládá EK do 30. dubna každého roku aktualizovaný přehled odhadovaných žádostí o platby pro daný rok a na rok následující.

Povinností Platební orgán (PA) je sestavit a předložit žádosti o platby EK. Všechny platby od EK jsou převáděny pouze na účet Platebního orgánu (PA).

Na nadnárodní úrovni provede Finanční kontrolní skupina po ukončení všech operací kontrolu druhého stupně. Určený zodpovědný orgán zpracuje ve spolupráci s členskými zeměmi prohlášení o ukončení pomoci "winding-up declaration" (kontrola třetího stupně) a zašle ji EK.

Národní úroveň

Každý Projektový partner (PP) předává originály účetních dokladů Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS). OKPS provádí kontrolu správnosti účetních dokladů a oprávněnosti nákladů vůči ERDF (na základě Dohody o spolupráci mezi CRR a Národním koordinátorem - NCo). Dozor nad prováděním delegovaných činností uskutečňuje Národní koordinátor (NCo). Projektoví partneři (PP) každých 6 měsíců vyhotoví dílčí zprávu, která zahrnuje finanční zprávu a zprávu o postupu. Českou verzi předá Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS) současně s žádostí o certifikaci vynaložených nákladů. OKPS provede kontrolu skutečného dodání produktů a služeb na základě dílčí zprávy a na základě výsledků kontroly prvního stupně vystaví certifikaci nákladů Projektovým partnerům (PP).

Projektoví partneři (PP) předá anglickou verzi dílčí zprávy včetně certifikace nákladů Vedoucímu partnerovi projektu (LP). LP shromáždí dílčí zprávy včetně certifikací nákladů všech Projektových partnerů (PP), zpracuje dílčí zprávu za projekt a předá ji Koordinační jednotce (CU).

CU zhodnotí jednotlivé dílčí zprávy a předá hodnotící zprávu a nezbytné dokumenty MA/ Platební orgán (PA). Řídící orgán (MA) rozhodne o schválení a nařídí platbu Platebnímu orgánu (PA).

Platební orgán (PA) převede platby za celý projekt na účet Vedoucího partnera projektu (LP)(na základě tzv. Subsidy Contract). LP převede platby na účty jednotlivých Projektových partnerů (PP) (na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi LP a PP).

Soubory ke stažení