Monitorování

27.03.2009:  

Realizace programu ESPON je z velké části zajišťována nadnárodními subjekty pověřenými EK. Odpovědnost za monitorování a hodnocení programu nese Monitorovací výbor (MC) společně s Řídícím orgánem (MA). Technickou a administrativní podporu jim zajišťuje Koordinační jednotka (CU).

Česká část implementační činnosti programu je zajišťována v rámci administrativní kapacity MMR, které je odpovědné za monitorování a hodnocení programu na národní úrovni. Technickou a administrativní podporu mu zajišťuje jednak CRR (na základě Dohody o spolupráci), jednak ÚÚR (na základě Zadání úkolu na příslušný rok). Cílem monitorování na národní úrovni je průběžně zajistit dostatek informací pro vládu ČR, Parlament ČR, regiony, případně pro EK.

Nadnárodní úroveň

Každý Projektový partner (PP) má povinnost pravidelně (každých 6 měsíců) předat informace o postupu své části projektu Vedoucímu partnerovi projektu (LP). LP tyto informace shrne za celý projekt a předá Koordinační jednotce (CU) dílčí zprávu (Progress Report), která zahrnuje zprávu o činnosti a finanční zprávu. CU provede kontrolu dílčí zprávy a vypracuje hodnotící zprávu (Assessment Report), kterou předá Řídícímu orgánu (MA)/ Platebnímu orgánu (PA). Pro účely monitorování Koordinační jednotka (CU) pravidelně zpracovává analýzu postupu jednotlivých projektů a předává tyto informace Monitorovacímu výboru (MC) ve formě souhrnné zprávy o postupu projektů. Dílčí zprávy jsou dále zpracovávány Koordinační jednotkou (CU) jako podklady pro závěrečné hodnocení všech projektů na úrovni programu.

Národní úroveň

Na národní úrovni vypracovávají jednotliví Projektoví partneři (PP) dílčí zprávy za vlastní českou část projektu. Ty jsou pak předány Orgánu kontroly prvního stupně (OKPS), který zadá příslušné údaje do MSSF-MONIT. V rámci softwarových programů MSSF-MONIT a MSSF-CENTRAL dochází k převodu zadaných informací. Národní koordinátor (NCo) každoročně zpracuje zprávu o využití prostředků ERDF alokovaných pro ČR v rámci programu ESPON. Kvantifikace výsledků bude zpracovávána v souladu s aktuálními programovými dokumenty schválenými EK.

Soubory ke stažení